plik docx

ekonomia


Inflacja proces wzrostu przeciętnego poziomu cen w gospodarce. Skutkiem tego procesu jest spadek siły nabywczej pieniądza krajowego.     Przeciwnym zjawiskiem do inflacji jest deflacja. Przyczyny inflacji:     - nadmierne zwiększanie podaży pieniądza poprzez jego emisję przez bank centralny lub kreację w bankach komercyjnych,     - niespodziewany i gwałtowny wzrost kosztów produkcyjnych (np. surowców energetycznych), który prowadzi do ograniczenia za...

plik docx

ekonomia

Zagadnienia z ekonomi

ZASOBY W EKONOMII Zasoby są to rzeczy służące do wytwarzania dóbr zaspokajających potrzeby ludzkie. Występują pod postacią: Kapitału ludzkiego (nazywanego pracą) tworzą go psycho-fizyczne predyspozycje ludzi do wykonywania określonych czynności. Kapitału naturalnego (nazywanego ziemią) tworzą go zasoby naturalne, czyli ziemia i wszystko to, co znajduje się na jej powierzchni i we wnętrzu i jest użyteczne dla człowieka, a...

plik docx

BFG

praca na SPOKO

System gwarantowania depozytów w Polsce został określony na stronie Bankowego Funduszu Gwarancyjnego, jako: Zasady gwarantowania depozytów określone zostały w ustawie z dnia 14 grudnia 1994 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym (tekst jednolity Dz. U. z 2009 r. Nr 84, poz. 711 z późn. zm.)Regulacje prawne przyjęte w ustawie o BFG odpowiadają w pełni Dyrektywie 94/19/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 30 maja 1994 r. w sprawie systemów gwaran...

plik docx

ekonomia ściąga

ściąga na ekonomie

Historia ekonomii

V-IV p.n.e.Grecja - pierwsze wzmianki o ekonomii, Ksenofont, Arystoteles - twórca nazwy: oikos (dom, gospodarstwo) + nomos (prawo)  oikonomos - prawo gospodarcze (ekonomia). XVII-XVIII - ekonomia polityczna, Antoine Mountchretien - prawa gospodarki państwowej. XVIII-XIX ekonomia jako system naukowy (Smith, Ricardo, Mill, Marks...