ikona pliku pdf

Dykcik W. diagnoza notatki

diagnoza i wczesne rozpoznanie.


  266 osób zadowolonych z pobrania
ocena: 4.0, 266
Poniżej zobaczysz niesformatowany początek pliku. Cały plik zajmuje 702.20 kB.


.l ,+ \1i.i ,)-t'!, : !}tt,!n,,,. ;.,,, '\'{ - .t:,,,,,,,1iltil1.,t
u,:,.tilt!
ii
259
of..]Z ..u)'.'ioJ h,'y.l.. * n * CZ e g o p o s ęp o rv a n' 1 7c J',; T;]Jjil' " ,.:-?T:,f,:_*ocy. W cza-sie'sporkari, .oar;.n*, *,f".ifr,.,niej .i:,':?ffi:il:J;:j?::i:1:'J:-ształtuj. o".'ua,.i-fo||y,,,*,,, ;z
t
.]gog i psycholog szkoln-y łvinni x.yjaśnićisto|ę trtrdności dziecka, ukazać *u mozliir'ości rozrr'tljoK'e 1".; "?x.ł':;n :} bar_
lr_rb
enrocjr;-
b) Diagnoza i wczesne rozpoznanie
Podstarr,ą orzekania o forntic ponoc}, specjalnej cjla c.lziecka z trttclno.:tłri l'r.uczetriu sję stanorvi .tiljnoza u .t*.uit"./" k;;il;i'owym: Ine- zn a, psl,chologiczna, peci agogiczna i soclarn a. clem, diagnozy *"ły.'ń1"1..ot .no,ot.terystyka prar,vicltowoŚci, wac' :]i[::1J":",,J""'#jffiT.-Ył.i;jfi:"*utorvym l-rlvzglęcnielriem rozrr,ojtt
,.-
y.r-'. "p -]'::T:::-:::],"]"u.|i.:il'|:' p'y.r''"r.gt4dŹ. peclagog, opisirjac j.]ę 1 w zycia w rodzinie,
Diagnoza psyclrologi.",,, ...u,jJęc1r-ria zalćrvno ogólny rozwoj umysłu poszczegóh.in:i. p.oc"sów poznawczych ..|,::']:k'.,^.]*1'"'l (fr'rnkcji per.]'JnyC1l, percepc1.jno-nlotoryczrrvch, m.ia.y, ięzvko,myśienia),osobowo' lll icict'ności spoleczIl ych' oragnozie pedagogicznei zrvyk le ir k,rz.l nv jest stopicli zo(lw.tn{o{^,.1_ i]ć.l ll Ce ora z za kres niep owodzeń" brakór v i oz"i"".''to.n.
'Valunki
panuja-ce w niój
stoń,ii.l l więzi enrocjo-
rriej
p OStęp owaili tr badar'vczym o charau.": psycltopcc1agogiczrrynr r't,vstuje się róznorodne tecluiki: 1: testy lnteligencji (np sf"r! i,'',urlgencji s]era dla Dzieci),.prób;, alog..o'.,qa." p".."p.je \t,zrokov,,ą, słuclro.'lrciynacje rvzrokowo-słu chńą" laieralizacje, kompetencję ..'.lttariusze
'
1ęzykor,v4' i testy osobowości, skale .;|ii'?].y';'"a'l'].;.11'.;3.iis.i''\ąi*'::"'ń%;:#;r:l:;;,l".'' .bra diagnoza spełrrta
... .
dwa warunki: llie tylko braki c1ziecka, ale rówrriez jego nrocne strol.ty, po';ł?I;Ę|':;9""''o*'ać po
To tylko początek pliku. Cały plik zajmuje 702.20 kB. Pobierz całą treść w pliku.

Podziel się

Komentarze (0)

Czy wiesz, że...

... dajemy Ci 100% gwarancję satysfakcji. Jeśli nie będziesz zadowolony z materiałów zwrócimy Ci pieniądze za SMS!