plik docx

bezpieczenstwo

bezp

  1.  Przedstaw i opisz definicję bezpieczeństwa narodowego

Bezpieczeństwo narodowe - stan uzyskany w rezultacie odpowiednio zorganizowanej obrony i ochrony przed wszelkimi zagrożeniami militarnymi i niemilitarnymi, tak zewnętrznymi jak i wewnętrznymi, przy użyciu sił i środków pochodzących z róż...

plik doc

Demografia

Podstawowe zagadnienia demografii - wykład na GWSA
Podstawowe zagadnienia demografii       Przedmiot i metody demografii DEMOGRAFIA – gr. demos – lud, grapheia – opis Dyscyplina zajmująca się ilościowym i jakościowym badaniem populacji ludzi, jej struktury i rozwoju w określonych warunkach ekonomicznych i społecznych. Znajduje główne zastosowanie w kształtowaniu polityki ekonomicznej i społecznej państwa W analizach demograficznych wykorzystywane są proste metody opisu...

plik doc

Demografia - kolokwium zagadnienia


Demografia Zagadnienia na kolokwium 1.       Definicja terminu demografia zajmuje się badaniem zjawisk ludnościowych, dąży do ustalenia prawidłowości zjawisk ludzkich w określonych warunkach historycznych i gospodarczych. 2.       Subdyscypliny demograficzne a)       demografia opisowa – zajmuje się opisywaniem struktur demograficznych. b)       demografia historyczna – zajmuje się badaniem zjawisk zachodzących w procesach h...