ikona pliku docx

epidemiologia pytania opracowane notatki


ocena: 4.0, 0
Poniżej zobaczysz niesformatowany początek pliku. Cały plik zajmuje 197.95 kB.


EPIDEMIOLOGIA PYTANIA:
    DEFINICJA ZAKAŻEŃ:
ZAKAŻENIE WEWNĄTRZSZPITALNE- to zakażenie, które nie występowało ani nie znajdowało się w okresie wylęgania, gdy chory był przyjmowany do szpitala, a nastąpiło podczas pobytu w szpitalu lub w wyniku przebytego leczenia.Najczęściej uznaje się zakażenie za szpitalne, jeśli wystąpiło 48 - 72 godzin od przyjęcia lub wypisania ze szpitala
    .RODZAJE ZAKAŻEŃ ZE WZGLĘDU NA POCHODZENIE:
ZAKARZENIA SZPITALNE MOGĄ BYĆ POCHODZENIA:
    EGZOGENNEGO - MOŻE POCHODZIĆ OD INNEGO CHOREGO LUB ZE ŚRODOWISKA; zakażenia egzogenne, ze względu na sposób przenoszenia nazywane są krzyżowymi(cross infection).
    ENDOGENNEGO – ZAKAŻENIE WŁASNĄ FLORĄ BAKTERYJNĄ SKÓRY CZY BŁON ŚLUZOWYCH
    CZYNNIKI RYZYKA I SPRZYJAJĄCE POWSTAWANIU ZAKARZEŃ:
    Niedostateczna higiena personelu,
    Niewłaściwa dezynfekcja/sterylizacja sprzętu czy/lub pościeli, etc.
    Zakażona krew i preparaty krwiopochodne,
    Nadmierne zagęszczenie łóżek,
    Mikrobiologicznie zanieczyszczona żywność lub woda,
    Niewłaściwe gospodarka antybiotykami i/lub środkami dezynfekcyjnymi
    Obniżenie odporności pacjentów
    Osłabienie czynności fizjologicznych-unieruchomienie,
    Długotrwała antybiotykoterapia,
    Przerwanie ciągłości tkanek- zabiegi operacyjne, oparzenia,
    Leczenie cytostatyczne, immunosupresyjne, radioterapia
    Inwazyjne procedury diagnostyczne, lecznicze i pielęgnacyjne-cewnik naczyniowy(obwodowy i centralny), cewnik moczowy, żywienie parenteralne, endoskopie
    Nieprawidłowe założenia architektoniczne (niedostosowanie rozwiązań architektonicznych do sytuacji epidemiologicznej- niedobór węzłów sanitarnych, brak powierzchni gospodarczych
    Pobyt w domach dziecka
    Długotrwała lub wielokrotna hospitalizacja- kolonizacja przewodu pokarmowego i układu oddechowego szczepami szpitalnymi
    Nadużywanie w terapii empirycznej antybiotyków o szerokim spektrum-cefalosporyny III generacji,
    Stosowanie leków bez wskazań- zakażenia wirusowe,
    Zbyt krótki czas terapii,
    Wydłużanie przerw między dwakami,
    Ograniczenie zastosowania terapii celowanej,
    Brak znajomości i przestrzegania procedur
    Niedobory immunologiczne
    Wiek (noworodki, osoby starsze),
    Choroby podstawowe (cukrzyca, urazy wielonarządowe, zesp. limfoproliferacyjne, wrodzone i nabyte zesp. niedoborów odporności)
    Choroby towarzyszące (odleżyny, przewlekła niewydolność nerek, marskość wątroby, alkoholizm, neutropenia, przeszczepy narządów),
    Niedożywienie
CZYNNIKI SPRZYJAJĄCE POWSTAWANIU ZAKAŻEŃ SZPITALNYCH:
    Chorzy na choroby zakaźne i nosiciele – przebywający w szpitalu.
    Personel medyczny: chory na choroby zakaźne lub będący nosicielami tych chorób, nieprzestrzegający zasad higieny, niedostatki w wyszkoleniu medycznym
    brak doświadczenia, niedostateczna motywacja do wykonywania zajęć.
    Obecność wyselekcjonowanych szczepów bakteryjnych.
    Stosowanie technik o dużej inwazyjności – przerywających naturalne bariery ochronne naszego organizmu (iniekcje, bronchoskopie, gastroskopie, rektoskopie, biopsje, nakłucia mostka lub trepanobiopsja, pobrania szpiku kostnego).
    Nieprawidłowości w transporcie chorych∗ i sprzętu (szczególnie do bloku operacyjnego). − Nieprawidłowości w stanie sanitarnym szpitala
    ZRÓDŁA ZAKAŻEŃ , PODZIAŁ ZAKAZEŃ , WROTA ZAKAZEŃ I DROGI SZEZENIA :
Źródła zakażeń:
    NOSICIELE (ZDROWI I OZDROWIEŃCY)
    PERSONEL SZPITALNY
    SPRZĘT SZPITALNY NIEODPOWIEDNIO STERYLIZOWANY I DEZYNFEKOWANY
    PRZEDMIOTY OSOBISTE ( BIELIZNA, ODZIEŻ, POŚCIEL, BUTY ITD.)
    PRZEDMIOTY SZPITALNE (ŁÓŻKO, MEBLE, KLAMKI, WANNY, BASENY, KACZKI)
    LEKI- KREW I JEJ SKŁADNIKI, KROPLE DO OCZU,
    ŻYWNOŚĆ I WODA

Podział zakażeń:
    Ze względu na czas występowania:
    Wczesne:
    rozwijające się 5-7 doby pobytu w szpitalu.
    zwykle są wywołane przez drobnoustroje spoza środowiska szpitalnego.
    Dotyczą pacjentów poddawanych intensywnym zabiegom diagnostycznym lub leczniczym, np. zakażenia okołoporodowe, zakażenia miejsca operowanego
    Późne:
    rozwijające się po 7 dobie pobytu w szpitalu
    są zwykle wywołane przez drobnoustroje rezydujące w szpitalu i kolonizujące pacjenta i jego otoczenie.
    Występują u pacjentów długo leczonych, unieruchomionych z poważnymi schorzeniami podstawowymi, poddawanych często intensywnej terapii (np. pacjenci z urazem wielonarządowym, chorobą nowotworową
    Ze względu na lokalizację:
    Zakażenia miejscowe: np..zakażenia skóry, błon śluzowych, tkanki podskórnej, powierzchowne zakażenia miejsca operowanego,
    Zakażenia układowe: układ moczowy, zapalenie płuc, zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych,
    Zakażenia uogólnione: posocznica, wstrząs septyczny
    Endogenne- Zakażenia spowodowane przez florę własną pacjenta
Źródła :
    Źródłem zakażeń endogennych jest zawsze sam pacjent, a drobnoustroje odpowiedzialne za zakażenia należą do:
    Flory fizjologicznej (drobnoustroje oportunistyczne)
    Flory endogennej wymienionej (florę fizjologiczną zastępują szczepy szpitalne- kolonizacja następuje zazwyczaj w pierwszym tygodniu pobytu pacjenta w oddziale).
    Egzogenne- Zakażenie Spowodowane Drobnoustrojami nabytymi z Środowiska szpitalnego
Źródła;
    W środowisku szpitalnym źródłem zakażeń egzogennych może być zarówno środowisko ożywione jak i nieożywione.
    Środowisko ożywione to:
    Przebywający w oddziale pacjent (chory, nosiciel),
    Personel szpital (nosiciel)
Środowisko nieożywione –obejmuje miejsce pobytu pacjenta (sala chorych wraz z wyposażeniem, sanitariaty), powietrze, sprzęt medyczny, wodę, leki i żywność.
    Wszystkie te elementy mogą stać się źródłem zakażenia szpitalnego.
    Istotną cechą determinującą rodzaj i liczbę drobnoustrojów w środowisku jest wilgotność
Rezerwuar i źródła drobnoustrojów w środowisku szpitalnym:
    Rezerwuarem szczepów szpitalnych jest zarówno środowisko ożywione ( pacjenci, personel) jak i nie ożywione (np.. woda).
    Z rezerwuaru drobnoustroje w sposób czynny (ręce personelu) lub bierny (sprzęt, powietrze) są przenoszone do źródeł zakażenia lub bezpośrednio na pacjenta
Wrota zakażeń :
    układ pokarmowy,
    układ oddechowy,
    układ moczowo-płciowy,
    uszkodzona skóra.
    Ryzyko zakażeń szpitalnych wzrasta wraz ze wzrostem specjalizacji zabiegów diagnostycznych i leczniczych. W warunkach szpitalnych istnieje zjawisko "otwarcia nowych wrót zakażeń", np poprzez:
    zabiegi endoskopowe,
    zabiegi chirurgiczne,
    zabiegi chirurgiczne w stomatologii,
    wszelkiego rodzaju implanty,
    dializoterapia,
    wkłucia dożylne i dotętnicze.
Drogi szerzenia się zakażeń szpitalnych:
    Podstawowym warunkiem przetrwania drobnoustrojów w populacji ich gospodarzy jest możliwość przenoszenia się zarazków z organizmów zakażonych objawowo i bezobjawowo, nosicieli lub okresowo skolonizowanych na osobniki wrażliwe
    Droga szerzenia, inaczej droga zakażenia – to sposób i mechanizm przenoszenia zakażenia.
    Drobnoustroje obecne w środowisku szpitalnym są przenoszone z rezerwuarów i źródeł zakażenia na osoby wrażliwe (podatne na zakażenie)drogą bezpośrednią lub pośrednią
Przeniesienie bezpośrednie:
    bezpośrednia styczność (droga kontaktowa) z chorym lub nosicielem, podczas pielęgnacji lub leczenia chorych (przeniesienie jatrogenne). Przeniesienie z jednej osoby na drugą, które nie są w relacji matka – dziecko nosi nazwę przeniesienia horyzontalnego
przeniesienie pośrednie:
    zakażona krew (również rodzaj przeniesienia jatrogennego),
    kontakt skóry z materiałem zanieczyszczonym,
    przeniesienie rękoma (droga fekalno-oralna),
    droga pokarmowa (nośnikiem pokarm, woda, mleko),
    kropelkowa – w wyniku kichania lub kaszlenia na inną osobę. W ten sposób przenosi się wiele chorób, m.in.: ospa wietrzna, nagminne zapalenie przyusznic, przeziębienie, grypa, angina, gruźlica, odra, różyczka,
    inhalacyjna – gdy mikroorganizm pozostaje w powietrzu przez dłuższy czas,
drogi szerzenia się zakażeń :
    NAJWAŻNIEJSZYM NOŚNIKIEM ZAKAŻEŃ W SZPITALU SĄ BRUDNE RĘCE PERSONELU - DROGA KONTAKTOWA:
    Najważniejszym wektorem transmisji zakażenia w szpitalu są ręce pracowników, przede wszystkim lekarzy, pielęgniarek, fizjoterapeutów, diagnostów laboratoryjnych.
    Brakuje nawyków odkażania rąk bezpośrednio po każdym kontakcie z pacjentem lub z potencjal...
To tylko początek pliku. Cały plik zajmuje 197.95 kB. Pobierz całą treść w pliku.

Podziel się

Komentarze (0)

Czy wiesz, że...

... dajemy Ci 100% gwarancję satysfakcji. Jeśli nie będziesz zadowolony z materiałów zwrócimy Ci pieniądze za SMS!