ikona pliku txt

Depresja notatki

Depresja poporodowa – zaburzenie nastroju.


ocena: 4.0, 1
Poniżej zobaczysz niesformatowany początek pliku. Cały plik zajmuje 801 .


Depresja poporodowa – zaburzenie nastroju, charakteryzuj¹ce siê wystêpowaniem objawów epizodu depresyjnego w ci¹gu trzech miesiêcy po porodzie, trwaj¹ce od dwóch do szeœciu miesiêcy.
Poniewa¿ takie objawy jak bezsennoœæ, ubytek masy cia³a oraz zmniejszenie popêdu seksualnego s¹ naturalnymi objawami wystêpuj¹cymi w ci¹gu kilku miesiêcy po porodzie, aby stwierdziæ wyst¹pienie depresji poporodowej musz¹ wyst¹piæ charakterystyczne objawy, takie jak:
przesadne zamartwianie siê o stan zdrowia dziecka, którego stan nie budzi ¿adnych obaw
os³abienie wiêzi z dzieckiem
myœli obsesyjne dotycz¹ce skrzywdzenia dziecka (aby dosz³o do rozpoznania tego objawu, myœli musz¹ byæ egodystoniczne)
egosyntoniczne, niebêd¹ce obsesjami myœli, dotycz¹ce zabicia dziecka (mog¹ce prowadziæ do okreœlonych zamiarów)
To tylko początek pliku. Cały plik zajmuje 801 . Pobierz całą treść w pliku.

Podziel się

Komentarze (0)

Czy wiesz, że...

... dajemy Ci 100% gwarancję satysfakcji. Jeśli nie będziesz zadowolony z materiałów zwrócimy Ci pieniądze za SMS!