plik doc

Ekonomika

ekonomika
EKONIMIKA NORMA- ogólnie przyjęta zasada postępowania która określa zachowania ludzi i wskazuje jak powinni postąpić ludzie w danej chwili NORMA PRAWNA- wynikająca z przepisów prawa reguła postępowania wydana lub usankcjonowana przez państwo i zagwarantowana przymusem państwowym NORMY MORALNE- składniki systemów etycznych występujące jako nakazy i zakazy OBYCZAJ- norma postępowania oparta głównie na sile tradycji obowiązujących w danej grupie społecznej i wprowadzony przez czł...

plik doc

zalety leasingu a wady kredytu

zalety leasingu a wady kredytu, tabela
Zalety leasingu Wady kredytu - łatwiej uzyskać, - szybsze (w porównaniu z amortyzacją inną niż jednorazowa) rozliczenie w kosztach wartości przedmiotu leasingu, - możliwość rozliczenia w kosztach uzyskania przychodów całej wartości samochodów osobowych o wartości przekraczającej 20 000 euro (nie dotyczy leasingu finansowego). - trudniejszy do uzyskania, - najczęściej długa amortyzacja (jeżeli nie jest możliwa jednorazowa amortyzacja), - nie j...

plik doc

pytania na egzamin kto mi pomoże rozwiązać ??

to są pytania na egzamin z ekonomiki przedsiebiorstw :) kto jest dobry niech mi pomoże mam na piątek :(
3.Koszty w układzie funkcjonalnym ? ( 2 zdania no góra 3 ) 8.Jak oblicza się wynik finansowy ? i czemu on słóży ( 3 zdania )  18. Zasady ewidencjonowania działalności gospodarczej ?  19.Kiedy stosujemy uproszczoną firmie ewidencji ? ( 4 zdania ) 20. Omów archwizację dokumentów księgowych ?  21. Na czym polega prowadzenie rejstr vat ? 22. Podatek w formie ryczałtu od przychodów ewi...

plik doc

Kierowanie

Jedna z funkcji zarządzania kierowanie i kierownicy -wykład
„KIEROWANIE I KIEROWNICY” KIEROWNIK – osoba odpowiedzialna za pokierowanie działaniami prowadzącymi do osiągnięcia celów organizacji. Kierownik jest :                                           przewodnikiem; pośrednikiem; łącznikiem              czynności interpersonalne   &nb...

plik doc

prawo cywilne

Zarzadzanie cywilno prawne
ZARZĄDZANIE CYWILNO PRAWNE STOSUNEK CYWILNO PRAWNY Kowalski ……………równość…………… Nowak Obywatele Specyficzna sytuacja między dwoma podmiotami, gdzie mają one swoje uprawnienia i obowiązki. Wykonanie ma przymus państwowy ( mogą być egzekwowane ) to sytuacja prawna z powiązaniem podmiotu ( powiązanie sytuacji jednego podmiotu z sytuacją drugiego ).       Formy prawnej       Przymus państwowy Z czego wynikają stosunki cywilno...

plik pdf

rachunkowość podstawy podręcznik

rachunkowość podsatawy podręcznik
IVU/.UZIUI -ł Nota 1.11.A. Wykaz istotnych pozycji k r ó t k o t e r m i n o w y c h c z y n n y c h r 0 *| i( międzyokresowych kosztów (tys. zł) (przykład 4.10) Stan na 31.12.2009 Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe W tym pozycje istotne: -czynsz - ubezpieczenia majątkowe 935,8 862,8 2 057,7 Rozdział 5. Należności Wprowadzenie N a l e ż n o ś c i p o w s t a j ą głównie w następstwie bezgotówkowej sprzedaży w y r o b ó w , t o w a r ó w i usłu...

plik doc

rachunkowość

rachunkowość podstawy
Rachunkowość zajmuje się odzwierciedlaniem zjawisk i procesów gospodarczych zachodzących w podstawowych ogniwach działalności gospodarczej a więc podmiotach typu przedsiębiorstwa czy instytucje. Chodzi tu o zjawiska i procesy dotyczące majątku i kapitału. Odzwierciedlenie w ujęciu rachunkowości to ujmowanie określonych zjawisk i procesów, ich odwzorowywanie w ujęciu liczbowym a to odwzorowanie możemy traktować jako proces przetwarzania danych. Szeroko ujmowane przetw...