ikona pliku docx

hmp w formie ściągi notatki

zrobione w formie ściągi


ocena: 4.0, 6
Poniżej zobaczysz niesformatowany początek pliku. Cały plik zajmuje 29,64 kB.


STAROŻYTNOŚĆ:

GRECJA

Wychowanie Sparta
Sparta wypracowałasprawny, państwowysystem, za pomocą

którego wychowywanodzieci

na żołnierzy. Wszystkie dzieci wolnych obywateli uważano za własność państwa i od 7 r.ż wychowywano na silnych i sprawnych fizycznie, sprytnych  i w pełni oddanych dobru państwa. Pogorszenie się sytuacji ekonomicznej i politycznej państwa powodowało kurczowe trzymanie się tradycyjnych ideałów i form wychowania. Ideał  wychowawczy bywał instrumentalnie wykorzystywany przez ideologie totalitarne.

Wychowanie Ateny

Społeczność wolnych obywateli tworzyli ludzie o różnym statusie ekonomicznym i zawodowym.

Ideał wychowawczy określały ogólne potrzeby człowieka wolnego a nie wąskiej grupy społecznej i zawodowej. Było wiele prywatności i wpływu rodziny na wychowanie. Wychowanie obywatela było pogodniejsze, możliwy był rozwój indywidualności. Wzór ateński wpłynął na rozwój edukacji szkolnej i przemyśleń pedagogicznych.

Platon, filozofia i wychowanie

Opracował koncepcje państwowego systemu edukacji. Omówił cele i metody wychowania, wyodrębnił etapy procesu wychowawczego. Najwięcej uwagi poświecił wychowaniu przyszłych  rządców państwa, najważniejsze było wpojenie im cnót i rozwój rozumu. W swoich dziełach zawarł wiele uwag na temat doboru małżonków, wychowanie dzieci w wieku przedszkolnym, dostosowanie bajek i tekstów literackich do możliwości psychicznych i umysłowych dzieci.

Arystoteles, filozofia i wychowanie

Celem człowieka jest życie szczęśliwe. Sądził, że człowiek będzie tylko wtedy szczęśliwy jak będzie dobrze wychowany. Kładł nacisk na wychowanie fizyczne, moralne i intelektualne. Do 5 r.ż dzieci nie powinny się uczyć, dopiero od 7 r.ż powinny się uczyć pisać, czytać, matematyki i gramatyki a po 21 r.ż trudniejszych ćwiczeń gimnastycznych  i głębszych prac intelektualnych.

Sofiści

Wprowadzili wyższy poziom nauki w Atenach. Byli wędrownymi, płatnymi nauczycielami, którzy nauczali ludzi zamożnych. Filozofia ich koncentrowała się wokół człowieka. W historii wychowania ważny jest stan umysłu, mądrość i cnota są kwestią wychowania. Uczyli, że nie ma prawdy absolutnej, że zwycięża ten, który najbardziej przekonująco przedstawi swoją rację.

Sokrates

Uważał, że kształcić obywateli powinno się dla ich szczęścia i dla państwa, gdyż państwem powinni rządzić osoby intelektualne. Stworzył podst. Myślenia naukowego przez uczenie się sądów i definiowanie pojęć. Dochodzenie do prawdy umoralnia ludzi. Uczył prawidłowego myślenia poprzez zadawanie pytań  naprowadzających na Prawdę bądź ośmieszające zdania fałszywe.

Okres Hellenistyczny

Ideał hellenistyczny - to arystokratyczny ideał wolnego i szlachetnego człowieka,

indywidualisty wrażliwego jednak na potrzeby ogólne. Był to zarazem kosmopolita, esteta,

wykształcony ogólnie, ale dosyć jednostronnie i powierzchownie, raczej językowo i literacko niż

przyrodniczo, dyletant, a nie profesjonalista.Ideał hellenistyczny silnie oddziaływał na myśl o wychowaniu aż do schyłku starożytności i pozostaje

do dziś jednym ze stale żywych wzorów kulturalnego Europejczyka.

W nauce najważniejsza była nauka języka greckiego. Przyjęto 7 sztuk wyzwolonych. Pierwsze 3 to : gramatyka, retoryka i logika kolejne 4 to: arytmetyka, geometria, astronomia i muzyka. Efebia przekształciła się w wyższa szkołę ogólnokształcącą  dla bogatej młodzieży. Szkoły zostały podzielone na 3 poziomy: elementarny, średni i wyższy.

Elementarne: wsie, miasteczka, rodziny biedne;

Średnie i Wyższe: młodzież męska, która pochodziła z elit społecznych państw hellenistycznych.

RZYM

Wychowanie  w czasach republiki i cesarstwa.

Republika- Wychowanie odbywało się przez stopniowe wprowadzanie do tradycyjnego sposobu życia. Wychowanie rzymskie jest obywatelskie, bardziej rodzinne i, religijne. Dom zapewniał przede wszystkim wychowanie moralne i patriotyczne, praktyczne przygotowanie do życia. Zapoznawano młodzież z

tradycjami rodu, religią i kultem przodków, sprawami państwa. Wychowanie fizyczne polegało na

hartowaniu, nauce pływania, władania bronią i jazdy konno. Chłopak towarzyszył ojcu w wyprawach

zbrojnych. W miarę upływu czasu i narastających potrzeb, coraz częściej kształceniem zajmował się

najęty nauczyciel, ale zawsze pod bezpośrednią kontrolą ojca lub obojga rodziców.

Cesarstwo- wychowanie zbiorowe dzieci starszych i młodzieży było tańsze nad indywidualnym i pozwala na lepszy dozór pracy nauczycielskiej. Ponadto w

szkole dziecko zawiera znajomości i przyjaźnie, a współzawodnictwo wzmaga pilność. Trzeba uczyć

gruntownie, ale bez srogości.

Rodzina rzymska

Pater familias władzę nad rodziną sprawował ojciec. Sprawiedliwy opiekun, dobry gospodarz,

żołnierz i obywatel. Był on głową domu i symbolem trwania rodziny.

W stosunku do dzieci miał władzę życia i śmierci, decydował o

przyjęciu noworodka do rodziny; miał nieograniczone prawo decydowania w sprawach majątkowychdzieci.

Materfamilias kobieta nie miała praw obywatelskich i politycznych,

była ograniczona w dysponowaniu swoim majątkiem, ale w życiu prywatnym, rodzinnym i towarzyskim,

jako żona i matka miała duży zakres swobody. Faktycznie kierowała rodziną, gdy mąż zajęty

był sprawami wojskowymi.Wzorem była kobieta surowych obyczajów, oddana mężowi i dzieciom, ale rozumna i wykształcona,

zdolna do poświęceń dla dobra publicznego.Otaczana była czcią i miała możliwość oddziaływania na sprawy publiczne przez wpływ na

męża i synów.

Ideał wychowanka

Ideał, który utrwalił się w literaturze i tradycji, jako wzór Rzymianina, to

człowiek łączący cechy wojownika, mówcy, wodza; przedsiębiorczy i ambitny, mądry, uczciwy,

dążący do bogactwa, stanowisk i sławy wśród obywateli; ojciec licznej rodziny.

Organizacja szkół

Istniały w mias...

To tylko początek pliku. Cały plik zajmuje 29,64 kB. Pobierz całą treść w pliku.

Podziel się

Komentarze (0)

Czy wiesz, że...

... dajemy Ci 100% gwarancję satysfakcji. Jeśli nie będziesz zadowolony z materiałów zwrócimy Ci pieniądze za SMS!