plik doc

Pacjent ze stomią - przygotowanie do samoopieki i samopielęgnacji

Co to jest stomia i kiedy się ją stosuje? Przygotowanie pacjenta ze stomią do samoopieki i samopielęgnacji.

GDAŃSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY WYDZIAŁ NAUK O ZDROWIU Z ODDZIAŁEM PIELĘGNIARSTWA I INSTYTUTEM MEDYCYNY MORSKIEJ I TROPIKALNEJ KIERUNEK PIELĘGNIARSTWO PACJENT ZE STOMIĄ - PRZYGOTOWANIE DO SAMOOPIEKI I SAMOPIELĘGNACJI       Stomia jest chirurgicznie wytworzonym połączeniem części jelita z powierzchnią ciała. Konieczność przeprowadz...

plik docx

Geriatryczny Zespół Jatrogenny


Geriatryczny zespół Jatrogenny

Geriatryczny Zespół Jatrogenny (GZJ) to zespół, którym możemy nazwać dolegliwość, nową nabytą chorobę, upośledzenie funkcji, lub stwierdzone nieprawidłowe parametry biochemiczne, które wystąpiły u osoby w starszym wieku, związane z niewłaściwym realizowanym leczeniem lub w związku z nieprawidłowo prowadzoną opieką medyczną.

plik pdf

Test z geriatrii


1.Do podstawowych czynności życia codziennego należy: A. kąpanie się B. b. ubieranie si C. c. spożywanie posiłków D. d. wszystkie powyższe 2. Do złożonych czynności życia codziennego nie należą: A. przyjmowanie leków B. przygotowanie posiłków C. korzystanie z toalety D. robienie zakupów 3. Nadciśnienie tętnicze stwierdza się u następującego odsetka osób w wieku podeszłym: A. 25% B. 30% C. 60% D. 75% 4. Nadciśnienie tętnicze to utrzymywanie się ciśnienia skurczowego powyżej: A. 135mmHg B. 1...

plik odt

edukacja pacjenta po zawale mięśnia sercowego (geriatria)

obieta lat 72, obecnie przebywająca na oddziale Kardiologii. Została przyjęta z powodu duszności i bólu w klatce piersiowej, rozpoznano Ostry Zespół Wieńcowy. W wywiadzie nadciśnienie tętnicze, choroba niedokrwienna serca, zawał serca (2006), hiperlipidemia, otyłość, niedoczynność tarczycy. Podczas pobytu w szpitalu pacjentkę poddano udanej angioplastyce tętnic wieńcowych. Po zabiegu duszności i bóle w klatce piersiowej wyraźnie ustąpiły. Obecnie zalecany jest reżim łóżkowy, monitorowanie parame...

plik docx

żywienie osób starszych

notatki z wykładu

Wykł. 8

Temat: Żywienie osób  w wieku starszym

Wpływ żywienia na wiek

  1. Istnieje ścisła zależność między rodzajem pożywienia a:
  2. Rozwojem organizmu
  3. Odpornością na choroby
  4. Długością życia człowieka

Co wp...

plik pdf

Wielkie Zespoły Geriatryczne

charakterystyka wielkich problemów w geriatrii
KURS SPECJALISTYCZNY – KOMPLEKSOWA PIELĘGNIARSKA OPIEKA NAD PACJENTEM Z NAJCZĘSTSZYMI SCHORZENIAMI WIEKU PODESZŁEGO WYBRANE WIELKIE ZESPOŁY GERIATRYCZNE Mgr piel Mariusz Pająk Kielce 2014 Kurs opracowany w ramach projektu systemowego pn.: „Rozwój kwalifikacji i umiejętności kadry pielęgniarskiej w kontekście zmian epidemiologicznych będących następstwem starzejącego się społeczeństwa „ współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europ...