plik pdf

Test z obróbki skrawaniem.

Test z obróbki skrawaniem.
Test z obróbki skrawaniem. Cele operacyjne: Student będzie: - potrafił scharakteryzować rolę kątów ostrza skrawającego. - potrafił podać definicję spęczania wióra. - potrafił wymienić cechy materiałów do obróbki skrawaniem. - potrafił rozpoznać rozpływ ciepła w procesie skrawania. 1.Wyjaśnij rolę kąta pochylenia krawędzi skrawającej oraz kąta przystawienia. ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………...

plik txt

stale weglowe

stale weglowe z materialoznawstwa
Celem poni¿szego æwiczenia laboratoryjnego jest zapoznanie siê z charakterystycznymi strukturami stali niestopowych (dawniej stali wêglowych). Wêgiel jest g³ównym sk³adnikiem stopowym stali wêglowych, silnie wp³ywaj¹cym na ich w³aœciwoœci, nawet przy niewielkich zmianach zawartoœci. Wzrost zawartoœci wêgla podwy¿sza wytrzyma³oœæ na rozci¹ganie Rm, granicê plastycznoœci Re oraz twardoœæ stali, natomiast w³aœciwoœci plastyczne, jak wyd³u¿enie A, przewê¿en...

plik doc

cw.autocad

ćwiczenia do samodzielnej realizacji
ĆWICZENIE 1. Narysuj przedstawione poniżej figury korzystając z szablonu rysunkowego A4. Ćwiczenie zapisz na dysku A:\ pod nazwą „imię”1. Zastosowane polecenia: LINIA, OKRĄG, ELIPSA, ŁUK (POCZĄTEK, ŚRODEK, KONIEC), WIELOBOK. Warstwy: RYSUNEK. ĆWICZENIE 2. Narysuj zgodnie z wymiarami (bez wymiarowania) płaską część maszynową przedstawioną na rysunku korzystając z szablonu rysunkowego A4. Ćwiczenie zapisz na dysku A:\ pod nazwą „imię”2. Zastosowan...

plik doc

Katalizator trójstopniowy

Krótkie opracowanie samochodowego katalizatora trójfazowgo
TECHNOLOGIA OCZYSZCZANIA SPALIN Temat: Zasada działania i zastosowanie katalizatora trójfunkcyjnego TWC (Three Way Catalyst)                                                       Wstęp Rozwój motoryzacji i jej wkraczanie do powszechnego życia sprawiło, że...

plik doc

Krytyczna liczba Reynoldsa

Sprawozdanie krytyczna liczba Reynoldsa
Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej Wydział ........................................... Kierunek .......................................... Rok akademicki .............................. Semestr ........................................... Ćwiczenia laboratoryjne z Mechaniki Płynów Ćwiczenie nr ...... Temat. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Wykonali: ..………………………. ..………………………. ..………………………. .……………………….....