plik docx

Historia architektury i sztuki wykład Akademia Krakowska

Notatka zawiera kilka informacji z wykładu na uczelni : Krakowska Akademia Frycza Modrzejewskiego. Obejmuje podstawowe zagadnienia jak styl i inne.

We Włoszech, we Francji, gdzie wydawałoby się że jest najwięcej zabytków niczym aktywnymi dziejami sztuki na poziomie uniwersyteckim nikt się nie zajmował.

Pół wieku później dopiero zaczęły powstawać pierwsze katedry historii sztuki we Francji i we Włoszech po pierwszej wojnie światowej...

plik rtf

Witkiewicz - teoria czystej formy

Witkiewicz - teoria czystej formy
Stanisław Ignacy Witkiewicz (teorie). Stanisław Ignacy Witkiewicz to bodaj najbardziej niezwykła postać w polskiej sztuce pierwszej polowy XX wieku. Wokół jego osoby narosło wiele anegdot, nieporozumień, skandali, co złożyło się na specyficzna legendę Witkacego, o której podtrzymanie dbał zresztą sam pisarz najmłodszych lat wychowywany był na artystę. W bardzo młodym zabłysną licznymi talentami i powszechnie uznano go za potencjalnego geniusza. Jednak gdy...

plik txt

Czym jest sztuka ?

Historia pojęcia
Czym jest sztuka ? Historia pojêcia Na pozór wszystko wydaje siê oczywiste. Obrazy, rzeŸby, muzyka, film, architektura, itp. to wytwory artystów - ludzi, którzy tworz¹ sztukê. Problem zaczyna siê wtedy gdy próbujemy sztukê zdefiniowaæ, ustaliæ jej pojêcie W staro¿ytnoœci ludzie nie mieli w¹tpliwoœci jak okreœliæ sztukê. Ich zdaniem by³a to umiejêtnoœæ wytwarzania rzeczy wed³ug œciœle okreœlonych regu³. Umiejêtnoœæ œwiadoma, nie instynktowna, nie intuicyjna. Proste - ale...

plik txt

Czym jest sztuka ?

Historia pojęcia
Czym jest sztuka ? Historia pojêcia Na pozór wszystko wydaje siê oczywiste. Obrazy, rzeŸby, muzyka, film, architektura, itp. to wytwory artystów - ludzi, którzy tworz¹ sztukê. Problem zaczyna siê wtedy gdy próbujemy sztukê zdefiniowaæ, ustaliæ jej pojêcie W staro¿ytnoœci ludzie nie mieli w¹tpliwoœci jak okreœliæ sztukê. Ich zdaniem by³a to umiejêtnoœæ wytwarzania rzeczy wed³ug œciœle okreœlonych regu³. Umiejêtnoœæ œwiadoma, nie instynktowna, nie intuicyjna. Proste - ale...

plik odt

referat o teatrze Dormana

referat o teatrze Dormana
Sylwia Zając Teatr Dzieci Zagłębia im. Jana Dormana w Będzinie       Założycielem i patronem Teatru Dzieci Zagłębia w Będzinie był Jan Dorman, który urodził się 11.03.1912 r. w Dębowej Górze, natomiast zmarł 21.02.1986 r. w Będzinie. Był on twórcą, menadżerem teatralnym, reżyserem, aktorem, pedagogiem, dyrektorem teatru. Już w seminarium nauczycielskim grywał na scenie, reżyserował i tworzył scenografie do spektakli. Zajęcie teatralne z dziećmi pr...

plik doc

architektura pojęcia

wazniejsze pojęcia architektoniczne
Ambit - obejście., w architekturze kościelnej powstaje z przedłużenia naw bocznych i poprowadzenia ich wokół prezbiterium. Pojawiło się w średniowieczu. Najczęściej występuje w kościołach związanych z pielgrzymkami. (obręb) - obejście wokół domu lub dziedzińca klasztornego Amfiprostyl- (greck.) świątynia, lub inny budynek, zaopatrzony tak od przedniej, jak od tylnej strony właściwego wnętrza świątyni (?cella?) otwartą kolumnadą. Ten rodzaj budowli napoty...

plik docx

historia sztuki

Porządki architektoniczne

Porządki architektoniczne

Porządek architektoniczny to system konstrukcyjno-dekoracyjny, którego elementy, o określonym kształcie i sposobie dekoracji, są powiązane określonymi proporcjami obliczanymi za pomocą modułów.

Porządek...