plik doc

Ergonomia

Ergonomia wyjaśnienie pojecia, stanowisko pracy a ergonomia, zastosowanie procedur
ERGONOMIA WYJAŚNIENIE POJĘCIA STANOWISKO PRACY A ERGONOMIA CELE ZASTOSOWANIE I WDROŻENIE PROCEDUR Ergonomia – co to jest?             Wiele firm reklamuje swoje produkty za pomocą słowa „ergonomia” – ulotki reklamowe mówią o ergonomicznych krzesłach, ergonomicznych klawiaturach, ergonomicznym projektowaniu przestrzeni. Nie zawsze jednak to słowo jest używane zgodnie z...

plik odt

Analiza - parametry

parametry procesu produkcyjnego
Parametry procesu produkcyjnego Lp. Nazwa operacji Parametry 1. Eksport składników i materiałów kauczuk, sadza, krzemionka, olej, żywica, siarka, dodatki stopowe 2. Odważenie produktów 50kg kauczuku, 15kg sadzy, 15kg krzemionki, 10kg oleju, 2kg żywicy, 2kg siarki 3. Mieszanie odważonych substancji jednolitość mieszaniny 4. Podniesienie temperatury w mikserze T = 120 stopni Celsjusza 5. Odlanie mieszaniny do formy Otrzymanie od...

plik txt

Regulamin pracowni

:)
REGULAMIN PRACOWNI DIAGNOSTYKI POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH Przed przyst¹pieniem do wykonywania æwiczeñ uczniowie powinni zapoznaæ siê z przepisami bhp, p.po¿. i ochrony œrodowiska, obowi¹zuj¹cymi w pracowni. Niezbêdne jest przestrzeganie tych przepisów w czasie trwania zajêæ. 1. Osoby przebywaj¹ce w pracowni s¹ zobowi¹zane bezwzglêdnie stosowaæ przepisy bhp (dotycz¹ce bezpieczeñstwa i higieny pracy), przepisy p.po¿., ochrony œrodowiska oraz przepisy regulaminu pracowni...

plik pdf

okoliczności i przyczyny wypadków

okoliczności i przyczyny wypadków przy pracy; kodeks Pracy - Rozdział pt. Szkolenie w zakresie BHP
Pytanie 24 Okoliczności i przyczyny wypadków przy pracy. Do głównych przyczyn i okoliczności wypadków należą: nieznajomość lub lekceważenie zagrożeń, szczególnie przy prostych rutynowych czynnościach, pośpiech i stres, nierozważne angażowanie do niektórych prac osób w podeszłym wieku i dzieci, bałagan w obejściu i w miejscach wykonywania czynności, posługiwanie się maszynami i ciągnikami po s...