ikona pliku pdf

karta notatki

druk


ocena: 4.0, 0
Poniżej zobaczysz niesformatowany początek pliku. Cały plik zajmuje 1.40 MB.


WZÓR
Załącznik nr 441)
Kod ZRM realizującego zlecenie: Nr zlecenia wyjazdu:
KARTA MEDYCZNYCH CZYNNOŚCI RATUNKOWYCH
Oznaczenie dysponenta zespołu ratownictwa medycznego (ZRM)
I - WYWIAD
MIEJSCE ZDARZENIA
w domu....................... w miejscu publicznym w ruchu uliczno-drog. w pracy w szkole w rolnictwie.................
II - BADANIE
GLASGOW-COMA-SCALE OTWIERANIE OCZU
spontanicznie................4 na głos...........................3 na ból.............................2 brak................................1
RTS
CZ. ODDECHÓW 10-29...........4 >29..............3 6-9...............2 1-5...............1 brak.............0 RR SKURCZOWE >89..............4 76-89...........3 50-75...........2 1-49.............1 0..................0 GCS 13-15..........4 9-12............3 6-8..............2 4-5..............1 3.................0
UKŁAD ODDECHOWY
częstość oddechów... duszność........ T sinica.............. T bezdech......... T L szmer prawidł.... furczenie.......... świsty............... trzeszczenie..... rzężenie........... brak szmeru..... Inne:................. ...................................... Saturacja...... %
ŹRENICE
Reakcja na światło: prawidłowa....... powolna........... brak.................. szerokość: L normalna.......... wąska............... szeroka............ P L P
/min
N N N
P
REAKCJA SŁOWNA
zorientowany................5 splątany..........................4 niewłaściwe słowa..........3 niezrozumiałe dźwięki....2 brak...............................1
brak obrażeń O Złamanie otwarte Z Złamanie zamknięte W Zwichnięcie S Stłuczenie R Rana K Krwotok z rany M Zmiażdżenie A Amputacja N Ból nieurazowy P Oparzenie stopnia stopnia % %
REAKCJA RUCHOWA
wykonuje polecenia........6 lokalizacja bólu..............5 ucieczka od bólu............4 zgięciowa.......................3 wyprostna...................2 brak................................1
CIŚNIENIE TĘTNICZE
/
TĘTNO
mm Hg miarowe
oparzenie wziewne
Obrażenia anatomiczne kwalifikujące do centrum urazowego
penetrujące rany głowy i tułowia lub urazy tępe z objawami uszkodzenia narządów wewnętrznych głowy, klatki piersiowej i brzucha amputacja kończyny powyżej kolana lub łokcia rozległe zmiażdżenia kończyn uszkodzenie rdzenia kręgowego złamanie kończyny z uszkodzeniem naczyń i nerwów złamanie co najmniej dwóch proksymalnych kości długich kończyn lub miednicy
SUMA OBJAWY
wstrząs........... T NZK................. T obj. oponowe... T drgawki........... T afazja.............. T wymioty........... T biegunka......... T krwawienie...... T obrzęki............ T zasłabnięcie.... T
SUMA SKÓRA N N N N N N N N N N N
Wygląd: w normie..... blada........... rumień......... zażółcenie... sinica obw.... sinica centr.. Wilgotność: w normie...... wilgotna....... sucha...........
/min
niemiar.
JAMA BRZUSZNA
w normie......... bolesność palpacyjna...... brak perystaltyki..... objawy otrzewnowe...
TONY SERCA
czyste/głośne......... stłumione................ inne:.........................
EKG
Rytm zatokowy... Tachykardia nadkomorowa.... Tachykardia komorowa.......... Migotanie/ trzepotanie przedsionków.... AV blok.............. sVES................. VES................... VF/VT................. Asystolia............ PEA................... Rozrusznik......... OZW.................. Zawał:................ g/l Inne:........................
OPIS
NIEDOWŁAD / PORAŻENIE
kończyna górna kończyna dolna
L
P
OCENA PSYCHO-RUCH.
w normie........ spowolniały.... pobudzony..... agresywny.....
ZAPACH Z UST
rozpuszczalnik org... alkohol..................... inne:.........................
INNE
ciąża................ T poród............... T
Temperatura: w normie...... chłodna........ ciepła...........
chor. zakaźna.. T
POZIOM GLUKOZY
mg%
III - ROZPOZNANIE
OPIS
KOD ICD10 KOD ICD10 KOD ICD10
IV - POSTĘPOWANIE Z PACJENTEM
CZYNNOŚCI
odsysanie............ went. workiem..... rurka UG............. intubacja............. respirator............. tlenoter. bierna... defibrylacja.......... stymulacja zew.... kardiowersja........ masaż serca....... EKG.................... teletransmisja...... kołnierz................ deska ortoped...... materac próż....... unieruchomienie. opatrunek........... linia żyl. obw....... linia żyl. cent...... cewnikowanie...... sonda żołąd........ monitorowanie....
ZASTOSOWANE LEKI, WYROBY MED. ( nazwa, dawka, droga podania)
inne...................................................................
ZALECENIA / UWAGI KIEROWNIKA ZESPOŁU
V - DANE PACJENTA I PRZEKAZANIE PACJENTA
DANE PACJENTA Imię: ................................................................... Nazwisko: .......................................................... NUMER PESEL pacjenta: Adres zamieszkania:......................................... ul:............................................nr:..........m:......... Rodz. i nr. dok. tożsamości: ............................ ............................................................................
41)
Ident. NFZ:
Data urodzenia / wiek:
Decyzja podmiotu leczniczego: Przyjęcie pacjenta Odmowa przyjęcia
pieczęć IP/SOR Podpis i pieczątka kierownika ZRM:
Zespół (S/P):
podpis i pieczątka lekarza
Przekazanie pacjenta w IP/SOR / innym: data...................................godz...........min.......... Stwierdzenie zgonu / odstąpienie od med. czynności rat.
data udzielenia pomocy ........................................
data...................................godz...........min..........
Załącznik w brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 29 rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 3.
To tylko początek pliku. Cały plik zajmuje 1.40 MB. Pobierz całą treść w pliku.

Podziel się

Komentarze (0)

Czy wiesz, że...

... dajemy Ci 100% gwarancję satysfakcji. Jeśli nie będziesz zadowolony z materiałów zwrócimy Ci pieniądze za SMS!