ikona pliku doc

Historia administracji notatki

Materiał do nauki


  562 osób zadowolonych z pobrania
ocena: 4.0, 562
Poniżej zobaczysz niesformatowany początek pliku. Cały plik zajmuje 161.50 kB.


Administracja Księstwa Warszawskiego: Księstwo utworzono z ziem byłego zaboru pruskiego po pokoju z Napoleonem w Tylży w 1807 r. Ustawa konstytucyjna została podpisana w Dreźnie 22 lipca 1807 r. Opracowana została w kancelarii cesarza i tylko w niewielkim stopniu uwzględniała propozycje strony polskiej. Tekst Konstytucji opublikowano w ?Moniteur? i warszawskich gazetach ? po francusku i w tłumaczeniu polskim. Po wprowadzeniu porządku konstytucyjnego ponownie opublikowano tekst w pierwszym numerze ?Dziennika Praw?- tekstem autentycznym był tekst francuski. Ustawa ta wzorowana na francuskich aktach konstytucyjnych, była uważana za składową część prawa francuskiego. Ustawodawstwo szczegółowe z zakresu ustrojowo administracyjnego było wzorowane na francuskim. Księstwo było swoistym konglomeratem systemowym łączącym policyjne państwo oświeconego absolutyzmu z tradycją polską i republikańskim modelem państwa. 1809 r. - po wojnie z Austrią przyłączono Galicję Wschodnią. Najwyższą władzę wykonawczą posiadał król (książę warszawski, którym już wg Konstytucji 3 Maja miał być dziedzicznie król saski). Jego władzą były wszystkie funkcje państwowe oprócz ustawodawstwa zastrzeżonego dla sejmu i sądownictwa. Król regulował wszystkie sprawy nie przekazane do kompetencji sejmu za pomocą dekretów. Przewaga egzekutywy nad legislatywą. Monarcha był suwerenem. Król obsadzał wszystkie stanowiska państwowe z wyjątkiem dożywotnich senatorów i sędziów. Król prowadził politykę zagraniczną. Rezydent Francji w Warszawie uzależniał księstwo od Francji. Ministerstwa: -sprawiedliwości -spraw wewnętrznych i religijnych -wojny -przychodów i skarbu -policji oraz minister sekretarz stanu stale obecny przy królu szef jego kancelarii. Ministrowie kontrasygnowali akty królewskie oraz wykonywali je i ustawy sejmowe. Rada Ministrów: Miała osobnego prezesa mianowanego przez króla. Rada ta prze
To tylko początek pliku. Cały plik zajmuje 161.50 kB. Pobierz całą treść w pliku.

Podziel się

Komentarze (0)

Czy wiesz, że...

... dajemy Ci 100% gwarancję satysfakcji. Jeśli nie będziesz zadowolony z materiałów zwrócimy Ci pieniądze za SMS!