ikona pliku docx

ekonomia ściąga notatki

ściąga na ekonomie


ocena: 4.0, 0
Poniżej zobaczysz niesformatowany początek pliku. Cały plik zajmuje 25.84 kB.


Historia ekonomii

V-IV p.n.e.Grecja - pierwsze wzmianki o ekonomii, Ksenofont, Arystoteles - twórca nazwy: oikos (dom, gospodarstwo) + nomos (prawo)  oikonomos - prawo gospodarcze (ekonomia). XVII-XVIII - ekonomia polityczna, Antoine Mountchretien - prawa gospodarki państwowej. XVIII-XIX ekonomia jako system naukowy (Smith, Ricardo, Mill, Marks). XIX ekonomia polityczna w Polsce - nauka o gospodarstwie społecznym (Supiński, Grabski, Krzyżanowski). Po II WŚ (Lange, Taylor).

Ekonomia nauka, której przedmiotem jest analiza procesów gospodarczych, takie wykorzystanie ograniczonych zasobów by zmaksymalizować cele dążenia, jak ludzie radzą sobie z ograniczonością zasobów dóbr, alokacja - rozdział zasobów na różne cele.

Makroekonomia bada dochód narodowy, czynniki wzrostu gospodarczego, równowagę narodową, płace, pieniądze, bankowość; analiza wielkości dotyczących całej gospodarki.

Mikroekonomia bada rynki w ramach gospodarki(co określa cenę, co decyduje o wielkości produkcji, płac itp.)

Prawo ekonomiczne sformułowania określające związki między poszczególnymi składnikami procesu gospodarczego.

Rodzaje PE:

*przyczynowe związki, relacje między elementami procesu gospodarczego polegające na tym, że po pewnym zdarzeniu stale następują inne, następstwo odbywa się w czasie.

*współistnienia polegają na łącznym występowaniu kilku zdarzeń, które tworzą pewną strukturę zdarzeń.

*funkcyjne istnieje związek między ilościowo wymiernymi zdarzeniami, które można przedstawić za pomocą funkcji matematycznych np.: prawa w gospodarce(towar, rynek, popyt, podaż, zysk, cena...).

SYSTEMATYKA ZASOBÓW

*kapitałowe: pieniężne (pieniądz, papiery wartościowe),materialne(środki pracy -budynki, maszyny, środki transportu; przedmioty pracy -materiały, energia, paliwo)

*naturalne: odnawialne(fauna i flora, energia odnawialna);nieodnawialne(surowce mineralne i energet)

*ludzkie

Produkcja czynniki potrzebne(podstawowe zasoby)

*praca działalność umysłowa i fizyczna człowieka,

*ziemia wszystkie zasoby surowców mineralnych +grunty,

*kapitał zasób dóbr konsumpcyjnych i inwestycyjnych,

*przedsiębiorczość i organizacja pracy oraz nauka.

Majątek trwały należy do środków trwałych i środków pracy. Są nim m.in.: budowle, maszyny, środki transp. Stopa amortyzacji wynosi S=2% w skali roku; max możliwości eksploatacji 50 lat

Majątek obrotowy (nietrwały) należy do przedmiotów pracy (surowce mineralne, materiały, paliwo i energia)

Stopa amortyzacji S wartość < 3,5tys zł, okres użytkowania <1 rok, cena zakupu lub wytworzenia, umowa klasyfikacyjna (ustala GUS).

Koszt amort = zużycie środk.trwałych = wartość majątku trwałego/czas użytkow.

KP=KE+KA; ZB=WP-KP

ZN=ZB-P

Metody amortyzacji:

-liniowa

-depresyjna

Krzywa możliw. produkcyjn. wyznacza to co system ekonomiczny w krótkim okresie może wytworzyć, jakiego rodzaju dobra konsumpcyjne i inwest. oraz  w jakiej proporcji.

-linia A-F wyznacza max możliwości produkc.systemu przy danych zasobach ekonomicznych

-jeżeli system wytwarza max ilość dóbr konsumpcyjnych to nie może wytworzyć żadnych dóbr inwestycyjnych a więc nie ma żadnych zdolności rozwojowych.

-system nie może wytworzyć tylko dóbr inwestycyjnych bo społeczeństwo nie mogłoby przeżyć

-jeżeli system zmniejsza produkcję dóbr kons.to może zwiększyć produkcję dóbr inw.

-w systemie istnieją możliwości wyboru różnych proporcji wytwarzania dóbr kons. i inw. przy  danych możliwościach produkcyjn

-jeżeli produkcja odpowiada punktowi G to wówczas system nie wykorzystałby w pełni swoich potencjalnych możliwości produkcyjn.

-punkt H w krótkim okresie jest nieosiągalny dla systemu bowiem niemożliwe jest ani natychmiastowe powiększenie jego zasobów ekonomicznych ani poprawienie techniki wytwarzania.

CENA MAX I MIN

Cena max wprowadzona na ogół w sytuacji braku dóbr na rynku w celu ochrony konsumentów przed nadmiernie wysokimi cenami.

Punkt przecięcia krzywych popytu i podaży wyznacza cenę równowagi PE  przy ilości wymiany QE . Ustalenie ceny max powyżej PE nie wywołuje żadnych skutków na rynku gdyż przy tak ustalonej cenie max PE będzie osiągalne (PE). Gdy cena max zostanie ustalona poniżej PE jest ona nieosiągalna. Przy cenie max popyt (D) na dane dobro wzrośnie do Q2 natomiast podaż (S) obniży się do Q1. Wymieniona ilość będzie więc wynosić Q1 przy istnieniu nadwyżki Q2-Q1. Cena max ustalona poniżej PE spowoduje niedobór dobra na rynku i zmniejszenie wymienianej ilości.

Cena min zmierza do podwyższenia cen dla producentów lub dostawców. Określenie ceny minimalnej oznacza że dobro nie może być sprzedane poniżej tej ceny.

Ustalenie ceny minimalnej poniżej PE nie wywołuje żadnych zmian na rynku gdyż tak ustalona cena nie przeszkadza osiągnąć PE. Gdy cena min zostanie ustalona powyżej PE to równowaga rynku jest nieosiągalna. Przy cenie minimalnej powstaje nadwyżka gdyż podaż będzie wynosić Q To tylko początek pliku. Cały plik zajmuje 25.84 kB. Pobierz całą treść w pliku.


Podziel się

Komentarze (0)

Czy wiesz, że...

... dajemy Ci 100% gwarancję satysfakcji. Jeśli nie będziesz zadowolony z materiałów zwrócimy Ci pieniądze za SMS!