ikona pliku docx

historia wychowania- średniowiecze notatki

historia wychowania- średniowiecze


ocena: 4.0, 6
Poniżej zobaczysz niesformatowany początek pliku. Cały plik zajmuje 26.79 kB.


Charakterystyka średniowiecza:

- ramy czasowe: od V do XV wieku, trwało 1000 lat,

- za początek średniowiecza uważa się upadek cesarstwa rzymskiego, natomiast za koniec wynalezienie druku przez Johanesa Gutenberga, upadek Konstantynopola i odkrycia Ameryki przez Krzysztofa Kolumba,

- średniowiecze dzieli się na 3 etapy:

  I wczesne średniowiecze

  II pełne średniowiecze

  III późne średniowiecze

- teocentryzm, czyli Bóg w centrum,

- upadek kultury greckiej,

- krucjaty,

- inkwizycja,

- dominacja Kościoła również w oświacie,

- początki chrześcijaństwa,

- nazwa wiek średni oznacza epokę oddzielającą starożytność od renesansu,

- uniwersalizm średniowieczna Europa jako jedność: jeden język urzędowy (łacina), jedna religia (chrześcijaństwo), jeden papież, jedna władza świecka cesarz, jeden światopogląd,

- asceza,

- pobożność była wyłącznym celem wychowania,

- scholastyka metoda rozumowania, składała się z komentowania tekstu, dyskusji i wyciągania wniosków,

- wychowanie miało charakter klasowy

  1.  Pierwotne chrześcijaństwo wobec szkoły i oświaty

         niechęć do antyku- pogaństwo

         niechęć  do kształcenia

         wprowadzenie cenzury- usuniecie pogaństwa z nauki

         nauka środek do poznania pisma świętego i pokonywania herezji i ciemnoty

         św. Hieronim- lit antyczna- dobra po cenzurze

         św. Augustyn- nauczyciel stwarza atmosferę oświecenia, wiedza do walki z herezja, zaadoptowanie filozofii Platona do nauki kościoła

         Kassjodor- 7 sztuk wyzwolonych- zrozumienie pisma świętego

         Izdor- wiedza do pokonania Arian (pierwsza encyklopedia)

         Turtulian- chrześcijanie wykształceni ale nie w szkołach pogańskich

         Celestyn- nauka dla chłopców Irlandzkich

         Św. Tomasz

Szkoły średniowieczne były w ścisłym związku z Kościołem, służyły jego celom i były od niego zawisłe.
Od papieża wychodziły rozporządzenia w sprawach wychowania i szkół np. ustawy soboru laterańskiego trzeciego i czwartego.

W pierwszych wiekach chrześcijaństwa, gdy jeszcze nie było ścisłej organizacji kościelnej, decydowali w sprawach edukacji panujący książęta świeccy, w późniejszych czasach w miarę układania się stosunków kościelnych sprawy edukacyjne należały prawie wyłącznie do zakresu działania Kościoła.

Najwyższym krajowym opiekunem i zwierzchnikiem szkół był arcybiskup gnieźnieński.

W obrębie poszczególnych diecezji spoczywało najwyższe kierownictwo i dozór nad wychowaniem i szkołami w rękach biskupa i kapituły.       

Szkolnictwo świeckie i kościelne

System szkolny w średniowieczu obejmował szkoły klasztorne, katedralne, parafialne, kolegiackie oraz uniwersytety.

Szkoły klasztorne od Karola Wielkiego wychowanie duchowieństwa w krajach romańskich i germańskich przyjęło regularne formy. Zakonnicy zaczęli tworzyć szkoły klasztorne, aby wykształcić przyszłych swych braci, a biskupi przynaglani przez papieża - szkoły katedralne w celu przygotowania kleru dla swoich diecezji. Rozkwit szkół klasztornych przypada na wiek IX. Wówczas oddały one wielką przysługę kulturze przez uprawianie nauki świeckiej i szerzenie zamiłowania do wiedzy. Ale już w następnym wieku zaczęły upadać pod wpływem ogólnej atmosfery w Europie, zarówno chaosu politycznego jak i barbarzyństwa obyczajów. W samym kościele podniosła się reakcja przeciw uczoności świeckiej.

Szkoły klasztorne miały swą najwyższą władzę w osobie opata klasztoru. Nie można było zakładać klasztorom szkoł wewnętrznych bez wyraźnego zezwolenia biskupa odnośnej diecezji. Ani opat, ani biskup nie wykonywał swej władzy edukacyjnej osobiście i bezpośrednio, przelewał jej część nauczycielską na jednego z członków zgromadzenia. W klasztorach powierzano ją zakonnikowi. Najwyższym kierownikiem szkoły klasztornej był magister principalis odpowiadał przed konwentem zakonnym za sprawowanie swego urządu.  Jego dozorowi podlegał cały personel nauczycielski. Czuwał nad karnością i zdrowiem młodzieży. Prócz magistra przłożonego i poddanych mu nauczycieli, dozorców i cyrykatorów był w bardzo bliskim stosunku z...

To tylko początek pliku. Cały plik zajmuje 26.79 kB. Pobierz całą treść w pliku.

Podziel się

Komentarze (0)

Czy wiesz, że...

... dajemy Ci 100% gwarancję satysfakcji. Jeśli nie będziesz zadowolony z materiałów zwrócimy Ci pieniądze za SMS!