ikona pliku docx

Koncepcje i praktyki wychowania notatki


  290 osób zadowolonych z pobrania
ocena: 4.0, 290
Poniżej zobaczysz niesformatowany początek pliku. Cały plik zajmuje 28.61 kB.


Wychowanie

 1. Rozwijanie osobowości;
 2. Przystosowanie do życia i przestrzegania obowiązujących norm i zasad;
 3. Dialog ucznia z mistrzem;

Socjalizacja (uspołecznienie) i Inkulturacja (wdrażanie do kultury, uczenie się kultury)- dzieją się samoistnie i przez cały czas;

Rodzaje wychowania:

 1.  Dyrektywne- narzucanie, nakazy; nie bierze się pod uwagę zdania i aspiracji dziecka;
 2.  Niedyrektywne- wspomaganie, wychowawca idzie obok i czuwa, dziecko wybiera to, co dla niego jest najlepsze;

Cechy procesu wychowania (wg M. Łobockiego):

 1.  Złożoność- warunkowania zewnętrzne (środowisko lokalne, nauczyciel, rodzina, szkoła, rówieśnicy, media, religia, kultura) i wewnętrzne (funkcjonowanie organizmu, przeżycia, emocje, aspiracje, aktywność własna);
 2.  Intencjonalność- wychowawca jest świadomy celu, podejmuje odpowiedzialne zadania;
 3.  Interakcyjność- wzajemne oddziaływanie, N<->U- dziecko odpowiada i zawsze należy tę odpowiedź odczytać i odpowiednio zareagować na nią;
 4.  Relatywność- względność- na efekty trzeba bardzo długo czekać, a wyniki są rozpatrywane hipotetycznie;
 5.  Długotrwałość- człowiek podlega przemianom przez całe życie;

Deontologia- etyka zawodu- zbiór norm moralnych określających postępowanie przedstawicieli danego zawodu;

Podmiotowość w wychowaniu:

 1.  Podmiot- skoncentrowanie na osobie, człowieku, jednostce indywidualnej;

- jednostka ludzka mająca poczucie własnej odrębności wobec innych osób i otaczającego świata, kierująca własnym postępowaniem i odpowiedzialna za własne decyzje;

 1. Podmiotowość ucznia- indywidualność, nie ma dwóch takich samych uczniów, wolność, odpowiedzialność;
 2. Podmiotowość nauczyciela;
 3.  Warunki podmiotowego traktowania:
 4. Akceptacja;
 5. Szacunek;
 6. Empatia;
 7. Autentyczność;

Błędy wychowawcze

Błąd wychowawczy- „takie zachowanie wychowawcy, które stanowi realną przyczynę (lub ryzyko) powstania szkodliwych dla rozwoju wychowanka skutków.” (Gurycka)

Skutki błędu wychowawczego można podzielić na doraźne i odległe w czasie. Skutki doraźne dotyczą zerwanej lub zaburzonej interakcji oraz negatywnej oceny zdarzenia przez wychowanka, powodują przeniesienie ocen i zachowań na inne sytuacje wychowawcze lub życiowe. Skutki odległe w czasie wywołują negatywne zmiany osobowości oraz jej zaburzenia.

Dziewięć błędów- Gurycka

1.Rygoryzm:

 1. Nauczyciel formułuje wymagania, polecenia, zakazy.
 2. Sprawdza, drobiazgowo kontroluje wymagania, polecenia, zakazy.
 3. Formułuje oceny negatywne.

2.Agresja: 

 1. Nauczyciel atakuje słownie, obraża, poniża, kpi, krzyczy, wyraża lekceważenie.
 2. Nauczyciel atakuje fizycznie, uderza, bije, szturcha, przymusza do określonej pozycji (klęczenie).
 3. Nauczyciel atakuje symbolicznie poprzez obraźliwe gesty, ironię, ostre kary.

3.Hamowanie aktywności:

 1. Nauczyciel przerywa aktywność dziecka innymi poleceniami, zadaniami.
 2. Nauczyciel włącza się w aktywność dziecka, przeszkadza, odbiera odwagę, krytykuje, wprowadza modyfikacje bez zgody dziecka, przejmuje czynności dziecka bez powodu i uzasadnienia.
 3. Nauczyciel zakazuje wykonywania przez dziecko aktywności bez uzasadnienia lub z uzasadnieniem ograniczającym.

4.Obojętność:

 1. Nauczyciel nie nawiązuje kontaktu z uczniem, jest obok dziecka, okazuje brak zainteresowania dzieckiem werbalnie i mimicznie.
 2. Nauczyciel nie reaguje na próby nawiązania kontaktu przez dziecko (nie odpowiada na pytania, nie słucha, zajmuje się czymś innym).
 3. Nauczyciel jest bierny wobec próśb i potrzeb dziecka.

5.Eksponowanie siebie: 

 1. Nauczyciel absorbuje dziecko swoimi sprawami i problemami w nieadekwatnych sytuacjach, demonstruje humory, urazy obraża się.
 2. Chwali się swoimi sukcesami, wywyższa się.
 3. Domaga się względów, egzekwuje swoje prawa

6.Uległość: 

 1. Nauczyciel spełnia zachcianki dziecka.
 2. Obniża a nawet rezygnuje z wymagań stawianych dziecku wobec jego nalegań, napotkanych trudności.
 3. Demonstruje bezradność wobec dziecka werbalnie lub fizycznie (skarży się, płacze).

7.Zastępowanie:

 1. Wychowawca wykonuje zadania za dziecko (wyręcza je)
 2. Pozbawia dziecko możliwości decydowania o podjęciu działań własnych tłumacząc to zmęczeniem, trudnością zadania, słabością dziecka, jego dobrem.
 3. Proponuje dziecku zastępowanie go w różnych czynnościach, motywując to jego dobrem, czasem na zabawę i naukę.

8.Idealizacja dziecka:

 1. Wychowawca podkreśla słowem i zachowaniem szczególne walory i możliwości dziecka.
 2. Wnika w narzucający się sposób w szczegóły poczynań dziecka, jego sytuację.
 3. Sprawy dziecka wyzwalają nadmierną aktywność wychowawcy (niesienie pomocy, troska, uwypuklanie ważności spraw dziecka).

9.Niekonsekwencja:

 1. Wychowawca ma zmienne wymagania i zachowania wobec dziecka, w podobnych sytuacjach stawia dziecku różne wymagania i inaczej je ocenia.
 2. Nauczyciel jest niekonsekwentny w formułowaniu poleceń (zmienia je), w kontroli nad wykonaniem zadań (szczegółowo, doraźnie, wcale), w...
To tylko początek pliku. Cały plik zajmuje 28.61 kB. Pobierz całą treść w pliku.

Podziel się

Komentarze (0)

Czy wiesz, że...

... dajemy Ci 100% gwarancję satysfakcji. Jeśli nie będziesz zadowolony z materiałów zwrócimy Ci pieniądze za SMS!