ikona pliku pdf

Historia inicjatywy SZPITAL PRZYJAZNY DZIECKU notatki


ocena: 4.0, 0
Poniżej zobaczysz niesformatowany początek pliku. Cały plik zajmuje 104.50 kB.


Historia inicjatywy SZPITAL PRZYJAZNY DZIECKU
Na świecie: • W latach 1910 -15 przeprowadzono pierwsze badania naukowe mające na celu potwierdzid tezę, że dzieci karmione sztucznie umierają częściej niż karmione naturalnie. • W latach 1930 - 60 szybki rozwój rynku sztucznych mieszanek i akcesoriów do sztucznego karmienia. • Lekarze nie widzą różnicy jakościowej pomiędzy mieszanką a pokarmem kobiecym. • W roku 1956 karmionych piersią przy wypisie ze szpitala w USA było 21% dzieci. • W roku 1974 Gerrard opublikował w Pediatrics badanie potwierdzające obecnośd kompleksów immunologicznych w pokarmie. • W roku 1981 Zgromadzenie Ogólne WHO przyjmuje Międzynarodowy Kodeks Marketingu Produktów Zastępujących Mleko Kobiece, który ma uregulowad rynek mieszanek i ukrócid proceder nieuczciwej reklamy i darmowych próbek mleka sztucznego. • W 1989 roku zostaje przyjęta przez ONZ "Konwencja o prawach dziecka" (ratyfikowana przez 191 krajów, przez Polskę w 1991 roku). Artykuł 24, mówi, że, "wszystkie grupy społeczne, a w szczególności rodzice i dzieci powinni byd informowani oraz otrzymywad wsparcie w korzystaniu z wiedzy o korzyściach płynących z karmienia piersią." • W 1989 roku WHO i UNICEF wydają wspólne oświadczenie "Ochrona, Propagowanie i Wspieranie Karmienia Piersią - szczególna rola placówek służby zdrowia" . Wytyczne dla personelu medycznego są ujęte w " 10 Kroków do Udanego Karmienia Piersią". 1 sierpnia 1990 roku przedstawiciele Ministerstw Zdrowia z 29 krajów, w tym Polski, podpisali dokument zwany Deklaracją z Innocenti. Dokument ten zobowiązuje kraje do m.in.: "zapewnienia wszystkim niemowlętom wyłącznie kobiecego pokarmu do 4-6 miesiąca"; "kontynuowanie karmienia mlekiem matki do drugiego roku życia"; oraz "doprowadzenia do tego, aby każda placówka położnicza w Polsce realizowała "10 Kroków". • W 1990 roku powstaje inicjatywa " Szpitala Przyjaznego Dziecku". • Podczas 47 Zgromadzenia Ogólnego WHO ustalono, że niemowlęta powinny byd karmione wyłącznie piersią do 6 miesiąca.
• W 1997 Amerykaoska Akademia Pediatryczna w stanowisku, opublikowanym w Pediatrics, uznała "pokarm kobiecy za najlepsze pożywienie dla wszystkich niemowląt, również urodzonych przedwcześnie i chorych". Dalej czytamy, że "zwiększenie odsetka kobiet rozpoczynających karmienie piersią oraz wydłużenie czasu karmienia ma na celu poprawę stanu zdrowia społeczeostwa i jest jednym z założeo programu Zdrowi Ludzie 2000". • W 1998 roku jako potwierdzenie właściwego kierunku działao prozdrowotnych, międzynarodowa organizacja International Baby Food Action Network (IBFAN) otrzymuje alternatywną Nagrodę Nobla. W Polsce: • W 1992 roku przy współudziale Ministerstwa Zdrowia, Polskiego Komitetu UNICEF i Instytutu Matki i Dziecka powstaje Komitet Upowszechniania Karmienia Piersią. • W latach 1992 - 1997 w Polsce jest realizowany Program promocji karmienia piersią z inicjatywy i pod kierunkiem Krajowego Koordynatora doc. Krystyny Mikiel - Kostyry. Po nowym podziale administracyjnym program wraca w listopadzie 1999. • W 1994 pierwsze szpitale w Polsce otrzymują tytuły (Ciechanów, Czarnków, Sokółka). • W roku 2000 powstaje Komitet honorowy nad akcją "Szpital Przyjazny Dziecku" • W roku 2003 przeprowadzono szkolenie szpitali w zakresie prowadzenia monitoringu. • W roku 2005 powstaje Komisja ds. Ocen, Reocen i Monitoringu Szpitali Przyjaznych Dziecku, która kontynuuje oceny i monitoring oraz wdraża proces reocen szpitali.
To tylko początek pliku. Cały plik zajmuje 104.50 kB. Pobierz całą treść w pliku.

Podziel się

Komentarze (0)

Czy wiesz, że...

... dajemy Ci 100% gwarancję satysfakcji. Jeśli nie będziesz zadowolony z materiałów zwrócimy Ci pieniądze za SMS!