plik doc

takie

moje
Zajęcia Praktyczne Pielęgniarstwo geriatryczne semestr I Tomasz Muszyński Pielęgniarstwo II rok Dom Pomocy Społecznej OBSERWACJA Podstawowe parametry życiowe: RR – 130/70 mmHg Tętno – 100/min. Temp. – 37,9°C Przyjmowane leki:       Ketonal – lek przeciwbólowy       Klimicin – antybiotyk bakteriobójczy i bakteriostatyczny       Rilutek 2 x 1 – w SM na osłabione mięśnie       Wit. A+E 3 x 1 Ma...

plik docx

moralnosc

moranosc

Wybór wydaje się być prosty, przepisy Kodeksu Etyki Adwokackiej jasno określają obowiązek zachowania tajemnicy, a także zabezpieczenia przed ujawnieniem lub niepożądanym wykorzystaniem wszystkiego, o czym adwokat dowiedział się w związku z wykonywaniem obowiązków zawodowych.. Co więcej obowiązek ten jest nieograniczony w czasie, dlatego adwokat nie może nawet po zakończeniu postępowania przedsta...

plik docx

Etyka-pytania na egzamin

pytania na egzamin ustny z Etyki 2014

Pytanie 1

Moralność

Przez pojęcie moralności rozumiemy ogół poglądów, ocen, norm i wzorów osobowych ukształtowanych historycznie i kulturowo. Normy te regulują całokształt stosunków między jednostkami, grupami i ich wzajemnych interakcjach z punktu widzenia dobra i zła, słuszności i krzywdy, prawości i podłości. Moralność to pewne poglądy i przekonania moralne grupy społecznej, bądź jednostki. Poglądy te przekładają się n...

plik doc

etyka pielęgniarki

referat dt etyki pielęgniarki, bibliogaria
Zawód pielęgniarki jest zawodem samodzielnym, dlatego istotne znaczenie ma znajomość aktów prawnych regulujących wykonywanie tejże praktyki. Odpowiedzialność zawodowa pielęgniarek w polskim systemie prawnym określona jest m.in. w Ustawie o Samorządzie Pielęgniarek i Położnych, pośrednio wynika też z Ustawy o Zawodach Pielęgniarki i Położnej. Niezależnie od istniejących regulacji prawnych ma również odzwierciedlenie na gruncie Kodeksu Etyki Zawo...

plik pdf

trele morele

trele morele
Instytut Fizyki Politechniki Wrocławskiej Laboratorium Fizyki Cienkich Warstw Ćwiczenie 8 Filtry interferencyjne wąskopasmowe T.Wiktorczyk, C.Wesołowska Opracowanie: aktualizacja, 02.02.2007 1. Cel ćwiczenia: 1) Wprowadzenie w tematykę cienkowarstwowych filtrów interferencyjnych. 2) Zapoznanie się z budową interferometru Fabry-Perota oraz cienkowarstwowych filtrów interferencyjnych dielektrycznych i metalowych. 3) Ilościowy opis przejścia światła przez filtr interferency...

plik doc

eutanazja

eutanazja
WSTĘP       Przedmiotem poniższej pracy jest problematyka eutanazji. W dysertacji tej wyjaśniony zostanie sam termin „eutanazja”, o czym traktował będzie rozdział pierwszy. Znajdzie się w nim również krótki rys historyczny tego zagadnienia, oraz charakterystyka pojęć pokrewnych. Kolejne rozdziały poświęcone zostaną przede wszystkim sposobowi regulacji „eutanazji” w systemie prawa polskiego oraz w wybranych państwach na świecie. Natomiast w...