ikona pliku docx

cztery orientacje w teoriach wychowania notatki


  934 osób zadowolonych z pobrania
ocena: 4.0, 934
Poniżej zobaczysz niesformatowany początek pliku. Cały plik zajmuje 44,43 kB.


Cztery orientacje badawcze w teoriach wychowania.

 

   

    Orientacja socjologiczna za przedstawicieli  tej orientacji  uważni są F.Znaniecki, Z.Mysłakowski, R. Miller. Skupia ona się głównie na wychowaniu społeczeństwa, a także jednostki w wyniku, której oddziaływuje środowisko wychowawcze. Dla Znanieckiego teoria wychowania to nic innego jak część  socjologii. Przedmiotem badań takiego modelu jest gromadzenie i systematyzowanie pewnych obserwacji procesu wychowawczego. Wychowanie ma na celu wychować osobnika, który spełniać będzie pewne role społeczne.                                                                                                         Podstawą teorii wychowania jest  wychowanie, środowisko wychowawcze jak również stosunek wychowawczy. Wychowanie dąży  do wywarcia wpływu na postępowanie ludzkie.  Ma ona za zadanie zbadanie grup społecznych oraz przysposabiać osobnika  oraz środkami jakimi posługują się w dobieraniu jak i przygotowaniu nowych członków a także ich potrzeb i dążeń zbiorowych. Jak również zbadanie zogniskowanie badań na wychowywanym osobniku czyli zdiagnozowanie ich.

     Wychowanie to nic innego jak zjawisko społeczne, gdzie może być:

-  bezrefleksyjne u osób o niskim poziomie kulturowym, które powielają wzory osobowe od osób dorosłych,

- tradycjonalistyczne na odwołaniu się starszego pokolenia do tradycji w sytuacji gdy zachowanie młodego pokolenia odbiega od pożądanych zachowań,

- utylitarystyczne czyli przystosowanie młodego pokolenia do wymagań współczesności

      Osobnik jest przedmiotem wychowania jest kandydatem na członka grupy społecznej mającej na celu przygotowanie go do stanowiska pełnego członka. Do środowiska wychowawczego zaliczane są takie osoby i grupy społeczne, które wywołują działalność wychowawczą. Wychowanie powinno się kierować dobrem społecznym i altruizmem.

      Zygmunt Mysłakowski teorię wychowania lokuje w pedagogice. Zadaniem teorii wychowania jest analizowanie oraz opisywanie form wychowania syntetycznie w ich podstawowej strukturze czyli niezależnie od przypadkowego miejsca i czasu.

Teoretyk wychowania powinien dążyć do wyjaśnienia czynników sprawczych, przyczynowych oraz roli, ewentualnie funkcji, jaką pełni wychowanie w całokształcie życia społecznego3. Do podstawowych pojęć subdyscypliny pedagogicznej Mysłakowski zalicza wychowanie, samowychowywanie i środowisko wychowanka. Wychowanie definiuje się jako wszystkie procesy i czynności, którym podlega osobnik niedojrzały, który z czasem staje się zdolnym do samodzielnego funkcjonowania w sferze życiowej. Istotą wychowania Mysłakowskiego  jest nie tylko socjologiczny charakter ale również wieloczynnikowy, który wymienia następujące determinanty:

- czynniki dziedziczne

- środowisko materialne

- opieka nad potomstwem: wyżywienie, ochrona przed niebezpieczeństwami

- wychowanie planowe

- samokształcenie i samowychowanie itp.

      Samowychowanie jest takim procesem, gdzie dochodzi do przekształcenia własnej osobowości w kierunku idealnym na podstawie określonego planu oraz poczucia własnej wartości. Podejście tego pedagoga do procesu wychowania łączą samorzutną i twórczą aktywność jednostki z czynnikami społecznymi jej życia, które nadają „żywiołowi psychologicznemu” właściwą formę uspołecznienia4.

      Inne spojrzenie na teorie wychowania miał Romany Miller, która jest dla niej refleksją pedagogiczną łączący rozwój społeczny z rozwojem jednostki w procesie socjalizacji, wychowania, psychoterapii. Do zadań teorii wychowania należy między innymi:

- docieranie do ogólnych prawidłowości cechujących proces wychowania,

- badanie procesu wychowania oraz jego zależności między nimi,

-  ustalanie granic wpływu pojedynczych wychowawców, całej instytucji i środowiska   na wychowanka.   

      Wychowanie nie jest procesem autonomicznym, ale procesem uwikłanym w społeczne warunki życia jednostki, w bieg historii, kultury, który służy zarówno rozwojowi jednostki, jak i rozwojowi społecznemu. Funkcją wychowania jest zapewnienie ciągłości rozwoju społecznego rozumianego jako włączanie wychowanków do kontynuowania i wzbogacenia dorobku kulturowego społeczeństwa oraz przygotowanie dla gospodarki narodowej do pełnego uczestnictwa w życiu społecznym odpowiednio wykształconych osób5. Podstawą wychowania jest wzajemne zaufanie i zrozumienie wychowanków z wychowawcami.         Cechą wychowania jest ciągłość, jedność, dynamiczność oraz długotrwałość. Reasumując  wychowanie  nie może osiągnąć celów wówczas gdy wzory zachowania i system wartości jest sprzeczny z praktyką życiową.

Orientacja normatywna -

    Na podstawie filozofii człowieka, aksjologii lub teorii kultury są określane wartości i cele. Teorie wychowania są zbliżone do nauki praktycznej, w których normy i pojęcia są przekształcane w normy pedagogiczne. W pedagogice pojęcia oraz prawa nauk teoretycznych są odnoszone nie tylko do strony wychowanka, zwraca się na jego intelekt, uczucia oraz wolę do rzeczywistości określonych kategorii wychowania. Zdaniem Stefana Wołoszyna takie typy norm lokuje się:

- w zdaniach empirycznych jeśli żyjemy w pewnym ustroju to powinniśmy wychowywać się zgodnie z jego założeniami

- w zdaniach o wartościach gdzie bazuje się na jakieś ocenie

- bądź opiera się na innych zdaniach gdzie wychowanie powinno uspołeczniać, przy czym powinno być realizowane.

Człowiek żyje w społeczeństwie i powinno się go społecznie wychowywać.

Orientacja normatywno ideologiczna, reprezentują Miron Krawczyk oraz Heliodor Muszyński. Teoria ta jest ściśle powiązana z ideologią socjologiczną narzuconą po II wojnie światowej. Ma ona za zadanie wychowywać intencjonalnie, a zarazem instytucjonalnie. Opracowana teoria przez Mirona Krawczyka miała dziedziczyć najbardziej wartościowe osiągnięcia dotychczasowe pedagogiki łącznie z pedagogiką socjalistyczną. Proces wychowania opierał się na dwóch grupach prawidłowości jakimi są prawa naukowe i zasady wychowania, które miały być działaniami świadomymi i skutecznymi. Do ich zadań miało być:

- podejmowanie problemów, które zostały wyodrębnione przez naturalizm pedagogiczny, oraz socjologiczny,

- budowanie optymizmu, wiary w człowieka i ich skuteczności oddziaływań   wychowawczych na podstawie naukowej.

     Teoria ta miała na celu wychowywać moralnie w wyniku zamierzonego, świadomego oddziaływania wychowawczego, która miała spowodować określone przemiany w życiu psychicznym wychowanka jak również ukształtowanie społeczeństwa oraz jego postawy moralnej.

To tylko początek pliku. Cały plik zajmuje 44,43 kB. Pobierz całą treść w pliku.


Podziel się

Komentarze (0)

Czy wiesz, że...

... dajemy Ci 100% gwarancję satysfakcji. Jeśli nie będziesz zadowolony z materiałów zwrócimy Ci pieniądze za SMS!