plik odt

metody aktywizujące uczniówAngelika Pieczonka
Nr indeksu: 5415
Kierunek:
Pedagogika
Specjalność:
Edukacja elementarna z terapią pedagogiczną
Rok: I
Semestr: I
I
AKTYWIZUJĄCE METODY KSZTAŁCENIA
Dla mgr Marii Ruminieckiej
1. Metoda przypadków (sytuacyjna):
Metoda ta jest stosunkowo prosta. Główną istotą tej metody jest analiza oraz dyskusja nad zdarzeniem, które zostaje podane uczniom przez nauczyciela. Zdarzen...

plik odt

formy organizacji zajęc

formy organizacji zajec- dydaktyka
Istota terminu „formy organizacyjne kształcenia”. Formy organizacyjne – przesądzają o organizacyjnej stronie pracy dydaktycznej, wskazują jak organizować tę pracę stosownie do tego, kto, gdzie, kiedy i w jakim celu ma być przedmiotem kształcenia. Kryteria doboru form organizacyjnych kształcenia. Dobór form organizacyjnych zależy od wielu czynników: - cele i zadania kształcenia - właściwości przedmiotu nauczania - wyposażenie szkoły w środki dydaktycz...

plik docx

Planowanie pracy dydaktycznej,

Planowanie pracy dydaktycznej. Przygotowanie nauczyciela doprowadzenia zajęć merytoryczne, metodyczne i organizacyjne. Pomiar wyników kształcenia- kontrola, ocena, ewaluacja, funkcje kontroli i oceny, metody, techniki i narzędzia pomiaru dydaktycznego.

Temat: Planowanie pracy dydaktycznej. Przygotowanie nauczyciela doprowadzenia zajęć merytoryczne, metodyczne i organizacyjne. Pomiar wyników kształcenia- kontrola, ocena, ewaluacja, funkcje kontr...

plik doc

Metodyka, deontologia, prawo

Metodyka, deontologia, prawo - pytania
Metodyka, deontologia, prawo 1.Przepisy dotyczące odpowiedzialności zawodowej pielęgniarki i położnej zawarte sa w       Kodeksie karnym       Ustawie o zawodach pielęgniarki i położnej       Ustawie o zakładach opieki zdrowotnej 2. Międzynarodowe uregulowania prawne dotyczące zawodów pielęgniarki i położnej znajdują się w:       Kodeksie pracy       Ustawie o samor...

plik pdf

żywienie

zywienie z cukrzycy
Zdrowe żywienie w cukrzycy Rozumiemy cukrzycę. Rozumiemy Ciebie. 1 SPIS TREŒCI Co to jest cukrzyca? ................................................................. 5 Leczenie cukrzycy przy pomocy diety .................................... 7 Kilka wa¿nych zasad diety cukrzycowej ............................ 7 Co to jest dieta? ....................................................................... 8 Jak jeœæ, gdy ma siê cukrzycê? ......................................

plik doc

operacjonalizacja celów kształcenia


Operacjonalizacja celów kształcenia Cele kształcenia – zamierzone właściwości uczniów pod względem emocjonalno – motywacyjnym i poznawczym. Operacyjność – możliwość porównania opisu z rzeczywistymi osiągnięciami uczniów. Cele: OGÓLNE – wskazują kierunki dążenia ucznia. Zalety: jest bogate znaczeniowo akcentuje ważne wartości społeczne jest perswazyjne (trudno zaprzeczyć takim celom, a nawet zgłosić wątpliwości) jest zwięzłe (wystarcza kilka słów, a reszta to już własna wiedza i...