plik odt

psycholingwistyka egzaminPodstawowe pojęcia i terminy:
mowa, język
, akt komunikacji; tekst i
DYSKURS
-jednostka komunikacji, stanowiąca całość jako wyraz pewnej treści w interakcji komunikacyjnej (Dakowska, 2001)
-ponieważ użycie języka zachodzi w jakiejś sytuacji społecznej, dyskurs stanowi pewną zorganizowaną całość mającą swój początek, koniec, jak i ściśle określon...

plik docx

wstep do literaturoznawstwa

wstep do literaturoznawstwa

LITERATUROZNAWSTWO-dyscyplina humanistyczna, której przedmiotem zainteresowania jest literatura, a przede wszystkim analiza poszczególnych utworów lit. oraz rekonstruowanie historycznoliterackich procesów. W obrębie tej dyscypliny formułuje się także ogólne teorie oraz metodologie badań literackich. Można je dzielić na 3 zasadnicze działy: historię literatury, teorię oraz krytykę literacką.

plik docx

GOJP

wykłady w GOJP

Gramatyka opisowa języka polskiego FLEKSJA wykład 3

Klasyfikacja części mowy wg Zygmunta Saloniego (lata 70.)

Słowo- to ciąg liter między poszczególnymi spacjami (obiekt charakteryzowany jako kształt

plik pdf

gwara zgałębiowska

rtfgh
UNIWERSYTET ŚLĄSKI KLAUDIA MIŚTA NR ALBUMU: 273120 PRACA DYPLOMOWA LICENCJACKA CZY ISTNIEJE GWARA ZAGŁĘBIOWSKA? PRACA WYKONANA POD KIERUNKIEM: DR HAB. IWONA LOEWE RYBNIK 2013 Imię i nazwisko autora pracy Imię i nazwisko promotora pracy Wydział/ Jednostka nie będąca Wydziałem Kierunek studiów Specjalność Tytuł pracy Słowa klucze (max. 5) Klaudia Miśta Dr hab. Iwona Loewe Instytut Języka Polskiego filologia polska nauczycielska Czy istnieje gwara zagłębiowska? Językoznawstwo, g...

plik odt

językoznawstwo ogólne

notatki z wykładów
JĘZYKOZNAWSTWO, wykłady, prof. Kleszczowa UWAGA: fragmenty pisane kursywą są dodatkiem skryby;), nierzadko nawet dopisane na podstawie jakiegoś konkretnego opracowania naukowego. Fragmenty podane mniejszą czcionką są nieobowiązkowymi ciekawostkami ;) (a potem okazały się na egzaminie jednak obowiązkowe). LITERATURA: Apresjan J. D.: Semantyka leksykalna. Synonimiczne środki języka. Przeł. Z. Kozłowska, A. Markowski. Wrocław 1980; rozdz. 1. Podstawowe koncepcje współ...

plik doc

Wiadomości - fleksja

Podstawowe wiadomości o fleksji
PODSTAWOWE WIADOMOŚCI Z FLEKSJI OPISOWEJ JĘZYKA POLSKIEGO       Każda forma fleksyjna ma budowę binarną - składa się z tematu fleksyjnego i flektywu – w nim informacja na temat funkcji gramatycznych wyrazu. Prosty flektyw = końcówce fleksyjnej, w złożonym są jeszcze morfemy formotwórcze (np. naj-, -ąc)       TEMAT FLEKSYJNY – to ta część odmiennego wyrazu, która w trakcie odmiany nie zmienia się (lub zaszłe zmiany mieszczą s...

plik docx

Błędy językowe na Kulturę Języka Polskiego

Praca zaliczeniowa na KJP (UŁ!) zanalizowane 15 błędów językowych z różnych źródeł, głównie pisanych.

plik odt

Kulawik- Poetyka- notatki

Notatki z książki Adama Kulawika, rozdział wersologia
Adam Kulawik- Poetyka NOTATKI 1. System prozodyjny- to zespół czynników brzmieniowych mowy, tworzony przez intonację, akcent i pauzę, służących do akustycznej delimitacji tekstu. Funkcje tego systemu spełniają się w obrębie zdania, a w zależności od tego, który z elementów stanowi dominantę segmentacyjną, rozróżniamy trzy formacje prozodyjne tekstu: PROZĘ, SKANDOWANIE oraz WIERSZ. 2. Kolon- człon zdania, który zorganizowany jest...

plik doc

zadania ze składni

zdania wraz z poprawnym opisem
18.wydaje mi się, żeby podjęta na rzecz firmy farmaceutycznej praca, ktorą wykonujesz, daje ci dużo satysfakcji, ale wymaga od ciebie zbyt dużego zaangażowania, co niekorzystnie odbija się na twoich relacjach z rodziną. 1ab- zdanie główne 2- zd. Podrzędnie złożone do 1, podmiotowe, poł. Spójnikowo(że) 3- zd. Podrzędnie złożone do 2, przydawkowe, poł. Względnie (którą) 4- zd. Przeciwstawne do 3, ze spójnikiem ale, dopełnieniowe 5- zd współrzędnie złożone d...