ikona pliku odt

Konspekt zajęć, edukacja wczesnoszkolna i przedzkolna notatki

Przykładowy konspekt lekcji dla klasy I-III, Lekcja patriotyczna.


ocena: 4.0, 3
Poniżej zobaczysz niesformatowany początek pliku. Cały plik zajmuje 19,54 kB.Konspekt zajęć
Temat:
Polska - nasza Ojczyzna
Realizacja: trzy jednostki lekcyjne
Klasa: III
Metody:
słowna ( rozmowa, pogadanka, objaśnienie)
grupowa
aktywizująca (“Burza Mózgów”)
praktyczna (praca z mapą, praca z tekstem źródłowym)
ruchowa
plastyczna
Formy:
grupowa
indywidualna
Środki dydaktyczne:
mapa Polski
hymn Polski
flaga Polski
tekst legendy “ O Lechu, Czechu i Rusie”
tablica interaktywna
artykuły papiernicze
Cele główne:
Kształtowanie u uczniów postawy patriotycznej
Cele szczegółowe:
Uczeń:
wie czym są symbole narodowe
zna słowa hymnu narodowego i rozpoznaje jego melodie
wymienia barwy znajdujące się na fladze Polski
potrafi powiedzieć jak wygląda godło Polski
wie, dlaczego wizerunek orła jest w godle Polski
szanuje symbole narodowe
zna legendę “ O Lechu, Czechu i Rusie”
znajduje na mapie stolicę Polski, rzekę Wisłę i miejscowość, w której mieszka
Przebieg zajęć:
Część wstępna:
Przywitanie: Nauczyciel wita się z uczniami, pyta o ich samopoczucie, nastrój. Prowadzi swobodną rozmowę z uczniami, prosi, żeby podzielili się z innymi ostatnimi wydarzeniami z ich życia ( czas spędzony z rodzicami, rodzeństwem, różne aktywności, ciekawe zdarzenia). Później uczniowie witają się ze sobą za pomocą różnych części ciała
(łokieć, kolano, mały palec, kostka).
Wprowadzenie do tematu: Nauczyciel pyta uczniów “ Co to jest Ojczyzna?” “Czym dla Was jest Polska?” Dzieci w formie burzy mózgów odpowiadają na zadane pytania a nauczyciel notuje ich pomysły na tablicy.
II.
Część właściwa:
Zapoznanie się z legendą “O Lechu. Czechu i Rusie”: Nauczyciel czyta dzieciom tekst legendy następnie dzieli uczniów na trzy grupy. Wybór grupy przez ucznia nastąpił poprzez wylosowanie karteczki z określonym numerem grupy: (1,2,3). Każda z grup dostaje swoją część legendy, którą musi przedyskutować, opracować i przedstawić swoje przemyślenia. Następnie nauczyciel podsumowuje zebrane informacje i zadaje uczniom pytania do tekstu.
Prezentacja symboli narodowych: Nauczyciel wskazuje i opisuje uczniom godło i flagę Polski. Mówi o symbolice, kolorystyce i genezie ich powstania. Podkreśla wagę i istotę symboli, zwraca uwagę uczniów na postawę wobec symboli, która powinna charakteryzować się powagą i szacunkiem. Następnie nauczyciel włącza hymn Polski, prosi o zachowanie odpowiedniej postawy ciała. Kolejno rozdaje uczniom tekst hymnu polskiego pt.”Mazurek Dąbrowskiego”. Wyjaśnia genezę powstania. Następuje dwukrotne wspólne odczytanie słów hymnu, następnie cała klasa odśpiewuje hymn w postawie stojącej.
Mapa Polski: Nauczyciel prezentuje mapę Polski, wskazuje stolicę, największą rzekę Wisłę. Prosi chętnych o wskazanie stolicy, Wisły i miasta, w którym mieszka. Nauczyciel mówi i wskazuje na mapie pierwszą, drugą a także obecną stolicę Polski, zaznacza granicę, podaje nazwy państw sąsiadujących
z Polską.
Praca plastyczna - godło Polski: Nauczyciel rozdaje dzieciom kontury godła. Uczniowie muszą za pomocą odpowiednich barw pokolorować je i zaprezen
To tylko początek pliku. Cały plik zajmuje 19,54 kB. Pobierz całą treść w pliku.

Podziel się

Komentarze (0)

Czy wiesz, że...

... dajemy Ci 100% gwarancję satysfakcji. Jeśli nie będziesz zadowolony z materiałów zwrócimy Ci pieniądze za SMS!