ikona pliku doc

FUNKCJE PIELĘGNIARSKIE notatki

FUNKCJE PIELĘGNIARSKIE


ocena: 4.0, 0
Poniżej zobaczysz niesformatowany początek pliku. Cały plik zajmuje 66.00 kB.


FUNKCJE PIELĘGNIARSKIE
Samodzielna Pracownia Propedeutyki Pielęgniarstwa PUM
FUNKCJA
Jest to zespół czynności wykonywanych przez jednostkę, grupę lub instytucję w ramach określonej struktury, które przyczyniają się do funkcjonowania całości.
Szczepański J; Socjologia zawodów pod red. A. Sarapata. Warszawa: PWN, 1995
FUNKCJE ZAWODOWE PIELĘGNIARKI
To zbiór złożonych zadań i czynności zawodowych, dla których można sformułować wspólny cel działania, a zadania te wynikają z roli zawodowej pielęgniarki.
Ciechaniewicz W. Pielęgniarstwo -Ćwiczenia PZWL, 2001
CZYNNOŚCI ZAWODOWE
Po to, aby wypełnić zadanie należy wykonać czynności.
Są elementem zadania zawodowego, i wiążą się z koniecznością jego wykonywania.

ZAWÓD
To zespół czynności wyodrębnionych w ramach społecznego podziału pracy. Wykonywany jest przez jednostki stale i stanowi dla niej źródło utrzymania.
Szczepański J.: Elementarne pojęcia w socjologii. PWN, 1970
ROLA ZAWODOWA PIELĘGNIARKI
To zbiór wykonywanych przez nią (czynności zawodowych) funkcji zawodowych wraz z systemem oczekiwanych od niej zachowań i postaw w czasie ich wykonywania.
Red. T. Widomska-Czekajska, J. Górajek- Jóźwik: Przewodnik Encyklopedyczny
dla pielęgniarek; PZWL, 1996
Funkcje pielęgniarskie wg WHO
Eksperci Światowej Organizacji Zdrowia w l993 roku określili cztery funkcje pielęgniarstwa, w oparciu o które należy formułować kierunki rozwoju pielęgniarstwa w różnych obszarach i społeczeństwach, a pośrednio funkcje pielęgniarki (Salvage, 1998). Do czterech głównych funkcji pielęgniarstwa zaliczono następujące zadania:
1. Świadczenie opieki i zarządzanie opieką.
2. Uczenie pacjentów oraz personelu zajmującego się opieką zdrowotną.
3. Realizowanie roli członka zespołu opieki zdrowotnej.
4. Działania na rzecz rozwoju praktyki pielęgniarskiej.
1.Świadczenie opieki zdrowotnej i zarządzanie opieką
    Może mieć charakter promocyjny, prewencyjny, leczniczy, rehabilitacyjny i udzielania wsparcia.
Pełnienie tej funkcji jest najbardziej skuteczne, jeżeli realizowane jest jako proces pielęgnowania, który wymaga:
Oceniania potrzeb podopiecznych (jednostki, grupy, zbiorowości), niezbędnych i dostępnych zasobów do zaspokojenia tych potrzeb.
Określenia tych potrzeb, które powinny być zaspokojone przez pielęgniarki i tych, które wymagają pomocy innych fachowców.
Hierarchizowania potrzeb i określenia priorytetów.
Planowania i dostarczenia opieki.
Stworzenia warunków udziału podopiecznego (a także jego najbliższych) we wszystkich zaplanowanych formach opieki.
Dokumentowania wszystkich etapów procesu pielęgnowania.
Stosowania podczas wykonywania zadań zaakceptowanych i właściwych norm: kulturowych, etycznych, zawodowych.
2.Uczenie pacjentów oraz personelu zajmującego się opieką zdrowotną
Wymaga to wykonywania następujących zadań:
Oceniania indywidualnej wiedzy i umiejętności niezbędnej do zachowania zdrowia w dobrym stanie albo do jego przywracania.
Przygotowania i dostarczenia niezbędnych informacji.
Organizowania i uczestniczenia w kampaniach zdrowotnych.
Oceniania wyników programów edukacyjnych.
Pomagania pielęgniarkom (i innym członkom personelu) w zdobywaniu niezbędnej w ich pracy wiedzy i umiejętności.
Stosowania akceptowanych norm: kulturowych, zawodowych, etycznych.
3.Realizowanie roli członka zespołu opieki zdrowotnej
Funkcja ta wymaga podejmowania następujących zadań:
Współpracy z podmiotem opieki, z innymi profesjonalistami, w zakresie planowania, organizowania i realizowania opieki.
Zarządzania usługami świadczonymi przez pielęgniarki i dokonywania ich oceny.
Działania w roli lidera zespołu opieki świadczącego usługi pielęgniarskie.
Negocjowania z osobami korzystającymi z usług pielęgniarskich warunków realizacji opieki.
Współpracy w interdyscyplinarnych zespołach opiekuńczych w zakresie planowania, koordynacji, rozwoju i ewaluacji świadczonych usług.
Sporządzania raportów skierowanych do władz różnego szczebla, współpracy z mediami.
4.Działania na rzecz rozwoju praktyki pielęgniarskiej
    Poprzez krytyczne myślenie i podejmowanie badań. Funkcja ta jest realizowana przez:
Wdrażanie innowacyjnych metod pracy.
Określanie obszarów, które powinny być przedmiotem badań w pielęgniarstwie.
Stosowanie zaakceptowanych norm zawodowych, kulturowych, etycznych w prowadzeniu badań w obszarze pielęgniarstwa.
PODZIAŁ FUNKCJI ZAWODOWYCH /według kryterium: charakter współpracy z innymi dawcami opieki.
    FUNKCJE NIEZALEŻNE:
Opiekuńcza, wychowawcza
Zarządzania, kształcenia, naukowo-badawcza
    FUNKCJE WSPÓŁZALEŻNE:
Promowania zdrowia, profilaktyczna, rehabilitacyjna
    FUNKCJE ZALEŻNE:
Terapeutyczna
FUNKCJA OPIEKUŃCZA
CELE FUNKCJI OPIEKUŃCZEJ
Pomaganie, wspieranie, towarzyszenie, asystowanie, przy rozwiązywaniu problemów podopiecznego dotyczących zdrowia i życia.
Pomaganie w rozwiązywaniu problemów powstających w wyniku indywidualnej reakcji podopiecznego na zastosowane metody diagnozowania, leczenia i rehabilitacji.
Asystowanie w tych czynnościach życia codziennego, w których podopieczny wymaga pomocy.
ZADANIA FUNKCJI OPIEKUŃCZEJ :
Rozpoznawanie stanu zapotrzebowania na opiekę, jej rodzaj, zakres i charakter.
Stwarzanie optymalnych warunków do podtrzymywania biologicznych funkcji życiowych organizmu.
Pomaganie w wykonywaniu (albo wykonywanie za podopiecznego) tych czynności życia codziennego, które gwarantują komfort w życiu codziennym (w sferze biologicznej, psychicznej, społecznej.
Pomaganie w wejściu w rolę pacjenta w różnych instytucjach ochrony zdrowia.
Pomaganie w rozwiązywaniu problemów wynikających z indywidualnej reakcji podopiecznego na stosowane metody diagnozowania, leczenia, rehabilitacji:
pokonywanie lęku, strachu, wsparcie.
Zapobieganie, minimalizowanie, likwidowanie bólu.
Zapobieganie nudnościom, wymiotom
Pokonywanie uczucia skrępowania.
Ułatwienie podopiecznemu dostępu do informacji o stanie jego zdrowia i planowanych działaniach opiekuńczych.
Ułatwienie podopiecznemu i jego rodzinie wejście do grup wsparcia.
Wspieranie, tworzenie warunków i uczestniczenie w opiece terminalnej.
FUNKCJA WYCHOWAWCZA
CELE FUNKCJI WYCHOWAWCZEJ
Zamierzony wpływ na podopiecznego w zakresie kształtowania prawidłowych zachowań zdrowotnych, poczucia odpowiedzialności za zdrowie własne i najbliższych.
Przygotowanie podopiecznego i jego najbliższych do współpracy w procesie pielęgnowania.
Przygotowanie podopiecznego do samoopieki i do świadczenia opieki nieprofesjonalnej.
ZADANIA FUNKCJI WYCHOWAWCZEJ
Kształtowanie u podopiecznego poczucia odpowiedzialności za własne zdrowie i podejmowanie
działań prozdrowotnych w odniesieniu do siebie, osób najbliższych i środowiska:
poznanie motywów postępowania
poznanie postawy wobec zdrowia, postaw i opinii wobec ludzi i instytucji sprawujących opiekę
poznanie systemu wartości
kształtowanie przekonań i motywów działania
wpływanie na emocje i uczucia.
Przygotowanie podopiecznego i jego najbliższych do współpracy w procesie pielęgnowania:
wyjaśnienie celów opieki lub wspólne ustalenie tych celów
wyjaśnianie zaleceń i uczenie zachowań, których postrzeganie przez pacjenta jest istotne do osiągnięcia celów pielęgnowania.
Przygotowanie pacjenta do samoopieki.
Ocena przygotowania do samoopieki.
Przekazanie wiedzy i (lub) kształtowanie umiejętności w celu:
Oceny własnego zdrowia.
Poprawnego reagowania w sytuacji występowania powikłań w stanie zdrowia.
Podtrzymywania biologicznych funkcji życiowych organizmu na optymalnym poziomie.
Kształtowanie umiejętności zapewnienia sobie komfortu w sferze biologicznej, psychicznej, społecznej
Utrzymanie ciała w czystości
Utrzymanie higieny i estetyki otoczenia
Stosowanie właściwych form aktywności i wypoczynku
Zapewnienie warunków efektywnego snu
Przygotowanie do stosowania zalecanych metod terapii:
farmakologicznej
dietetycznej
usprawniającej
Przygotowanie osób do realizowania opieki nieprofesjonalnej:
ocena przygotowania do świadczenia opieki nieprofesjonalnej
wzbudzenie motywacji do świadczenia opieki
kształtowanie umiejętności realizowania samodzielnej opieki w warunkach domowych
uświadomienie konieczności i kształtowanie umiejętności do współpracy w procesie pielęgnowania realizowanego w instytucji ochrony zdrowia.
FUNKCJA PROMOWANIA ZDROWIA
Cel zadań funkcji promowania zdrowia
Propagowanie zachowań prozdrowotnych i stylu życia wspierającego zdrowie.
Doradzanie ludziom, jak wzmacniać i utrzymać zdrowie.
Tworzenie podopiecznym warunków do realizowania stylu życia sprzyjającego utrzymaniu i wzmacnianiu zdrowia.
Zakres zadań funkcji promowania zdrowia
Poznanie programów promocji zdrowia, czynne włączenie się w ich realizację, konstruowanie
i ocena skuteczności.
Współdziałanie z indywidualnymi osobami, grupami wsparcia i instytucjami pracującymi na rzecz wzmacniania zdrowia społeczeństwa.
Tworzenie warunków podopiecznym, pracownikom instytucji ochrony zdrowia do realizowania stylu życia służącemu zdrowiu.
Przygotowanie podopiecznego do zwiększenia kontroli nad stanem własnego zdrowia.
Kształtowanie postaw prozdrowotnych.
Pomaganie w kształtow...
To tylko początek pliku. Cały plik zajmuje 66.00 kB. Pobierz całą treść w pliku.

Podziel się

Komentarze (0)

Czy wiesz, że...

... dajemy Ci 100% gwarancję satysfakcji. Jeśli nie będziesz zadowolony z materiałów zwrócimy Ci pieniądze za SMS!