plik doc

teaching styles

paper work
Instructors develop a teaching style based on their beliefs about what constitutes good teaching, personal preferences, their abilities, and the norms of their particular discipline. Some believe classes should be teacher-centered, where the teacher is expert and authority in presenting information. Others take a learner-centered approach, viewing their role as more of a facilitor of student learning. Although individuals have a dominant, preferred teaching style, they will ofte...

plik doc

Podstawy dydaktyki ogólnej

Podstawy dydaktyki ogólnej: kształcenie, nauczanie
Podstawy dydaktyki ogólnej Proces kształcenia: pojęcie, charakterystyka. Metody nauczania: pojęcie , klasyfikacja, charakterystyka wybranej metody. Nauczanie problemowe, nauczanie programowe- charakterystyka tych metod. Zasady dydaktyczne: pojęcie, klasyfikacja, charakterystyka; ich znaczenie w procesie kształcenia. Formy organizacyjne kształcenia. Metody kontroli i oceny osiągnięć szkolnych. Środowiskowe determinanty niepo...

plik doc

PO CO EWALUACJA? KOMU TO POTRZEBNE?

PO CO EWALUACJA? KOMU TO POTRZEBNE? opracowanie dosc ciekawe
PO CO EWALUACJA? KOMU TO POTRZEBNE? O ewaluacji w pracy nauczyciela mówi się coraz częściej. Wskazuje się przede wszystkim na to, że wymogi nowoczesnego nauczania niosą ze sobą konieczność ciągłego rozwoju warsztatu dydaktycznego i podnoszenie jakości pracy. Tym właśnie celom ma służyć podejmowanie ewaluacji. Nauczyciel, obciążony rozmaitymi obowiązkami wynikającymi z procesu nauczania oraz organizowania zajęć pozalekc...

plik txt

dydaktyka ogólna

natka na temat P.J.Galpierina
PIOTR JAKOWLEWICZ GALPIERIN 1902–88, ros. psycholog i pedagog; prof. uniw. w Moskwie; oprac. teorię etapowego kształtowania pojęć i rozwoju myślenia, która stała się podstawą eksperymentów pedagogicznych.  teoria etapowego kształtowania czynności umysłowych: 1) etap tworzenia schematu orientacyjnej postawy czynności (system wskazówek i opisów przedmiotu pomocny w czynności) 2) etap kształtowania czynności materialnych (uczniowie wykonują czynność; są...