plik doc

socjologia podstawy na egzamin 1

podstawy socjologii I rok w formie skompresowanej część I
Kultury postfiguratywne(w społeczeństwach przedindustrialnych): jedno przeznaczenie dla dziecka ,dziecko będzie takie jak jego rodzice, jest ciągłość, zmiany trudno zauważyć(rodziny tradycyjne),przekonanie przez starszych ze istnieje tylko jeden sposób ukształtowania pomyślnego losu dziecka. -wymagają obecności 3 generacji związane ze społeczna rolą pokoleń, przeszłość dorosłych stanowi przyszłość młodych, kształtowanie przyszłośc...

plik doc

Zatrucie Aniliną i jej pochodne


Zatrucie aniliną i jej pochodnymi Tego typu zatrucie może nastąpić nie tylko poprzez połknięcie, lecz także wskutek oblania skóry na dużej powierzchni aniliną, bądź tez w wyniku wdychania par aniliny. Po przypadkowym zażyciu aniliny doustnie należy zastosować płukanie żołądka (które może przeprowadzić lekarz), środki wymiotne oraz środki przeczyszczające. Nie podawać mleka, tłuszczu ani alkoholu. Przy zatruciu parami aniliny powinno się przenieść zatrutego do dobrze przewietrzonego pomie...

plik pdf

ppoz

a
Rozdział 10/1. OPINIE 10/1. Prace niebezpieczne pod wzglêdem po¿arowym Zygmunt Wieczorek kwiecieñ 2005 10. Ochrona przeciwpo¿arowa 10/1. Prace niebezpieczne pod wzglêdem po¿arowym Rozdzia³ 10/1. Spis treœci 1. Komentarz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2. Wyjaœnienia do protoko³u zabezpieczenia prac niebezpiecznych pod wzglêdem po¿arowym . . . . . Wzór protoko³u zabezpieczenia prac niebezpiecznych pod wzglêdem po¿arowym . . . . . . . . . . . . . . . . ....

plik docx

Ergonomia i bhp- zagadnienia

Ergonomia jest nauka zajmującą sie ludźmi w procesie pracy...

Ergonomia jest nauka zajmującą Se ludźmi w procesie pracy. Celem tej nauki jest optymalizacja pracy poprzez coraz lepsze projektowanie czynności roboczych, maszyn i urządzeń, stanowisk pracy oraz materialnych warunków pracy. Jej podst. celem jest polepszenie warunkow pracy, wypoczynku poprzez dostosowanie urządzeń technicznych do jego...

plik doc

notatka z ergonomii

pojęcie ergonomii,podstawowy układ ergonomiczny
ERGONOMIA WYKŁAD I 04.03.2010r. WSTĘP Zakres wykładów:       Definicje związane z ergonomią.       Podstawowy układ ergonomiczny.       Charakterystyka pracy i jej rodzaje.       Obciążenie człowieka pracą.       Predyspozycje osobnicze do wykonywania pracy. Zjawisko biorytmów.       Zmęczenie: rodzaje, skutki.       Met...

plik doc

Stres i sposoby radzenia sobie ze stresem

Krótko opisane co to jest stres i jakie są sposoby radzenia sobie ze stresem
STRES I SPOSOBY RADZENIA SOBIE ZE STRESEM „To rzeczywistość jest główną przyczyną dopadających nas stresów. Mogę ją zażywać w małych dawkach, jednak jako styl życia jest to zbyt ograniczone.” — Jane Wagner Stres jest definiowany w psychologii jako dynamiczna relacja adaptacyjna pomiędzy możliwościami jednostki, a wymogami sytuacji. Podejmowanie zachowań zaradczych jest próbą przywrócenia równowagi. W terminolo...

plik pdf

ergonomia

praca człowieka
Rytmy biologiczne człowieka i praca zmianowa Rytmy biologiczne człowieka i praca zmianowa 1. Rytmy biologiczne człowieka Istnienie zegara biologicznego - decydującego o kolejności zdarzeń życiowych w ciągu doby, regulującego przebieg snu i aktywności życiowej w ciągu dnia - jest udowodnione; znane są liczne dowody doświadczalne i naukowe wyjaśniające jego lokalizację i mechanizm działania. Zegar biologiczny umożliwia dostosowanie procesów życiowych organizmu do cyklicznie...

plik pdf

ergonomia

pomieszczenia pracy
Pomieszczenia pracy POMIESZCZENIA PRACY Pomieszczeniami pracy nazywamy pomieszczenia przeznaczone na pobyt pracowników w celu wykonywania czynności produkcyjnych, usługowych. badawczych itp. Podstawowe wymagania dotyczące pomieszczeni pracy przedstawiono poniżej. Pracodawca jest obowiązany utrzymywać pomieszczenia pracy w czystości i porządku oraz zapewnie: ich okresowe remonty i konserwacje w celu zachowania wymagań bezpieczeństwa i higieny pracy. Pomieszczenia pracy...