ikona pliku docx

Kompetencje profesjonalne pedagoga szkolnego notatki


ocena: 4.0, 0
Poniżej zobaczysz niesformatowany początek pliku. Cały plik zajmuje 20.45 kB.


Spis zagadnień na egzamin z przedmiotu
Kompetencje Profesjonalne Pedagoga Szkolnego
Pedagogika Szkolna z Animacją Kulturalną, 3 rok, 2016/2017

    Pedagog szkolny w świetle prawa oświatowego
    zadania systemu oświaty (Ustawa o systemie oświaty z dnia 7 września 1991)
    realizacja prawa do kształcenia, wychowania i opieki (odpowiednich do wieku i rozwoju)
    szkoła wspomaga wychowawczą rolę rodziny
    możliwość zakładania i prowadzenia szkół i placówek
    pomoc psychologiczno - pedagogiczna, specjalne formy pracy dydaktycznej dostosowane do możliwości psychofizycznych
    dzieci niepełnosprawne i niedostosowane społecznie mogą pobierać naukę we wszystkich typach szkół i dostać w nich opiekę
    możliwość specjalnego trybu nauki dla szczególnie uzdolnionych uczniów
    powszechny dostęp do szkół
    szkoły dla dorosłych
    ujednolicenie warunków w wielkomiejskich i wiejskich szkołach
    bezpieczne i higieniczne warunki
    upowszechnienie wiedzy o zrównoważonym rozwoju
    opieka dla biednych uczniów
    dostosowanie kierunków i treści kształcenia do wymogów rynku pracy
    kształtowanie postaw przedsiębiorczości
    doradztwo zawodowe
    warunki do rozwoju zainteresowań i uzdolnień (pozalekcyjne i pozaszkolne)
    upowszechnienie wiedzy o bezpieczeństwie
    obowiązki nauczycieli (Ustawa z dnia 26 stycznia 1982, Karta Nauczyciela)
    rzetelne realizowanie zadań wynikających z jego stanowiska i podstawowych funkcji szkoły (dydaktyczna, wychowawcza, opiekuńcza)
    wspieranie rozwoju każdego ucznia
    dążenie do rozwoju własnego
    kształcenie i wychowywanie młodzieży w umiłowaniu Ojczyzny
    dbanie o kształtowanie u uczniów postaw moralnych i obywatelskich (demokracja, pokój, przyjaźń, tolerancja)
    zadania pedagoga szkolnego (Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2013, w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy p-p w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach)
    prowadzenie badań i działań diagnostycznych uczniów, w tym diagnozowanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów (pomagamy tym, co sobie nie radz i wspieramy tych, którzy radzą sobie dobrze)
    diagnozowanie sytuacji wychowawczych w celu rozwiązania problemów wychowawczych i wspierania rozwoju
    udzielanie pomocy psychologiczno - pedagogicznej w ramach potrzeb
    profilaktyka uzależnień i innych problemów dzieci i młodzieży
    minimalizowanie skutków zaburzeń rozwojowych, zapobieganie zaburzeniom zachowania, inicjowanie różnych form pomocy w szkole i poza nią
    inicjowanie i prowadzenie mediacji i interwencji sytuacjach kryzysowych
    pomoc rodzicom i nauczycielom w rozpoznawaniu i rozwijaniu indywidualnych możliwości, predyspozycji, uzdolnień
    wspieranie nauczycieli, wychowawców i innych specjalistów w udzielaniu pomocy p-p
    wymagania kwalifikacyjne dla nauczyciela (Ustawa z dnia 26 stycznia 1982, Karta Nauczyciela)
    posiada wyższe wykształcenie z odpowiednim przygotowaniem pedagogicznym, lub ukończyła zakład kształcenia nauczycieli
    przestrzega podstawowych zasad moralnych
    spełnia warunki zdrowotne, niezbędne do wykonywania pracy
    w szkołach artystycznych, zakładach poprawczych, schroniskach dla nieletnich, wymogi ustala minister właściwy do spraw oświaty i wychowania, minister ds. kultury i ochrony dziedzictwa narodowego i Minister Sprawiedliwości
    wymagania kwalifikacyjne dla pedagoga (Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 marca 2009)
    Do: zakłady kształcenia nauczycieli, placówki doskonalenia nauczycieli, poradnie psychologiczno - pedagogiczne, biblioteki pedagogiczne, kolegia pracowników służb społecznych, licea ogólnokształcące, licea profilowane, technika, uzupełniające licea ogólnokształcące, technika uzupełniające i szkoły policealne; wykształcenie: studia magisterskie na kierunku pedagogiki w specjalności odpowiadającej prowadzonym zajęciom plus przygotowanie pedagogiczne ALBO studia magisterskie na dowolnym kierunku, studia podyplomowe w zakresie prowadzonych zajęć plus przygotowanie pedagogiczne
    Do: przedszkola, szkoły podstawowe, gimnazja, zasadnicze szkoły zawodowe, placówki wychowania pozaszkolnego, placówki zapewniające opiekę i wychowanie uczniom w okresie pobierania nauki poza miejscem stałego zamieszkania; wykształcenie: te same co wyżej ALBO studia pierwszego stopnia na kierunku pedagogika w specjalności odpowiadającej prowadzonym zajęciom plus przygotowanie pedagogiczne ALBO studia pierwszego stopnia na dowolnym kierunku (i specjalności), studia podyplomowe z zakresu prowadzonych zajęć plus przygotowanie pedagogiczne
    Do: przedszkola, szkoły podstawowe, gimnazja i szkoły ponadgimnazjalne specjalne, specjalne ośrodki szkolno wychowawcze, specjalne ośrodki dla osób z upośledzeniem, młodzieżowe ośrodki wychowawcze, ośrodki socjoterapii, szkoły w zakładach poprawczych, schroniskach; wykształcenie: te co wyżej plus studia podyplomowe lub kurs kwalifikacyjny w zakresie pedagogiki specjalnej odpowiedniej do niepełnosprawności uczniów lub rodzaju placówki ALBO kwalifikacje wymagane do zajmowania stanowiska nauczyciela w danym rodzaju szkoły i placówki, ukończyła studia podyplomowe w zakresie pedagogiki specjalnej odpowiedniej do niepełnosprawności uczniów lub rodzaju placówki ALBO ukończyła studia wyższe na kierunku pedagogika lub pedagogika specjalna w specjalności odpowiedniej do niepełnosprawności uczniów lub rodzaju placówki oraz posiada przygotowanie pedagogiczne

    Awans zawodowy (Ustawa z dnia 26 stycznia 1982, Karta Nauczyciela)
    zatrudnianie, czas i warunki pracy nauczycieli i pedagogów
    Umowa o pracę zgodna z kwalifikacjami, która określa stanowisko i miejsce pracy, termin rozpoczęcia pracy, wynagrodzenie lub zasady jego ustalania, w zespole szkół określa szkołę, w której nauczyciel naucza
    Warunki pracy zapewnia organ prowadzący szkołę, należą do nich: wyposażenie stanowiska umożliwiające przeprowadzenie programu
    Wynagrodzenie składa się z: zasadniczego, dodatków (za wysługę lat, motywacyjny, funkcyjny, za warunki pracy), nadgodzin i zastępstw, nagród i innych świadczeń; wysokość wynagrodzenia uzależniona jest od stopnia awansu, kwalifikacji i wymiaru zajęć obowiązkowych (stażysta 100%, kontraktowy 111%, mianowany 144%, dyplomowany 184%)
    Czas pracy - nie więcej niż 40 godzin/tydzień
    ścieżka awansu zawodowego nauczycieli i pedagogów
    stażysta -> kontraktowy -> mianowany -> dyplomowany
    Myślenie pedagogiczne
    grupy zawodów, do których przygotowywani są absolwenci studiów pedagogicznych
    zawody ukierunkowane na opiekę i pomoc (asystenci służb społecznych, kuratorów sądowych, doradców rodzinnych, pomoce i opiekunki rodzinne)
    zawody ukierunkowane na wychowanie i edukację (wychowawcy specjalistyczni, nauczyciele-wychowawcy, wychowawcy małych dzieci, pomoc medyczno-psychologiczna w pracy opiekuńczej z dziećmi niepełnosprawnymi)
    zawody ukierunkowane na animację społeczno - kulturalną (animatorzy, wychowawcy ulicy)
    etapy życia i profesjonalizacji w zawodzie pedagoga / nauczyciela (koncepcja Christphera Daya)
    nowicjusz
    zaawansowany początkujący
    kompetentny nauczyciel
    biegły nauczyciel
    ekspert    
    Obszary pracy pedagoga szkolnego
    programy wychowawcze: dokument, który opisuje w sposób całościowy wszystkie treści i działania o charakterze wychowawczym i jest realizowany przez wszystkich nauczycieli. Zawiera wizję i misję szkoły, oraz cele działań wychowawczych. Z nich wynikają ogólne zadania wychowawcze planowane na dłuższy czas. Stanowią one kanwę dla zadań szczegółowych, czyli konkretnych przedsięwzięć podejmowanych w szkole.
    programy profilaktyczne, zawiera zestaw działań profilaktycznych dla całej placówki, musi być skorelowany z programem wychowawczym placówki, ponieważ działania dotyczące uczniów muszą być spójne. Program profi
To tylko początek pliku. Cały plik zajmuje 20.45 kB. Pobierz całą treść w pliku.

Podziel się

Komentarze (0)

Czy wiesz, że...

... dajemy Ci 100% gwarancję satysfakcji. Jeśli nie będziesz zadowolony z materiałów zwrócimy Ci pieniądze za SMS!