ikona pliku docx

czym jest kontrakt socjalny notatki


  167 osób zadowolonych z pobrania
ocena: 4.0, 167
Poniżej zobaczysz niesformatowany początek pliku. Cały plik zajmuje 42.22 kB.


Nazwa przedmiotu: TEORETYCZNE PODSTAWY PRACY SOCJALNEJ ćwiczenia /

Program zajęć:

 1.  Pojęcie pracy socjalnej ustalenia definicyjne.
 2.  Geneza pomocy społecznej i pracy socjalnej. Źródła pracy socjalnej. Dobroczynność i filantropia (zasady w pracy socjalnej).
 3.  Cele, zadania i założenia pracy socjalnej. Wartości i modele pracy socjalnej.
 4.  Marginalizacja i wykluczenie społeczne.
 5.  Interwencja kryzysowa i jej zasady.
 6.  Organizacja i zadania pomocy społecznej w Polsce.
 7.  Praca socjalna jako profesja zadania pracownika socjalnego i wymagania stawiane wobec niego. Kompetencje i umiejętności pracownika socjalnego.
 8.  Współczesne problemy socjalne.
 9.  Główne założenia Ustawy o pomocy społecznej.

Literatura obowiązkowa:

 1.  E. Kantowicz: Elementy teorii i praktyki pracy socjalnej. Wyd. UWM, Olsztyn 2001.
 2.  R. A. Skidmore, M. G. Thackeray: Wprowadzenie do pracy socjalnej. Biblioteka Pracownika Socjalnego. Wyd. Śląsk, Katowice 1998.
 3.  B. Szatur-Jaworska: Teoretyczne podstawy pracy socjalnej. (w:) T. Pilch, D. Lepalczyk (red.): Pedagogika społeczna. Wyd. ŻAK, Warszawa 1995.

Literatura uzupełniająca:

 1.  W. Badura-Madej: Wybrane zagadnienia interwencji kryzysowej. Poradnik dla pracowników socjalnych. Biblioteka Pracownika Socjalnego. Wyd. Śląsk, Katowice 1999.
 2.  B. DuBois, K. K. Miley: Praca socjalna. Zawód, który dodaje sił. Biblioteka Pracownika Socjalnego. Wyd. Śląsk, Katowice 1999, część 1 i 2.
 3.  T. Kaźmierczak, M. Łuczyńska: Wprowadzenie do pomocy społecznej. Wybrane zagadnienia. Biblioteka Pracownika Socjalnego. Wyd. Śląsk, Katowice 1998.
 4.  B. Kromolicka: Społeczno-zawodowa rola pracownika socjalnego. Wyd. Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2002.
 5.  E. Marynowicz-Hetka, J. Piekarski, D. Urbaniak-Zając(red.): Pedagogika społeczna i praca socjalna. Przegląd stanowisk i komentarze. Biblioteka Pracownika Socjalnego. Wyd. Śląsk, Katowice 1998.
 6.  A. Olubiński: Praca socjalna aspekty humanistyczne i pedagogiczne. Wyd. Akapit, Toruń 2004.
 7.  P. Sałustowicz: Praca socjalna - między dyscypliną a profesją. Biblioteka Pracownika Socjalnego. Wyd. Śląsk, Katowice 2003.
 8.  N. Thompson, M. Osada, B. Andersen: Praktyczna nauka pracy socjalnej. Biblioteka Pracownika Socjalnego. Wyd. Śląsk, Katowice 1999.

Zasady zaliczenia przedmiotu: aktywność, obecność na zajęciach oraz:

 1.  Na ocenę dostateczną referat na wybrany, spośród zaproponowanych, temat;
 2.  Na ocenę dobrą kolokwium z treści ćwiczeń;
 3.  Na ocenę bardzo dobrą kolokwium z treści ćwiczeń oraz znajomości UoPS.

 Tematy pracy zaliczeniowej z TPPS są następujące:

1) System pomocy społecznej w moim mieście/gminie - opis instytucji istniejących w Waszym środowisku lokalnym (ok. 5 instytucji); najlepiej opisać instytucje dotyczące danego, wybranego przez Państwa problemu (np. przemoc, bezdomność, alkoholizm itp.).

2) Ideał pracownika socjalnego - mit czy rzeczywistość? Zjawisko wypalenia zawodowego pracownika socjalnego - cechy osobowości i umiejętności zawodowe, etos pracownika socjalnego, zasady etyczne, kodeks pracy socjalnej.

 Tematy pracy z MPS:

1) Pomoc rodzinie w sytuacji długotrwałego bezrobocia - możliwe rozwiązania, metody, pomoc instytucjonalna w środowisku lokalnym, uruchomienie sił społecznych itd.

2) Pomoc ofiarom przemocy w rodzinie - możliwe rozwiązania, metody, pomoc instytucjonalna w środowisku lokalnym, uruchomienie sił społecznych itd.

 Pracę należy oddać w formie wydruku (czcionka 12, odstępy 1,5; 5-10 stron) najpóźniej do dn. 17 stycznia 2010 r. Nieoddanie pracy w wyznaczonym terminie oznacza brak zaliczenia w pierwszym terminie.Nieobecność na zajęciach w tym dniu nie jest usprawiedliwieniem nieoddania pracy (j...

To tylko początek pliku. Cały plik zajmuje 42.22 kB. Pobierz całą treść w pliku.

Podziel się

Komentarze (0)

Czy wiesz, że...

... dajemy Ci 100% gwarancję satysfakcji. Jeśli nie będziesz zadowolony z materiałów zwrócimy Ci pieniądze za SMS!