ikona pliku doc

Demografia notatki

Podstawowe zagadnienia demografii - wykład na GWSA


  125 osób zadowolonych z pobrania
ocena: 4.0, 125
Poniżej zobaczysz niesformatowany początek pliku. Cały plik zajmuje 0 .


Podstawowe zagadnienia demografii
      Przedmiot i metody demografii
DEMOGRAFIA – gr. demos – lud, grapheia – opis
Dyscyplina zajmująca się ilościowym i jakościowym badaniem populacji ludzi, jej struktury i rozwoju w określonych warunkach ekonomicznych i społecznych.
Znajduje główne zastosowanie w kształtowaniu polityki ekonomicznej i społecznej państwa
W analizach demograficznych wykorzystywane są proste metody opisu statystycznego, pozwalające ocenić natężenie zjawisk ludnościowych, ich strukturę i dynamikę. Do tych celów służą:
      wskaźniki natężenia (np. liczba urodzeń na liczbę mieszkańców)
      wskaźniki struktury (np. udział kobiet w populacji)
      wskaźniki dynamiki (np. tempo przyrostu liczby ludności)
Stosowane są też modele matematyczne charakteryzujące prawidłowości w zjawiskach i procesach demograficznych.
Specyficzną metodą demografii jest tzw. analiza kohortowa, polegająca na obserwowaniu zdarzeń demograficznych, które zachodzą w jednej generacji, tzn. Zbiorowości osób urodzonych w tym samym roku zwanej kohortą.
      Źródła danych o ludności
W badaniach demograficznych gromadzone są informacje o trzech podstawowych zbiorowościach:
      ludność – w bilansach ludności, prognozach demograficznych oraz przy obliczaniu współczynników demograficznych uwzględniana jest ludność zameldowana na pobyt stały. GUS ewidencjonuje też ludność zamieszkującą na pobyt czasowy ponad 2 miesiące.
      gospodarstwo domowe – to zespół osób zamieszkujących razem (def. mieszkaniowa – 13,8 mln.) i wspólnie się utrzymujących (def. ekonomiczna – 11,7 mln); osoby samotne utrzymujące się samodzielnie tworzą jednoosobowe gospodarstwa domowe. Rozróżnia się również pojęcie gospodarstwa zbiorowego, który oznacza zakład zakwaterowania zbiorowego, w którym mieszkają osoby nie spokrewnione ze sobą (np. domy studenckie, internaty, klasztory, więzienia)
      rodzina – jest to zespół osób wyodrębniony
To tylko początek pliku. Cały plik zajmuje 0 . Pobierz całą treść w pliku.

Podziel się

Komentarze (0)

Czy wiesz, że...

... dajemy Ci 100% gwarancję satysfakcji. Jeśli nie będziesz zadowolony z materiałów zwrócimy Ci pieniądze za SMS!