ikona pliku docx

Dziedziny Wychowania notatki


ocena: 4.0, 0
Poniżej zobaczysz niesformatowany początek pliku. Cały plik zajmuje 8.11 kB.


W swojej książce „Teorie i koncepcje wychowania w zarysie” Mieczysław Łobocki wyróżnia dwie definicje wychowane. W szerszym znaczeniu „wychowanie skoncentrowane jest na rozwoju umysłowym i uczuciowym jednostki, jak również na sferze jej motywacji i konkretnych działań.” Natomiast w węższym znaczeniu wychowanie odnosi się do kształtowania charakteru jednostki. Dążenia do stworzenia dzieciom i młodzieży warunków do samodzielności. Dziedziny wychowania to ubogacenie rozwoju dzieci i młodzieży w zakresie wychowana społecznego, fizycznego, moralnego, a także ubogacenia wrażliwości na piękno, poczucie przynależności. Do dziedzin wychowania można zaliczyć wychowanie zdrowotne, moralne, umysłowe i estetyczne. Ujęcie podmiotowe (psychologiczne, jednostkowe) to wychowanie moralne, umysłowe, estetyczne, fizyczne. A ujęcie przedmiotowe (kulturowe, cywilizacyjne) to wychowanie przez społeczeństwo, religię, naukę, sztukę, sport i pracę.
Tak rozumiany całokształt wychowania sprawia, że wkraczamy w różne sfery życia młodzieży. Sytuacja, w których wychowanek otrzymuje w znaczącej przewadze jedno z powyżej wymienionych dziedzin wychowania, nie sprawia, że reszta nie oddziaływuje na wychowanie. Każda z nich jest integralną częścią wychowania.
Wychowanie umysłowe odbywa się po przez przekaz wiedzy przez nauczycieli, którzy oddziaływują na uczniów treściami dydaktycznymi i swoją postawą mobilizując ich do myślenia oraz działania praktycznego. W tej kwestii ważne na lekcji jest aranżowanie dyskusji uczniów. Daje to możliwość do nauczenia dzieci argumentacji, obrony własnego stanowiska lub rezygnacji z niego. Priorytetem wychowania umysłowego jest rozwój intelektualnej sfery człowieka, czyli jego poznawczych zdolności, pogłębianie wrażliwości intelektualnej oraz kształtowanie kultury umysłowej.
Wychowanie fizyczne wykształca w jednostce kulturę fizyczną. Celem jest ukształtowanie postaw i zachowań prozdrowotnych, sprzyjanie w prawidłowej budowie ciała dzieci, podnoszeniu ich odporności. Ważne jest także uczenie ich ja spędzać aktywnie wolny czas. Wychowanie fizyczne w szkołach nastawione jest na nauczanie ćwiczeń gimnastycznych, gier ruchowych drużynowych (piłka siatkowa, ręczna, koszykowa, nożna), zabaw ruchowych, ćwiczeń o charakterze porządkowym, oraz ćwiczeń korekcyjno- kompensacyjnych. W zajęciach powinni brać udział wszyscy uczniowie bez względu na ich sprawność fizyczną.
Wychowanie estetyczne występuje w znaczeniu węższym i szerszym. W pierwszym znaczeniu oznacza „kształcenie dla sztuki”, czyli kształtowanie wrażliwości i kultury koniecznej dla przeżywania, poznawania i oceny zjawisk estetycznych. W znaczeniu szerszym odnosi się do kształcenia pełnej integralnej osobowości człowieka obejmującej, prócz wrażliwości estetyczne, także oddziaływanie na sfery intelektualne i moralno-społeczne. Celem wychowania estetycznego jest, więc rozwijanie wrażliwości dzieci i młodzieży na takie zjawiska estetyczne, jak piękno i kultura a także rozwijanie wyobraźni i pobudzanie do twórczości.
Wychowanie moralne łączy się ściśle z innymi dziedzinami wychowania i jest jedną z najważniejszych dziedzin praktyki edukacyjno-wychowawczej. Polega na nauczaniu i rozwijaniu u wychowanka cech ułatwiających współżycie z innymi ludźmi. Największy wpływ w tej dziedzinie ma nauczyciel, który powinien być wzorem moralności, choć oddziaływania moralne pochodzą także z rodzin, grup rówieśniczych, kościoła, itp. W wyniku wychowania moralnego kształtuje się postawa moralna, czyli względnie stała organizacja uczuć, wiedzy i motywów powodujących ustosunkowanie się jednostki do zjawisk moralnych w tej rzeczywistości, w której człowiek żyje.
Dziedziny przedmiotowe mają swój wpływ, znaczenie na prawidłowe działanie dziedzin podmiotowych. Są integralną częścią w dobrym funkcjonowaniu wychowania. Wychowanie przez społeczeństwo pomaga jednostce w prawidłowym funkcjonowaniu w społeczeństwie zgodnie z obowiązującymi w nim zasadami i prawami. Religia ma swoje znaczenie na wychowanie estetyczne i moralne propagując między innymi moralne postawy. Sport wspomaga rozwój jednostki w kwestii wychowania fizycznego. Natomiast wychowanie przez pracę i naukę kształtuje i rozwija umysł człowieka.
To tylko początek pliku. Cały plik zajmuje 8.11 kB. Pobierz całą treść w pliku.

Podziel się

Komentarze (0)

Czy wiesz, że...

... dajemy Ci 100% gwarancję satysfakcji. Jeśli nie będziesz zadowolony z materiałów zwrócimy Ci pieniądze za SMS!