ikona pliku docx

Hospitacja zajęć notatki


  180 osób zadowolonych z pobrania
ocena: 4.0, 180
Poniżej zobaczysz niesformatowany początek pliku. Cały plik zajmuje 27.55 kB.


Potwierdzenie realizacji

[podpis, pieczątka]

KONSPEKT  

DO ZAJĘĆ  PRAKTYCZNYCH W ODDZIALE

Prowadzący zajęcia:

Data realizacji:.

Miejsce realizacji zajęć: 

Kierunek studiów:  

Numer grupy:

Przedmiot: Chirurgia i pielęgniarstwo chirurgiczne

Forma organizacyjna zajęć: Zajęcia praktyczne

Czas trwania zajęć: 7.30 13.00

Liczba uczestników: 10 osób

Temat: Opieka nad pacjentem po appendektomii.

Cel ogólny: Przygotowanie studentów do sprawowania profesjonalnej opieki

pielęgniarskiej nad pacjentem po appendektomii.

Efekty uczenia się:

Wiedza po zrealizowaniu materiału nauczania odbiorca:

 1. Omówić schemat budowy wyrostka robaczkowego
 2. Wymienić objawy ostrego zapalenia wyrostka robaczkowego
 3. Omówić leczenie ostrego zapalenia wyrostka robaczkowego
 4. Opisać definicję appendektomii oraz wymienić jej metody
 5. Podać wskazania do wycięcia wyrostka robaczkowego
 6. Wymienić powikłania pooperacyjne
 7. Wskazać zalecenia dietetyczne dla osób po operacji

Umiejętności po zrealizowaniu materiału nauczania odbiorca potrafi:

 1. Wykorzystywać  różne metody do zbierania danych o podopiecznym
 2. Diagnozować problemy pielęgnacyjne chorych po appendektomii
 3. Wykonywać samodzielnie zabiegi pielęgnacyjne oraz aseptyczne u chorych po operacji usunięcia  wyrostka robaczkowego
 4. Rozpoznać objawy charakterystyczne dla ostrego zapalenia wyrostka robaczkowego podczas pogarszającego się stanu zdrowia pacjenta
 5. Prawidłowo wypełniać dokumentację medyczną chorego po zabiegu

appendektomii

 1. Wdrażać pacjenta do samo opieki/samo pielęgnacji
 2. Uczestniczyć w procesie rehabilitacji pacjenta po zabiegu operacyjnym
 3. Edukować pacjenta oraz jego rodzinę w zakresie pielęgnacji oraz zaleceń dietetycznych po zabiegu

Kompetencje społeczne po zrealizowaniu materiału nauczania odbiorca potrafi:

 1. Aktywnie współpracuje w zespole terapeutycznym
 2. Wykazuje zaangażowanie w podejmowane działanie pielęgnacyjne
 3. Przejawia poczucie odpowiedzialności za  podejmowane działania

Plan zajęć:

 1. Wprowadzenie studentów w pracę na oddziale (instruktaż wstępny)
 2. Realizacja bieżących zadań pielęgniarskich wynikających ze specyfiki pracy

 w oddziale chirurgicznym.

 1. Ocena stanu, planowanie, realizacja i ewaluacja opieki nad chorym po appendektomii.
 2. Seminarium
 3. Podsumowanie pracy studentów na oddziale (instruktaż końcowy)

Metody nauczania: zajęcia praktyczne, wyjaśnienie, instruktaż wstępny, bieżący, końcowy, pogadanka, seminarium

Środki dydaktyczne: komputer, rzutnik, sprzęt medyczny dostępny na oddziale

Metody kontroli i oceny: 

 1. Podsumowanie pracy studentów na oddziale
 2. Ocena zachowania studentów w stosunku do pacjentów, personelu medycznego oraz współpracy w grupie
 3. Podkreślenie osiągnięć studentów
 4. Zwrócenie uwagi na najczęściej popełniane błędy podczas zajęć
 5. Omówienie przedstawionych przez studentów problemów pielęgnacyjnych swoich pacjentów
 6. Odczytanie raportu pielęgniarskiego
 7. Podanie tematu na następne zajęcia
 8. Pytania do studenta związane ze zrealizowanym tematem:
  1. podać definicję, objawy, leczenie ostrego zapalenia wyrostka robaczkowego
  2. omówić zalecenia dietetyczne dla pacjentów po appendektomii

Umiejętności wynikowe

 Po zrealizowaniu tematu zajęć student potrafi:

 1. Prawidłowo komunikować się z pacjentem oraz jego rodziną
 2. Poprawnie wykonywać zabiegi pielęgnacyjne i aseptyczne
 3. Współpracować w zespole terapeutycznym
 4. Poprawnie diagnozować problemy pielęgnacyjne pacjenta po appendektomii

 

Literatura:

To tylko początek pliku. Cały plik zajmuje 27.55 kB. Pobierz całą treść w pliku.

Podziel się

Komentarze (0)

Czy wiesz, że...

... dajemy Ci 100% gwarancję satysfakcji. Jeśli nie będziesz zadowolony z materiałów zwrócimy Ci pieniądze za SMS!