ikona pliku docx

edukacja rodziny notatki

indywidualny program edukacji rodziny nad chorym z cukrzyca


ocena: 4.0, 1
Poniżej zobaczysz niesformatowany początek pliku. Cały plik zajmuje 6.62 kB.


PLAN PROGRAMU EDUKACJI ZDROWOTNEJ DLA RODZINY

EDUKACJA ZDROWOTNA RODZINY

    Wstęp –Edukacja pacjenta i jego rodziny na temat cukrzycy typu II poprawi jakość życia, zniweluje strach przed chorobą oswoi pacjenta i jego rodzinę do życia z chorobą.

Cukrzyca jest chorobą przewlekłą, w której ogromne znaczenie ma nie tylko farmakoterapia, ale również edukacja zdrowotna w zakresie samokontroli i zmiany stylu życia. Pozwoli to na akceptację choroby, aktywne uczestnictwo w terapii pacjenta i rodziny a w efekcie podniesie jakość życia z chorobą.

2.      Rozpoznanie problemu

*Zakres wiedzy i umiejętności – pacjent zna powikłania choroby. Stosuje się do zaleceń lekarskich. Chętnie współpracuje, chce pogłębić wiedzę na temat choroby. Akceptuje swoją chorobę. Ma problemy z pomiarem poziomu glukozy przy pomocy glukometru (obsługa glukometru ) Nie zna zakresu norm glukozy we krwi włośniczkowej.
*  Motywacja – pacjent wraz z rodziną chcą być edukowani na temat choroby.

*  Warunki – warunki mieszkaniowe –bytowe są spełnione( mieszkanie wolnostojące, rodzice pracują na etacie) warunki edukacji-sprzyjające (rodzina chętnie wygospodarowała czas na zajęcia edukacyjne)
*  Środowisko wspierające- chory ma pełne wsparcie rodziny. Chcą być edukowani na temat choroby i ewentualnych powikłań, zobowiązują się do wsparcia w zakresie wykonywania pomiarów glukozy.

3.      Temat edukacji- ‘ ŻYCIE Z CUKRZYCĄ’.

4.      Odbiorcy edukacji- Pacjent z cukrzycą typu II i jego rodzina- żona ,dzieci.

5.      Cele edukacji

>  Cel główny – Samoopieka pacjenta w chorobie. Samokontrola w cukrzycy.

>  Cele szczegółowe:

- nauka pomiaru glukozy przy użyciu glukometru

-podanie zakresu norm glukozy we krwi włośniczkowej
6.      Harmonogram działań

LP

TEMAT KSZTAŁCENIA

PLAN REALIZACJI TEMATU KSZTAŁCENIA

METODY EDUKACYJNE

MATERIAŁY EDUKACYJNE

 

Samoopieka pacjenta pomiar glukozy na glukometrze, interpretacja wyników


Nauka pomiaru glukozy przy pomocy glukometru
Zakres norm glukozy we krwi włośniczkowej

Edukacja pacjenta, nauka korzystania z glukometru, prawidłowe odczytywanie wyników


Zapoznanie ze sprzętem


Wyjaśnienie działania nakłuwacza

Wyjaśnienie działania i użycia pasków testowych

Przedstawienie zasad wykonania pomiaru glukozy


Normy glukozy na czczo

Normy glukozy po posiłku: glukoza przygodna, glukoza 2 godz. po posiłku

Poradnictwo, instruktaż, pogadanka

Instruktaż

pokaz


Wyjaśnianie

Omawianie
Omawianie

Broszury, ulotki, glukometr

instrukcja obsługi nakłuwacza i glukometru


glukometr

Materiał przygotowany samodzielnie

 


7.      Ewaluacja programu/ocena

*  Ocena efektów kształcenia- pacjent wykonuje pomiary samodzielnie na glukometrze, zadajemy pytania na temat choroby,  itp.

    Proszę podać ile wynosi norma glukozy na czczo, a także czy wynik 123mg% na czczo jest prawidłowy?
    Proszę ocenić wynik pomiaru glukozy w ciągu dnia ok godz. 15 168mg% czy jest prawidłowy?
    W jakich godzinach wykonujemy pomiar glukozy przygodnej?
    Jak często powinien Pan wykonywać pomiar?
    Czy potrafi Pan posługiwać się nakłuwaczem?
    Czy należy dezynfekować miejsce nakłucia przed wykonaniem pomiaru?


Obserwacja samodzielnego pomiaru glukozy

 Ocena procesu kształcenia-obserwacja pacjenta i rodziny:
    Pacjent zapoznał się jak należy obsługiwać glukometr, nakłuwacz a także sposób użycia pasków testowych
    Jest zorientowany co do zasad wykonania pomiaru glukozy we krwi przy pomocy glukometru.
    Prowadzi dzienniczek samokontroli cukrzycy.
    Potrafi określić zakres prawidłowych norm glukozy na czczo, glukozy po posiłku: glukoza przygodna, glukoza 2 godz. po posiłku

Rodzina:
Wspiera pacjenta w podejmowania działań, którego celem jest jak najlepsze życie z cukrzycą poprzez indywidualną naukę obsługi glukometru i wykonywanie pomiaru glukozy u swojego bliskiego.

8.      Treści kształcenia
Cukrzyca jest grupą chorób metabolicznych charakteryzująca się hiperglikemią (podwyższonym poziomem cukru we krwi), wynikającą z defektu produkcji lub działania insuliny wydzielanej przez komórki beta trzustki.
 .
SAMOKONTROLA jest jednym z najważniejszych warunków efektywnej walki z chorobą i przeciwdziałaniu jej powikłaniom jest aktywny udział pacjenta w leczeniu Jedną z podstawowych metod samokontroli jest badanie poziomu stężenia glukozy we krwi. Pomiary powinny być wykonywane wg zaleceń lekarza , zapisywane w dzienniczku samokontroli, a następnie konsultowane z lekarzem. Diabetolog dokonuje oceny wyrównania cukrzycy i omówi dalsze metody leczenia.
Zasady pomiaru poziomu glukozy we krwi za pomocą glukometru :
GLUKOMETR jest urządzeniem , które służy do oznaczenia poziomu glukozy we krwi. Jest niewielkim, przenośnym i prostym w użyciu urządzeniem służącym do szybkiego i precyzyjnego pomiaru i bieżącego odczytu poziomu cukru we krwi wykorzystującym specjalne paski testowe. Dokładny wynik pomiaru uzyskujemy w ciągu kilku sekund.
Pasek testowy należy włożyć do aparatu, nanieść na niego kroplę świeżej krwi, i po kilku sekundach odczytać wynik wyświetlony na ekranie. Nie należy używać alkoholu i środków dezynfekujących do przemycia palca
POTENCJALNE MIEJSCA NAKŁUCIA : opuszka palca - jest to miejsce najbardziej praktyczne. Należy nakłuwać ich stronę boczną.
TECHNIKA OZNACZANIA GLIKEMII: Sprawdzenie ważności pasków testowych do glukometru. Kalibracja glukometru. Umycie rąk ciepłą wodą z mydłem, bez użycia środków dezynfekcyjnych oraz dokładne ich osuszenie. Masaż dłoni od nasady w kierunku nakłuwanego palca. Nakłucie bocznej powierzchni opuszki palca. Umieszczenie paska testowego w glukometrze. Nałożenie kropli krwi na pasek testowy bądź przyłożenie kropli do końcówki paska po pojawieniu się na ekranie glukometru ikony powiadamiającej. Zabezpieczenie miejsca nakłucia gazikiem. Odczyt wyniku pomiaru. Zabezpieczenie zużytego sprzętu.
9 PRAWIDŁOWE WARTOŚCI GLUKOZY WE KRWI WŁOŚNICZKOWEJ :
    Na czczo 70–99 mg% – Glikemia oznaczona w próbce krwi pobranej 8-14h od ostatniego posiłku.
    Dwie godziny po posiłku < 140 mg%
    Glikemia przygodna - oznaczona w próbce krwi pobranej o dowolnej porze dnia, niezależnie od pory ostatnio spożytego posiłku < 200mg%
To tylko początek pliku. Cały plik zajmuje 6.62 kB. Pobierz całą treść w pliku.

Podziel się

Komentarze (0)

Czy wiesz, że...

... dajemy Ci 100% gwarancję satysfakcji. Jeśli nie będziesz zadowolony z materiałów zwrócimy Ci pieniądze za SMS!