ikona pliku pdf

Farmakoterapia notatki

Notatka zawiera leki stosowane w ratownictwie medycznym a także drogi podawania leków


  779 osób zadowolonych z pobrania
ocena: 4.0, 779
Poniżej zobaczysz niesformatowany początek pliku. Cały plik zajmuje 169,82 kB.


FARMAKOTERAPIA W STANACH NAGŁYCH
WG WYTYCZNYCH EUROPEJSKIEJ RADY DS. RESUSCYTACJI 2005
1
W stanach nagłych – ostrych stanach zagroŜenia Ŝycia – najistotniejsze znaczenie ma zapewnienie podstawowych czynności Ŝyciowych wg zasady ABC oraz niedopuszczenie do pogorszenia stanu zdrowia poprzez natychmiastowe leczenie objawowe i przyczynowe powstałych zaburzeń. Szpitalny Oddział Ratunkowy jest miejscem, gdzie kontynuuje się, rozpoczętą przez zespoły wyjazdowe pogotowia ratunkowego, terapię ostrych stanów zagroŜenia Ŝycia. Bardzo często w takich sytuacjach pierwszeństwo mają zabiegi ratujące Ŝycie (udroŜnienie dróg oddechowych i utrzymanie ich droŜności, zapewnienie odpowiedniej wentylacji płuc, masaŜ pośredni serca, odbarczenie odmy opłucnej czy tamponady osierdzia). Jednym z podstawowych elementów postępowania w stanach nagłych jest farmakoterapia. Zasadą jest podawanie silnie i szybko działających leków najczęściej drogą doŜylną. W wybranych sytuacjach wykorzystuje się inne drogi ( dotchawicza, doszpikowa). Proponujemy ujednolicenie farmakoterapii stanów nagłych tak, aby zespół lekarzy i pielęgniarek pracujących w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym znalazł w przedstawionym wykazie leków te, które są niezbędne do zastosowania w określonej sytuacji klinicznej. Wybór konkretnego leku, jego dawka , sposób podania ( bolus, wlew ciągły) zaleŜy od decyzji lekarza podjętej po ocenie stanu chorego ( wywiad, badanie przedmiotowe, badania dodatkowe) i postawieniu rozpoznania. W opracowaniu nie uwzględniono osobno tlenu jako leku rozumiejąc, Ŝe w kaŜdym stanie nagłym podaje się choremu do oddychania wysokie stęŜenia tlenu przez maskę tlenową (takŜe Venturiego), wąsy tlenowe, cewnik donosowy czy rurkę intubacyjną.
2
DROGI PODAWANIA LEKÓW W RESUSCYTACJI
1. śyły obwodowe :najczęściej wykorzystywana droga podawania leków : Ŝyły przedramienia, Ŝyła odłokciowa, Ŝyła szyjna zewnętrzna przez Ŝy
To tylko początek pliku. Cały plik zajmuje 169,82 kB. Pobierz całą treść w pliku.

Podziel się

Komentarze (0)

Czy wiesz, że...

... dajemy Ci 100% gwarancję satysfakcji. Jeśli nie będziesz zadowolony z materiałów zwrócimy Ci pieniądze za SMS!