ikona pliku docx

konspekt notatki


ocena: 4.0, 0
Poniżej zobaczysz niesformatowany początek pliku. Cały plik zajmuje 19.18 kB.


KONSPEKT PROMUJĄCY STYL ŻYCIA WSPIERAJĄCY ZDROWIE PSYCHICZNE

Prowadzący zajęcia: Grazyna Strycharz
Data realizacji: styczeń 2018
Opis sytuacji dydaktycznej:
Miejsce realizacji zajęć: liceum ogólnokształcące
Forma organizacyjna zajęć: zajęcia mieszane
Czas trwania zajęć: 45 minut
Liczba uczestników: 30 osób
Wiek uczestników:18 lat

Temat: Substancje psychoaktywne dopalacze - edukacja, promowanie zdrowego stylu życia i zapobieganie uzależnieniom.
CEL GŁÓWNY:
    Upowszechnienie wiedzy o niebezpieczeństwie stosowania substancji psychoaktywnych czynnikach ryzyka oraz o skutkach uzależnienia
    Przekazanie podstawowych informacji o nowych środkach pojawiających się na rynku.
    Promocja zdrowia psychicznego i zapobieganie uzależnieniom od substancji psychoaktywnych- dopalacze
CELE SZCZEGÓŁOWE:
1. Dziedzina poznawcza :
    Uczeń zna czynniki warunkujące zdrowie psychiczne.
    Uczeń wie co to są substancje psychoaktywne i potrafi wymienić ich przykłady.
    Uczeń zna działanie wyżej wymienionych substancji i ich niekorzystny wpływ na zdrowie psychiczne.
    Uczeń potrafi wymienić skutki długotrwałego stosowania substancji psychoaktywnych i ma świadomość ich destrukcyjnego wpływu na życie osobiste, zawodowe i społeczne.
    Uczeń wie jak działa mechanizm uzależnienia i jak mu zapobiegać.
    Uczeń wie jak radzić sobie ze stresem.
    Uczeń wie, gdzie w przypadku pojawienia się problemu zgłosić się po pomoc.

2. Dziedzina psychoruchowa:
    Uczeń potrafi kształtować zachowania i styl życia korzystny dla zdrowia psychicznego, stara się radzić sobie ze stresem za pomocą wybranych technik relaksacyjnych i rozwiązywać trudne sytuacje życiowe korzystając ze wsparcia społecznego.
3. Dziedzina afektywna:
    Uczeń ma przekonanie, że zdrowie psychiczne jest wartością dla człowieka oraz zasobem dla społeczeństwa.
    Wykazuje zainteresowanie tematem i wyraża chęci do zastosowania zdrowego stylu życia mającego wpływ na zdrowie psychiczne na co dzień.
    Rozumie, że może tworzyć wzorce zachowań dla innych osób. Dostrzega konieczność eliminowania substancji psychoaktywnych ze swojego życia i przeciwdziałania uzależnieniom.
    Uczeń potrafi zachować postawę asertywną w stosunku do osób proponujących użycie substancji psychoaktywnych.
Metody nauczania: wykład, pogadanka, elementy dyskusji
Środki dydaktyczne: laptop, prezentacja multimedialna, ulotki z informacją gdzie szukać pomocy (załącznik 1)
Plan zajęć: 1. Przygotowanie sali, ulotek, prezentacji multimedialnej.
2. Zapoznanie uczniów z tematem zajęć.
3. Przedstawienie i omówienie treści materiału.
4. Praktyczne wykorzystanie ulotek i prezentacji multimedialnej.

Metody kontroli i oceny: zadawanie pytań kontrolnych uczniom:
- Dlaczego młodzi ludzie sięgają po substancje psychoaktywne?
- Jakie cechy osobowości predysponują do sięgania po owe substancje?
- Czy okazjonalne stosowanie tych substancji prowadzi do uzależnienia?
- Jak odmówić, gdy kolega/koleżanka proponuje spróbowanie środków odurzających?
- Czy sięganie po substancje psychoaktywne jest sposobem radzenia sobie w sytuacjach trudnych np. problemy w relacjach z rówieśnikami, rodzicami itp.?
- Jakie są metody radzenia sobie ze stresem i problemami?
- Gdzie w przepadku pojawienia się problemu szukać pomocy?

LITERATURA:
    Górna K., Jaracz K., Rybakowski J. Pielęgniarstwo psychiatryczne, Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2012
    Jarema M., Rabe-Jabłońska J. Psychiatria, Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2013
    Ganowicz H. Sztuka motywacji, Terapia uzależnienia i współuzależnienia, 2007
    Strona internetowa Krajowego Biura do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii - http://www.kbpn.gov.pl/wydawnictwa_on_line.htm?id=110707
    Strona internetowa Ośrodka Rozwoju Edukacji - https://www.ore.edu.pl/wydzialy/wychowania-i-profilaktyki/6254-trujace-dopalacze-jak-z-nimi-walczyc
ZAŁĄCZNIKI:
Załącznik 1. Gdzie szukać informacji i pomocy?
    Ogólnopolski Telefonie Zaufania Narkotyki – Narkomania 801 199 990
    Najbliższa poradnia leczenia uzależnień (baza placówek pomocowych dostępna na stronie poradni internetowej www.narkomania.org.pl)
    Bezpłatnej infolinia Państwowej Inspekcji Sanitarnej „Nowe Narkotyki – Dopalacze” 800 060 800
To tylko początek pliku. Cały plik zajmuje 19.18 kB. Pobierz całą treść w pliku.

Podziel się

Komentarze (0)

Czy wiesz, że...

... dajemy Ci 100% gwarancję satysfakcji. Jeśli nie będziesz zadowolony z materiałów zwrócimy Ci pieniądze za SMS!