ikona pliku docx

filozofia sem. II notatki

Folozofia


ocena: 4.0, 1
Poniżej zobaczysz niesformatowany początek pliku. Cały plik zajmuje 78.35 kB.


HISTORIA  FILOZOFII

SEMESTR   II

--Niccolò  Machiavelli (ur. 3 maja 1469 r. we Florencji, zm. 21 czerwca 1527 r. tamże)

*dzieło: „Książę”

*teoria polityczna: polityka i moralność nie maja ze sobą nic wspólnego, władca ma prawo przekraczać porządek moralny

*jego założenia wypływają z pesymistycznej koncepcji człowieka człowiek jest zły, nie chce dbać o dobro wspólne, myśli tylko o sobie, władca musi zmusić człowieka, aby chciał zajmować się własnym państwem

* cel uświęca środki

--Mikołaj z Kuzy, właśc. Nicolaus Krebs (ur. ok. 1400, zm. 11 sierpnia 1464 w Todi)

*kontynuator neoplatonizmu

*kardynał, uczestnik Soboru w Bazylei , chciał pojednać Kościół wschodni i zachodni

*znawca dzieł Plotyna, zgromadził rękopisy teologii

* dzieło „Kuzańczycy” zapowiadające nowy okres w filozofii

*krytyczna refleksja nad wartością poznania ludzkiego

*rozum poznaje rzeczy przez doświadczenie( to co widzi i słyszy), ale nie poznaje istoty tego co nas otacza

*poznanie rozumowe polega na mierzeniu, porządkowaniu wg pewnej miary, wzoru, ale jest to jedność absolutna, która jest niemierzalna, nieskończona, jest wszystkim, doskonałą jednostką przeciwieństw

*Bóg jest jednością sprzeczności, człowiek nie może go pojąć poprzez rozum, ale przez kontemplację

*Bóg jest transcendentny, niepoznawalny

PRZEDSTAWICIELE FILOZOFII RENESANSU:

--Giordano Bruno (ur. w styczniu 1548 w Noli, zm. 17 lutego 1600 w Rzymie)

*głosił panpsychizm- każda część wszechświata jest obdarzona życiem

--Franciszek Beacon

*nauka ma cel praktyczny- ma zmieniać rzeczywistość( pogląd odwrotny do rzeczywistości

*zmiana metody naukowej (do tej pory dedukcja) Indukcja- zbieranie poszczególnych danych i wprowadzanie teorii ogólnych, indukcja musi spełniać określone warunki

  1.  Kartezjusz: sceptycyzm metodyczny.

--Kartezjusz (fr. René Descartes, ur. 31 marca 1596 r. w La Haye-en-Touraine w Turenii, zm. 11 lutego 1650 r. w Sztokholmie)

*Filozof pragnął znaleźć twierdzenie, które mogłoby oprzeć się wobec jakichkolwiek wątpliwości. W kontekście tym pozostaje przebadanie przez Kartezjusza wszystkich argumentów, jakie wcześniej stworzyli sceptycy. Sceptycyzm swój, jaki Kartezjusz nazwał "metodycznym", zastosowany został wobec twierdzeń egzystencjalnych. Możemy mówić tu o trzech argumentach, sprowadzających się do:

1) złudzenia zmysłów,

2) braku granicy, jaka może być postawiona pomiędzy tym, co na jawie i we śnie,

3)błąd w rozumowaniu(pamięć jest zawodna)

4) możność, że istnieje jakiś zły demon wprowadzający nas celowo w błąd. Pierwsze z argumentów posłużyć mogą do zakwestionowania wiedzy o świecie zewnętrznym. Czwarty z nich nawet matematyczne prawdy pozwala uznać za wątpliwe.

*"Cogito, ergo sum"

  1.  Kartezjusz: metoda uprawiania nauki, koncepcja prawdy.

*metoda, która posługuje się nauką i m jej zapewnić pewność i niezawodność

*filozofia starożytna, średniowieczna zgodność poznania rzeczy z umysłem

*definicja prawdy: Pewne jest to co jest jasne i wyraźne, czyli oczywiste jest prawdziwe.

*j a s n e   i  w y r a ź n e: -proste składniki rzeczywistości i naszego myślenia

*jeżeli chcemy coś poznać musimy zastosować metodę analityczną (stosowaną w matematyce), ona doprowadzi nas do tego co oczywiste, doprowadzi do prawdy, rozkład rzeczywistości na mniejsze części

*konsekwencja: nauki humanistyczne przestaną być naukowe

*nauka musi dać się przedstawić za pomocą analizy, matematyka wzorem naukowości

*da się stworzyć jedną uniwersalną naukę- filozofię, każdej nauce może przysługiwać jedna metoda (odwrotnie do średniowiecza: jedna nuka jedna metoda)

**Program jednej nauki wg Kartezjusza, 4 prawidła metody nauk:

1.Reguła oczywistości- „Nigdy nie można uznawać za prawdziwą żadnej rzeczy dopóki nie zostanie ona poznana w sposób rzeczywisty, tj. w sposób jasny i wyraźny.”

2.Analiza- w każdym zagadnieniu należy wyodrębnić wszystkie poszczególne składniki tego zagadnienia

3.Synteza- zaczynając od prostych składników wyodrębnionych w analizie przechodzimy do coraz trudniejszych

4.Enumeracja- trzeba robić zawsze wyróżnienia(podziały) tak dokładne i powszechne jak się tylko da

* te prawidła odnoszą się do dwóch operacji umysłowych : indukcji  i  dedukcji 

*metoda naukowa składa się z dwóch rodzajów poznania:

I. Intuicji- przedmiotem naszego poznania są idee

II. Dedukcja- pozwala na ujmowanie związków między pewnymi prostymi zasadami, które zostały wcześniej wyodrębnione na drodze analizy

# # #  Koncepcja prawdy-  Kartezjusz podobnie jak Arystoteles uważał, że poznajemy rzeczywistości bezpośrednio, świat poznajemy za pomocą idei, które są w umyśle, a nie w rzeczywistości.

  1.  Kartezjusz: punkt wyjścia filozofii.

--Kartezjusz zaczął filozofowanie od świadomości. Własne „ja”

a). Realizm teoriopoznawczy poznajemy bezpośrednio rzeczy, czyli świat nas otaczający

b).Idealizm teoriopoznawczy poznajemy bezpośrednio idee, które są w naszym umyśle

*bezpośrednim przedmiotem poznania są idee, a nie rzeczy, za pośrednictwem tych idei możemy odnieść się do rzeczywistości

*Kartezjusz uważał ,że filozofia musi zacząć się od pewnego punktu. Sięgał po argumenty sceptyckie:

1) złudzenia zmysłów

2) braku granicy, jaka może być postawiona pomiędzy tym, co na jawie i we śnie

3)błąd w rozumowaniu(pamięć jest zawodna)

4) możność, że istnieje jakiś zły demon wprowadzający nas celowo w błąd

* „Jeżeli wątpię to myślę, jeżeli myślę to jestem” sąd egzystencjalny -> ja istnieję

# # # Kryterium prawdy na podstawie sądu prawdziwe jest to co jasne i wyraźne, czyli oczywiste. Dzięki temu kryterium można odepchnąć sceptycyzm. W naszym umyśle znajduje się idea bytu nieskończonego i doskonałego, czyli Boga.

  1.  Dualizm Kartezjański.

→ Koncepcja człowieka- skrajny dualizm antropologiczny

--W świecie istnieją dwie substancje:

1. Duchowa której atrybutem jest świadomość

2. Materialna- której atrybutem jest rozciągłość

↑ czyli cechy ilościowe

*ruch w świecie pochodzi z zewnątrz od Boga

*w człowieku następuje radykalne rozdzielenie duszy od ciała, nie istnieje żaden związek między nimi

*dusza nie zajmuje się ciałem, nie kieruje nim, lecz powoduje zmianę kierunku działania ciała i na odwrót

  1.  Kartezjański dowód na istnienie Boga.

a). Posiadanie w świadomości idei bytu doskonałego, przyczyną idei musi być Bóg

b). Przebadanie przedmiotu, który posiada idee bytu doskonałego; - czy niedoskonałość może być przyczyną doskonałości? nie bo przyczyną tej doskonałości jest sam Bóg,

c). Antologiczny (Anzelma i Bonawentury):

*wyjątkowość idei bytu doskonałego  i nieskończonego

*idea bytu doskonałego implikuje istnienie Boga

*Bóg istnieje i nie jest złym demonem, który sprawia, że źle pojmujemy rzeczywistość

*człowiek uważa, że realne jest to co go otacza

realność świata- której nikt nie podważa istnienie Boga

*atrybutem Boga jest wolna wola

  1.  Kartezjańska koncepcja człowieka.

* Koncepcja człowieka- To tylko początek pliku. Cały plik zajmuje 78.35 kB. Pobierz całą treść w pliku.


Podziel się

Komentarze (0)

Czy wiesz, że...

... dajemy Ci 100% gwarancję satysfakcji. Jeśli nie będziesz zadowolony z materiałów zwrócimy Ci pieniądze za SMS!