plik pdf

Tmm


Felis Józef TEORIA MASZYN I MECHANIZMÓW. Studia Zaoczne TMM Temat: Analiza strukturalna mechanizmów. Obliczanie ruchliwości i klasyfikacja mechanizmów. Zakres: pojęcia podstawowe TMM, człon, para kinematyczna, ruchliwość mechanizmu płaskiego i przestrzennego, więzy bierne, mechanizmy o strukturze racjonalnej i nieracjonalnej, pojęcie grupy strukturalnej, zasady klasyfikacji mechanizmów płaskich. Kolejne zadania na następnej stronie Strona 1 Felis Józef TMM Strona 2

plik doc

fizyka, termodynamika, dynamika

fiza
1 Ruch liniowy i obrotowy. Prędkość liniowa i kątowa. Przyspieszenie liniowe i kątowe oraz dośrodkowe. V=ds./dt A=dv/dt=d2s/dt2 V chwilowe= lim(t->0) V/t A chwilowe= lim(t->0) a/t Ruch obrotowy: kąt  - droga kątowa,  - prędkość,  - przyspieszenie =d/dt =d/dt=d2/dt2 =o+t =ot+t2/2 v=r v=2r/T f=1/T (v-prędkość liniowa, f- częstotliwość, T-okres) s=r* (s-długość łuku, r-promień, -kąt w RAD) Przyspieszenie dośrodkowe: a=v2/R= -2r 2. Zasady dynamiki Ne...

plik pdf

program zajęć z dynamiki od Panka LAB

dla grupy Macieja Panka
PROGRAM ZAJEC - LABORATORIUM DYNAMIKA II 1. Zajęcia wprowadzające, rozpoczęcie. • Sposób zaliczania - sprawozdania w postaci papierowej, termin zaliczania do konca semestru, ocena przed sesja. • Sprawozdania ocenianie na bie ąco. Mo liwość pracy w parach nad jednym sprawozdaniem. • Przy oddawaniu sprawozdań obowiązkowo do pokazania i uruchomienia zbudowany przez siebie model. • Ocena z przedmiotu głównie za zaanga owanie w to co się robi i prace i zrozumienie tego co...

plik doc

statyka skróty myślowe

skróty myślowe do statyki
STATYKA I KINEMATYKA 2.Aksoida ruchoma-miejsce geometryczne chwilowych osi obrotu w układzie ruchomym {/=/=/}, stała-miejsce geometryczne chwilowych osi obrotu w układzie nieruchomym-{x/x=y/y=z/z}. 3.Prostszą formą ruchu materii czyli przemieszczeniami jednych ciał lub ich cząstek względem drugich i przyczynami powstawania tych zjawisk. 4.Dział mechaniki zajmujący się przekształceniem oraz równowagą układów sił. 5. .Skrętnik(śruba statyczna)...