plik doc

prawo wekslowe

prawo wekslowe i czekowe 2011
03-10-2011 Podręczniki - a) wekslowe – Machnikowski 2010 b) czekowe - „Papiery wartościowe”, Bączyk, Koźmiński, Michalski, Pyzioł, Szymański, Weiss – fragment dot. prawa czekowego Pyzioła Literatura uzupełniająca – komentarz do prawa wekslowego i czekowego prof. Szpunara i Kalińskiego, 2003 lub Jastrzębskiego i Kalińskiego 2002. Wprowadzenie Prawo wekslowe obejmuje normy które regulują wystawienie weksla i obrót którego przedmiotem jest weksel, analogiczn...

plik doc

administracyjne prawo

administracjyjne prawo gospodarcze
PRAWO GOSPODARCZE PUBLICZNE Pojęcie administracji gospodarczej i jej główne obszary. Pojęcie i podział prawa publicznego gospodarczego i jego główne obszary. Prawo publiczne – prawo prywatne w sferze gospodarczej. Prawo publiczne gospodarcze jako część prawa publicznego. Pojęcie prawa gospodarczego. Zasady prawa publicznego gospodarczego. Władztwo publiczne w administracji gospodarczej. Administracja państwowa i prawo administracyjne wobec gospodar...

plik doc

Proces legislacyjny-czyli jak powstaje ustawa?

Procedura powstania ustawy
Proces legislacyjny Aby ustawa mogła być uchwalona, projektodawca musi wnieść do Sejmu, a ściślej - jak chce polska tradycja parlamentarna - do laski marszałkowskiej, inicjatywę ustawodawczą, czyli projekt ustawy z wnioskiem o jej rozpatrzenie przez izbę. Zgodnie z obowiązującą konstytucją podmiotami uprawnionymi do występowania z inicjatywą ustawodawczą są: prezydent, rząd, Senat, posłowie (grupa co najmniej 15 posłów lub komisja sejmowa), a także grupa co najm...

plik docx

prawo wyborcze

prawo wyborcze

Prawo wyborcze można rozpatrywać w znaczeniu przedmiotowym albo podmiotowym. W pierwszym znaczeniu jest to całokształt norm regulujących sposób wyłaniania organów przedstawicielskich. Są to przede wszystkim postanowienia konstytucji oraz ordynacje (ustawy) wyborcze. W drugim znaczeniu są to uprawnienia obywatela do brania udziału w wyborze przedstawicieli. Wspó...

plik odt

Prawo Konstytucyjne

ćwiczenia 21.03.2010
PRAWO KONSTYTUCYJNE ćwiczenia dn. 20.03.2010 jakie sa zagadnienia konstytucji szczegolowa nazwa to taka cecha ktora jest rowniez istotna. - w roznych krajach i punktach w czasie z inna nazwa kojarzy sie akt roznej nazwy... np. Konstytucja 3maja kiedys nie byl konstytucja nia byl kazdy inny akt parlamentu ustanawiany przez parlament. W obecnej chwili w niemczech jest konstytucja ktora nazywa sie ustawa zasadnicza. W 89 w kwietniu nastapila I nowelizacja tzw nowela...

plik pdf

organy władzy wykonawczej, Organ Kontroli Państwowej

organy władzy wykonawczej; opracowanie Prezydent art.126-145, Rada Ministrów art.146-162 Organ Kontroli Państwowej i Ochrony Prawa NIK art.202-206
Zgodnie z zapisami Konstytucji RP organami władzy wykonawczej są: Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej jako najwyższy przedstawiciel RP i Rada Ministrów kierująca administracją rządową. Rozdział V PREZYDENT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Art. 126.-Art. 145. 1. Art. 126. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej jest najwyższym przedstawicielem Rz...

plik odt

Prawo konstytucyjne

coś sklepione
Prawo konstytucyjne Prawo konstytucyjne to zespół norma prawna|norm prawnych określających Ustrój polityczny|ustrojowe zasady funkcjonowania państwa, treść i sposoby zagwarantowania prawa człowieka i obywatela oraz zaspokajania potrzeb społecznych, sposób tworzenia prawa, hierarchię źródeł prawa a także kompetencje i wzajemne relacje pomiędzy organami władzy państwowej. Źródła prawa konstytucyjnego Podstawowym aktem prawnym określającym ustrój państwa jest konstytucja jej p...

plik doc

bardach prawo konstytucyjne skrypt

streszczenie ksizaki bardacha - prawo konstytucyjne.
KU NOWEJ KONSTYTUCJI KONSTYTUCJE MIĘDZYWOJENNE Konstytucja marcowa (17 marca 1921 r.) typowe zasady demokratycznego systemu: suwerenność narodu, podział władz, zagwarantowanie praw obywatelskich; parlamentarny system rządów (nawiązanie do III Republiki Francuskiej w relacjach między legislatywą a egzekutywą ? silniejszy parlament, uzależniony od niego rząd, ceremonialne znaczenie prezydenta ? obawa przed Piłsudskim); Parlament ?...