ikona pliku pdf

Ewidencja operacji gospodarczych notatki


ocena: 4.0, 0
Poniżej zobaczysz niesformatowany początek pliku. Cały plik zajmuje 109.33 kB.


EWIDENCJA OPERACJI GOSPODARCZYCH Definicja i klasyfikacja operacji gospodarczych
Ruch okrę ny środków w przedsiębiorstwie
Faza pozyskiwania źródeł finansowania
Faza inwestowania pozyskanych środków
Faza przemiany aktywów
Faza obsługi źródeł finansowania
Faza windykacji środków pienię nych
Faza zbycia aktywów (usług)
Zdarzenia gospodarcze, które wywołują określone zmiany w stanie i strukturze posiadanych środków majątkowych oraz w źródłach ich finansowania. nazywa się operacjami gospodarczymi. Ka da operacja gospodarcza posiada cztery jednocześnie występujące cech: 1. wyra ona jest wartościowo, 2. dokonuje się pomiędzy dwoma podmiotami (stronami), 3. przynajmniej jedna ze stron operacji gospodarczej dotyczy danego przedsiębiorstwa i dzięki temu rozpatrywanie operacji odbywa się zawsze z punktu widzenia jej skutków dla firmy, 4. powoduje dwie jednoczesne i równe co do wartości lecz przeciwne co do kierunków zmiany. Klasyfikacja operacji gospodarczych: • według fazy procesu gospodarczego: operacje zaopatrzenia, operacje produkcji, operacje sprzeda y, operacje obsługi zadłu enia,

według zasięgu: wewnętrzne - obie strony operacji wchodzą w skład przedsiębiorstwa, zewnętrzne – jedna ze stron jest innym przedsiębiorstwem lub osobą trzecią z szeroko pojętego otoczenia firmy,

według wpływu firmy na zajście operacji: świadome i celowe, świadome i niecelowe, przypadkowe, jednokrotne – występują bardzo rzadko np. zakup środka trwałego, okresowe – występują z określoną, regularną częstotliwością np. amortyzacja śr. trwałego, procesowe – występują często lecz nieregularnie np. naprawy środka trwałego, według wpływu na składniki bilansu:

według częstotliwości operacji: -

1. operacje typu I
AKTYWA + OPERACJA - OPERACJA
=
PASYWA
2. operacje typu II
AKTYWA
=
PASYWA + OPERACJA - OPERACJA
3. operacje typu III
AKTYWA + OPERACJA
=
PASYWA + OPERACJA
4. operacje typu IV
AKTYWA - OPERACJA
=
PASYWA - OPERACJA
Dowody księgowe i ich obieg w przedsiębiorstwie
Ewidencja pomiaru i wielkiej liczby szybko zachodzących operacji wymaga właściwego ich udokumentowania. W rachunkowości obowiązuje rygorystycznie
przestrzegana zasada ścisłego dokumentowania ka dej operacji gospodarczej. W myśl art. 21 UOR dowód księgowy powinien zawierać co najmniej następujące informacje: 1. określenie rodzaju dowodu, 2. numer identyfikacyjny dowodu, 3. określenie stron (nazwy, adresy) dokonujących operacji gospodarczej, 4. opis operacji oraz jej wartość, je eli to mo liwe, określoną tak e w jednostkach naturalnych, 5. datę dokonania operacji, a gdy dowód został sporządzony pod inną datą - tak e datę sporządzenia dowodu, 6. podpis wystawcy dowodu oraz osoby, której wydano lub od której przyjęto składniki majątkowe, 7. stwierdzenie sprawdzenia i zakwalifikowania dowodu do ujęcia w księgach rachunkowych przez wskazanie miesiąca księgowania oraz - o ile nie wynika to z techniki dokonywania zapisów - sposobu ujęcia dowodu w księgach rachunkowych wraz z podpisem osoby odpowiedzialnej za te wskazania. Klasyfikacja dowodów księgowych: 1. według kryterium podstawy sporządzenia: • źródłowe (pierwotne), • wtórne, 2. według źródła i przeznaczenia: • • • zewnętrzne obce, zewnętrzne własne, wewnętrzne, zbiorcze, korygujące poprzednie zapisy, zastępcze, rozliczeniowe.
3. wg innych kryteriów: • • • •
Przy nanoszeniu poprawek na dowody księgowe, powinno się utrzymywać: • • • • czytelność skreślonych wyra eń lub liczb, wpisanie treści poprawnej, wpisanie daty poprawki, zło enie podpisu osoby do tego upowa nionej.
W ramach postępowania z dowodami księgowymi wyró nia się trzy podstawowe fazy: 1. kontrolę wewnętrzną dowodów księgowych, 2. segregowanie (grupowanie) i numerowanie dowodów, 3. ewidencjonowanie dowodów księgowych (operacji gospodarczych), 4. archiwowanie dokumentów księgowych. Przez obieg dokumentów nale y rozumieć ich przechodzenie przez ró ne komórki organizacyjne przedsiębiorstwa od momentu ich wpływu lub sporządzenia do momentu zło enia dokumentów w archiwum. Obieg dokumentów powinien: odpowiadać wymogom rachunkowości i strukturze organizacyjnej przedsiębiorstwa, co stwarza szanse eliminowania zbędnych dróg i przyczynia się do oszczędności czasu, sił i środków, zapewniać terminowe i równomierne docieranie kompletnej dokumentacji do działów księgowości, umo liwiać łatwe znalezienie (identyfikację) dowodu w ka dej fazie obiegu dokumentów. Dowód księgowy, powinien podlegać kontroli pod względem: 1. legalności, 2. gospodarności, 3. wiarygodności, 4. kompletności, 5. zgodności arytmetycznej, 6. prawidłowości ujęcia w księgach rachunkowych.
Konta księgowe
Budowa konta księgowego Symbol (numer) konta 405/03 Nazwa konta Usługi obce – opłaty telekomunikacyjne Strona „Ma” („Credit”) konta
Saldo początkowe Strona „Winien” („Debet”) konta
SpDt. 1000,00 1. 300,00 2. 150,00 4. 200,00 3. 30,00 5. 60,00
Zapisy księgowe:
- zapisać na dobro konta, - uznać konto, - kredytować konto
Zapisy księgowe:
- zapisać w cię ar konta, - obcią yć konto, - debetować konto
ONDt. 1 650,00
ONCt. 90,00 Saldo końcowe
Obroty narastająco
SkDt. 1 560,00
Zapis księgowy na koncie składa się z następujących elementów: 1. daty dokonania zapisu, 2. określenia rodzaju i numeru identyfikacyjnego dowodu księgowego stanowiącego podstawę zapisu oraz jego daty, je eli ró ni się od daty księgowania, 3. zrozumiałego opisu rejestrowanej operacji gospodarczej lub kodu zapisu zgodnego z określonym w polityce rachunkowości spisem skrótów, 4. kwoty równej wartości rejestrowanej operacji, 5. oznaczenia kont, których zapis dotyczy. Klasyfikacja kont księgowych wg rodzajów mierzonych kategorii: 1. konta bilansowe aktywów, pasywów, dwusaldowe,
2. konta wynikowe kosztów, przychodów dwusaldowe,
3. konta pozabilansowe. Tworzenie i funkcjonowanie kont bilansowych BILANS AKTYWA PASYWA
Środki trwałe Saldo Winien
Kapitał podstawowy Saldo Ma
Rozrachunki z odbiorcami i dostawcami
Zapisy zmniejszające stan aktywów Zapisy zwiększające stan aktywów
Zapisy zmniejszające stan pasywów Zapisy zwiększające stan pasywów
Saldo Winien lub saldo Ma Konta bilansowe dwusaldowe
Konta bilansowe aktywów
Konta bilansowe pasywów
Tworzenie i funkcjonowanie kont wynikowych e RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT KOSZTY PRZYCHODY
Amortyzacja Saldo Winien
(wyłącznie w trakcie roku obrachunko wego)
Przychody ze sprzeda y towarów Zysk/Strata ze zbycia niefinans. aktywów trwałych Saldo Ma
(wyłącznie w trakcie roku obrachunko wego)
Zapisy zmniejszające stan kosztów
Zapisy zmniejszające stan przychodów Zapisy zwiększające stan przychodów
Zapisy zwiększające stan kosztów
Saldo Winien lub saldo Ma Konta wynikowe dwusaldowe
Konta wynikowe kosztów
Konta wynikowe przychodów
Podzielność kont umo liwia tworzenie w miejsce jednego konta, kilku nowych kont, ró niących się między sobą zakresem gromadzonych informacji lub stopniem szczegółowości w rejestrowaniu operacji gospodarczych. Konta mo na dzielić poziomo i pionowo. W tym zakresie mo na wyró nić: 1. konta zbiorcze – przed dokonanym podziałem, 2. konta szczegółowe – po dokonanym podziale konta zbiorczego. W podziale poziomym konta występują: 1. konta syntetyczne - zbiorcze, 2. konta analityczne - szczegółowe. W podziale pionowym występują: 1. konto główne – zbiorcze, 2. konta podstawowe i korygujące – konta szczegółowe.
Podział poziomy konta „Zapasy” Zapasy
Zapisy dotyczące materiałów
Materiały
Wyroby gotowe
Zapisy dotyczące wyrobów gotowych
Towary
Zapisy dotyczące towarów
Konto zbiorcze Syntetyczne
Podział poziomy
Konta szczegółowe Analityczne
Funkcjonowanie kont syntetycznych i analitycznych Odbiorca A
Sp(A). 100,00
Odbiorca B
Sp(B). 20,00 2. 30,00 ON(B). 50,00
Odbiorca C
Sp(C). 90,00 70,00 3. ON(C). 90,00 70,00
KONTA ANALITYCZNE
1. 200,00 ON(A). 300,00
300,00 Sk(A). 1. 2. 3. 4.
50,00 Sk(B).
20,00 Sk(B).
zapisy na koncie syntetycznym – odbicie zapisów na kontach analitycznych, Saldo początkowe konta syntetycznego = Sp(A) + Sp(B) + Sp(C), Obroty narastająco konta syntetycznego = ON(A) + ON(B) + ON(C), Saldo końcowe konta syntetycznego = Sk(A) + Sk(B) + Sk(C),
Nale ności od odbiorców KONTO SYNTETYCZNE
Sp. 210,00 1. 200,00 2. 30,00 ON. 440,00 70,00 370,00 Sk. 70,00 3.
Wartość bilansowa nale ności od odbiorców
Podział pionowy konta „Środki trwałe” Podział pionowy Środki trwałe Środki trwałe Umorzenie środków trwałych Zapisy Ma
Zapisy Wn
Konto szczegółowe Podstawowe
Konto zbiorcze Główne
Konto szczegółowe Korygujące
Funkcjonowanie kont podstawowych i korygujących KONTO PODSTAWOWE Środki trwałe
Sp(P). 3300,00 1. 800,00 3. 400,00 ON(P). 4500,00 4500,00 Sk(P). Sk(K). 790,00
KONTO KORYGUJĄCE Umorzenie środków trwałych
700,00 Sp(K). 40,00 2. 50,00 4. 790,00 ON(K).
Saldo końcowe konta głównego = Sk(P) – Sk(K)
Wartość bilansowa „Środków trwałych” = 4500 – 790 = 3710
Metodyka ewidencji operacji gospodarczych
Ewidencja operacji gospodarczych typu I
Lp. 1. 2. 3. 4. Treść Zakup towarów za gotówkę Wypłacono zaliczkę na pracownikowi Podjęto z banku gotówkę do kasy Wpłacono przelewem nale ność za fakturę sprzeda y Kwota 150,00 20,00 500,00 200,00 Korespondencja kont Winien Towary Nale ności krótkoterminowe Rachunek bankowy Nale ności krótkoterminowe Ma Kasa Kasa Kasa Rachunek bankowy
Kasa
150,00
Towary 1. Rachunek bankowy
150,0
500,00
500,00
Nale ności krótkoterminowe
200,00
3.
200,00
4.
20,00
2.
2...
To tylko początek pliku. Cały plik zajmuje 109.33 kB. Pobierz całą treść w pliku.

Podziel się

Komentarze (0)

Czy wiesz, że...

... dajemy Ci 100% gwarancję satysfakcji. Jeśli nie będziesz zadowolony z materiałów zwrócimy Ci pieniądze za SMS!