ikona pliku pdf

Ginekologia onkologiczna notatki

ginekologia onkologiczna


  287 osób zadowolonych z pobrania
ocena: 4.0, 287
Poniżej zobaczysz niesformatowany początek pliku. Cały plik zajmuje 186.25 kB.


ginekologia onkologiczna
10.03.2004
11:14
Page 279
Ginekologia onkologiczna
Redakcja: Jan Kornafel
Zespó∏ autorski: Jan Kornafel, Mariusz Bidziƒski, Krzysztof Gawrychowski, Izabella Rzepka-Górska, Krzysztof Urbaƒski, Jan Zieliƒski
Opracowanie oparte na przeglàdzie wspó∏czesnego piÊmiennictwa z nast´powà krytycznà ocenà danych dokonanà przez interdyscyplinarny zespó∏ ekspertów pod przewodnictwem prof. dr. hab. Jana Kornafela powsta∏y w wyniku decyzji Rady Naukowej Polskiej Unii Onkologii i pracujàcy w Êcis∏ej wspó∏pracy z przewodniczàcym Komisji Standardów Rady Naukowej PUO doc. dr. hab. Maciejem Krzakowskim. Sk∏ad zespo∏u ekspertów: Antoni Basta, Mariusz Bidziƒski, Janusz Emerich, Marian GabryÊ, Krzysztof Gawrychowski, Sylwia J´druÊ, Piotr Knapp, Zbigniew Kojs, Jan Kornafel, Janina Markowska, Andrzej Roszak, Izabella Rzepka-Górska, Andrzej Skr´t, Marek Spaczyƒski, Jerzy Stelmachów, Marian Szpakowski, Wies∏aw Szymaƒski, Krzysztof Urbaƒski, Jan Zieliƒski, Dzia∏alnoÊç zespo∏u zyska∏a akceptacj´ Prezesów: Polskiego Towarzystwa Onkologicznego, Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego i Polskiego Towarzystwa Ginekologii Onkologicznej.
ginekologia onkologiczna
10.03.2004
11:14
Page 280
Ginekologia onkologiczna
Spis treÊci
Wst´p ......................................................................................................................................283 Rak szyjki macicy ...................................................................................................................284 Epidemiologia i etiologia ..................................................................................................284 Profilaktyka ........................................................................................................................284 Diagnostyka ........................................................................................................................286 OkreÊleni
To tylko początek pliku. Cały plik zajmuje 186.25 kB. Pobierz całą treść w pliku.

Podziel się

Komentarze (0)

Czy wiesz, że...

... dajemy Ci 100% gwarancję satysfakcji. Jeśli nie będziesz zadowolony z materiałów zwrócimy Ci pieniądze za SMS!