ikona pliku docx

Działania wspierające proces resocjalizacji notatki


ocena: 4.0, 1
Poniżej zobaczysz niesformatowany początek pliku. Cały plik zajmuje 25,25 kB.


 1.Typy popełnianych przestępstw:

Podstawowy zawiera wszystkie cechy czynu zabronionego danego rodzaju.

Kwalifikowany obok cech podstawowych, zawiera również cechy, które wpływają na zaostrzenie kary.

O typie kwalifikowanym danego przestępstwa można mówić, gdy zagrożenie karą jest wyższe niż w przypadku typu podstawowego. Typ kwalifikowany uwzględnia m.in. szczególne okoliczności przestępstwa, sposób działania sprawcy przestępstwa albo skutek przestępstwa. Tytułem przykładu, kodeks karny wprowadza, obok zabójstwa w typie podstawowym, kwalifikowany typ morderstwo. Oddzielenie zabójstwa od morderstwa związane jest z zaostrzeniem kary w porównaniu do typu podstawowego tego przestępstwa. W przypadku uznania określonego czynu za morderstwo, podwyższeniu ulega dolna granica zagrożenia karą pozbawienia wolności z lat 8 na 25 lat. Typem kwalifikowanym zabójstwa jest również zabójstwo ze szczególnym okrucieństwem.

Uprzywilejowany obok cech podstawowych zawiera również cechy, które wpływają na złagodzenie kary (np. zabójstwo w afekcie).

Charakteryzuje się łagodniejszym zagrożeniem karą w porównaniu do typu podstawowego. Typem uprzywilejowanym zabójstwa jest, np. zabójstwo w afekcie, dokonane pod wpływem silnego wzburzenia usprawiedliwionego okolicznościami. Typ uprzywilejowany przestępstwa zabójstwa dotyczy strony podmiotowej charakteryzującej się silnym wzburzeniem usprawiedliwionym okolicznościami o podłożu emocjonalnym. Afektem jest silne wzburzenie, które prowadzi do gwałtownych reakcji psychomotorycznych. 

Przestępstwo zabójstwa w afekcie zagrożone jest karą pozbawienia wolności od roku do 10 lat i może być popełnione tylko umyślnie. Wskazać należy, że pojęcie silnego wzburzenia usprawiedliwionego okolicznościami dotyczyć będzie sytuacji, gdy równowaga psychiczna sprawcy ulega zakłóceniu, a silne wzburzenie ogranicza możliwość kierowania swoim postępowaniem. Przyjmuje się, że afekt jest to najczęściej stan krótkotrwały, będący reakcją na silny bodziec zewnętrzny.

2. W jakim celu stosuje się kary? Istnieją tutaj trzy zasadnicze typy koncepcji:

I. Teorie absolutne (bezwzględne lub sprawiedliwościowe)

Pierwsza z nich zakłada, że kara jest celem samym w sobie, co oznacza, że nie spełnia ona celów użytecznych tzn., że kara jest wykonywana za konkretnie popełniony czyn.

- kara to odpłata odwet za naruszenie porządku prawnego,

- pomijane są całkowicie przyczyny przestępczości

- jedyny cel to zadanie dolegliwości sprawcy

- zasada talionu (odwet za czyn)

- jej filozoficzny fundament stanowiły dzieła Kanta i Hegla z przełomu XVIII/XIX w.

- kara stanowiła urzeczywistnienie idei czystej sprawiedliwości,

- kara nie miała służyć żadnym celom społecznie użytecznym,

- wymiar kary powinien być odpowiedni do stopnia zawinienia (nie można surowo karać za drobne przestępstwa).

II. Teorie relatywne

Druga mówi, że kara jest środkiem do realizacji celów użytecznych cel użyteczny to naprawa zachowania przestępcy. Zakłada się, że kara nie może być represyjna, należy dać mu szansę na poprawę.

- kara powinna pełnić cele społecznie użyteczne,

- nie patrzymy wstecz, bo to stan nieodwracalny, wiec negujemy odwet,

- patrzymy w przyszłość cel prewencyjny (indywidualny i generalny),

- postulowano wprowadzenie kar nieoznaczonych z góry (trwają do chwili poprawy)

Seneka: „nikt rozsądny nie karze dlatego, że popełniono przestępstwo, ale po to, aby nie popełniono go więcej”.

- prewencyjne oddziaływanie na sprawce polega na:

a. unieszkodliwianiu sprawcy (izolacja, śmierć)

b. odstraszaniu od popełniania kolejnych czynów

c. poprawie sprawcy (resocjalizacja)

- w karach typu prewencyjnego sprawca staje w centrum uwagi

III. Teorie mieszane (koalicyjne)

Koncepcje koalicyjne natomiast łączą dwa poprzednie elementy kara ma stosować element represji wobec sprawcy i być jednocześnie drogą pozwalającą na poprawę zachowania. Inaczej ujmując te koncepcje uwzględniają obydwa przytoczone punkty widzenia, czyli kara ma być i słuszna i celowa.

3. Kary mają również swoje funkcje:

- funkcja odwetowa kara jest odpłatą za zło i sprawca musi odczuć dolegliwość związaną z ukaraniem i musi mieć świadomość rozmiaru popełnionego zła,

- funkcja eliminująca ma za zadanie izolowanie niebezpiecznych sprawców, wykluczenie ze społeczeństwa na pewien czas, pozbawienie możliwości oddziaływania bądź wpływania na inne osoby,

- funkcja odstraszająca odstraszenie innych członków społeczeństwa od popełniania podobnych czynów,

- funkcja poprawcza wynika z założenia, że człowiek jest z natury dobry i danie mu możliwości refleksji i dając mu odpowiednie traktowanie, spowoduje u niego przemianę. 

4. Cele resocjalizacji penitencjarnej:

Cel kary pozbawienia wolności: „wzbudzenie w skazanym woli współdziałania
w kształtowaniu jego społecznie pożądanych
postaw To tylko początek pliku. Cały plik zajmuje 25,25 kB. Pobierz całą treść w pliku.


Podziel się

Komentarze (0)

Czy wiesz, że...

... dajemy Ci 100% gwarancję satysfakcji. Jeśli nie będziesz zadowolony z materiałów zwrócimy Ci pieniądze za SMS!