ikona pliku docx

Konsensualne sposoby zakończenia postepowania karnego notatki

praca


  160 osób zadowolonych z pobrania
ocena: 4.0, 160
Poniżej zobaczysz niesformatowany początek pliku. Cały plik zajmuje 136.49 kB.


4

Uniwersytet  Marii  Curie    Skłodowskiej

Wydział  Prawa  i  Administracji

kierunek    PRAWO

AD 2010

( nr albumu:  1998271 )

Konsensualne  sposoby  zakończenia  postępowania  karnego

Praca magisterska

napisana pod kierunkiem

prof. dr hab. Edwarda Skrętowicza

w Katedrze Postępowania Karnego

Lublin  2010


Spis treści

Wstęp   .......................................................................................  4

Rozdział  1.  Konsensualizm, a kontradyktoryjność w postępowaniu

karnym .........................................................................  7

Rozdział  2.  Wniosek  o  skazanie  bez  rozprawy    art.  335 k.p.k.

i art. 343 k.p.k. .............................................................  14

2.1 Przesłanki stosowania art. 335 §1 k.p.k. ..........................................  19

2.2 Posiedzenie sądu w przedmiocie skazania bez rozprawy ................  22

2.3 Zaskarżalność wyroku wydanego w trybie konsensualnym zakaz

          reformationis in peius ......................................................................  25

Rozdział  3.  Wniosek   oskarżonego   o   skazanie   na   rozprawie

   bez   przeprowadzania   postępowania   dowodowego

 art. 387 k.p.k. .........................................................  34

3.1 Zaskarżalność   wyroku   wydanego   w   trybie   konsensualnym

 zakaz reformationis in peius ......................................................  41

Rozdział  4.  Rozpoznanie  na  posiedzeniu  wniosku  oskarżonego

o   skazanie    bez    przeprowadzania    postępowania

dowodowego art. 474a k.p.k. w zw. z art. 387 k.p.k.  55

Rozdział  5.  Wniosek   o   skazanie   bez   rozprawy,   a   wniosek

o   skazanie   na   rozprawie   bez    przeprowadzania

postępowania dowodowego analiza porównawcza ...  59

Zakończenie  .....................................................................................   64

Bibliografia  ......................................................................................  66

Wstęp

Celem niniejszej pracy jest omówienie dwóch instytucji konsensualnego zakończenia postępowania karnego, a mianowicie wniosku o skazanie bez rozprawy określonego w art. 335 k.p.k. oraz wniosku oskarżonego o skazanie na rozprawie
bez przeprowadzenia postępowania dowodowego określonego w art. 387 k.p.k.

Praca moja składa się z pięciu rozdziałów.

W pierwszym rozdziale omówiłam problematykę konsensualnego zakończenia postępowania karnego w kontekście zasady kontradyktoryjności w postępowaniu karnym. Zasada ta ulega ciągłym zmianom, zwłaszcza w kontekście dążenia ustawodawcy do sprawnego zakończenia spraw, aby przeciwdziałać przewlekłości postępowania. Ogólnie zarysowałam problem skargi na przewlekłość postępowania oraz orzecznictwo Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu. Przytoczyłam instytucję plea bargaining porównując ją do porozumień karnoprocesowych istniejących na tle prawa obowiązującego w Polsce.

Rozdział drugi poświęcony jest skazaniu bez rozprawy (art. 335 k.p.k. i art. 343 k.p.k.), przesłankom stosowania tej instytucji, przebiegu posiedzenia w tym przedmiocie oraz zaskarżalności wyroku wydanego w trybie konsensualnym
na tle zakazu
reformationis in peius. Starałam się przytoczyć różne poglądy doktryny, oczywiście nie opisując szczegółowo, tylko skupiłam się na najważniejszych argumentach.

Nadmieniam, że nie uważam, abym przytoczyła wszystkie panujące poglądy, bowiem zamierzeniem moim było nakreślenie tylko ogólnych ram, a także
nie chciałam zbyt obciążać pracy przeładowaniem informacjami, aby była ona przejrzysta i klarowana.  

Rozdział trzeci przedstawia wniosek oskarżonego o skazanie na rozprawie
bez przeprowadzenia postępowania dowodowego (art. 387 k.p.k.), przesłanki oraz także zaskarżalność wyroku wydanego w trybie konsensualnym na tle zakazu
reformationis in peius, jednakże w tym ostatnim przypadku skupiłam się
w większości na orzeczeniu Trybunału Konstytucyjnego z dnia 28 kwietnia 2009 roku i w konsekwencji projekcie ustawy dostosowującej system prawa do tego orzeczenia. W tym rozdziale także bardzo krótko opisałam różne poglądy na przesłanki zastosowania tej instytucji, bowiem praktyczne jej zastosowanie zależy od przyjętej koncepcji, zwłaszcza sądu. Starałam się tylko podkreślić różne stanowiska.

Rozdział czwarty jest jakby przedłużeniem rozdziału trzeciego, bowiem ukazuje rozpoznanie na posiedzeniu wniosku oskarżonego o skazanie bez przeprowadzenia postępowania dowodowego (art. 474a k.p.k. w zw. z art. 387 k.p.k.). Przedstawiłam sposób postępowania przy rozpoznawaniu w trybie uproszczonym i zwykłym,
przebieg posiedzenia (problem udostępnienia publicznego wyroku wydanego
na posiedzeniu) oraz zaskarżalność wyroku wydanego w trybie konsensualnym
na tle zakazu
reformationis...

To tylko początek pliku. Cały plik zajmuje 136.49 kB. Pobierz całą treść w pliku.

Podziel się

Komentarze (0)

Czy wiesz, że...

... dajemy Ci 100% gwarancję satysfakcji. Jeśli nie będziesz zadowolony z materiałów zwrócimy Ci pieniądze za SMS!