plik doc

Dydaktyka historii - ściąga mojej produkcji

Jest to ściąga mojej produkcji, która posłużyć może równie dobrze do nauki!
DYDAKTYKA HISTORII- Zajmuje się dawną i współczesną edukacją historyczną. Opisuje i wyjaśnia dokonujące się w niej zmiany. Projektuje konkretne czynności dydaktyczno-wychowawcze nauczyciela historii oraz scenariusze zajęć szkolnych. FUNKCJE PODRĘCZNIKA SZKOLNEGO: funkcja organizująca- nauczyciel, analizując materiał w podręczniku decyduje o metodach i formach organizacyjnych lekcji. Wyznacza elementom składowym pod...

plik doc

Rewolucja angielska

Dokładny opis rewolucji angielskiej.
Rewolucja angielska. 1. Przyczyny:       gospodarcze, polegające na konflikcie między kapitalistami a feudałami.       polityczne, dotyczące nieudolnych rządów Stuartów i ich konfliktu z parlamentem.       chęć wprowadzenia absolutyzmu przez Karola I Stuarta (1625 - 49) w Anglii poprzez uchwalanie podatków przez króla bez zgody parlamentu i umacnianie roli Kościoła Anglikańskiego, który miał być podporą...

plik doc

Historia regionalna (Dolny Śląsk)

Materiały przygotowujące do egzaminu z \'historii regionalnej\' na PWSZ Legnica - Dolny Śląsk
2.Śląsk w okresie wojen husyckich Słabość rządów w Czechach, króla Wacława IV, syna cesarza Karola IV spowodowała pewne osłabienie władzy centralnej, a także wzrost niepokojów społecznych, panoszenie się możnych, grabieże miast i wsi. Dochodził do tego konflikt z bratem Zygmuntem. Doprowadziło to do powstania ruchu husyckiego, na którego czele stanął profesor Uniwersytetu w Pradze Jan Hus. Po sp...