plik doc

prawo cywilne testy

1. Podaj przykład prawa podmiotowego bezwzględnego. 2. Podaj przykład prawa podmiotowego względnego. 3. Na gruncie prawa polskiego zdolności prawnej nie ma: a) więzień, b) pięcioletni Jaś , c) spółka cywilna 4. Czy 15-letni Jaś może zawrzeć umowę sprzedaży swej nieruchomości: a) może, b) nie może , bo nie może być właścicielem nieruchomości, c) może ale za zgodą przedstawiciela ustawowego. 5. Ogłoszenie przetargu jest:
      Podaj przykład prawa podmiotowego bezw...

plik doc

referat- własność

referat na podstawie wyroku sądu i glosy
Orzecznictwo Sądu Najwyższego w sprawach cywilnych Praca na podstawie wyroku i glosy do wyroku z dnia 13 grudnia 2007 r. I CSK 364/07 Powszechnie znany jest pogląd, że własność nie jest ograniczonym prawem, jest prawem dającym właścicielowi absolutną swobodę postępowania z rzeczą. Jednakże niewątpliwie prawdziwe jest twierdzenie, że na ogół właścicielowi wszystko wolno, czego mu ustawa nie zabrania jak i uzasadnione interesy innych osób. Tryb...

plik docx

Podstawy prawa- pytania i odpowiedzi

1.Co oznacza termin osoba fizyczna?, 2. Co oznacza zdolność prawna osoby fizycznej?3.Co ma wpływ zdolność na prawną?, 4. Co oznacza zdolność do czynności prawnych?5. Co oznacza termin ograniczona zdolność do czynności prawnych8.Czy zdolność do czynności

1.Co oznacza termin osoba fizyczna?

osoba fizyczna

plik doc

Prawo rodzinne i spadkowe.

Notatki z prawa rodzinnego, pełny materiał.
Prawo Spadkowe SPADEK - jest to ogół praw i obowiązków przechodzących ze spadkodawcy na spadkobiercę lub kilku współspadkobierców - ogół praw i obowiązków majątkowych zmarłego przechodzących z chwilą jego śmierci na określoną osobę lub osoby (chodzi tutaj o prawa i obowiązki zarówno istniejące w chwili śmierci jak i jeszcze nie istniejące np. obowiązek zaspokojenia roszczeń o zachowek) Co obejmuje spadek ? Spadek obejmuje prawa i obowiązki (w...

plik docx

umowy

rodzaje umów

Pierwszym krokiem związanym z podjęciem pracy jest zawarcie umowy o pracę. Polega to na złożeniu zgodnych oświadczeń woli przez pracownika i pracodawcę.   Pracownik zobowiązuje się do świadczenia określonej pracy w określonym miejscu i czasie, a pracodawca zobowiązuje się, iż zapłaci za to określone wynagrodzenie. Umowa o pracę powinna zawierać: - określenie rodzaju umowy, - jasno określo...

plik doc

prawo cywilne

definicje, pojęcie, rodzaje prawa cywilnego
      Pojęcie i cechy prawa cywilnego Prawo cywilne jest jedną z gałęzi obowiązującego w Polsce prawa i łącznie z innymi gałęziami, jak prawo konstytucyjne, finansowe, karne, itd. tworzy system prawa naszego państwa       prawo cywilne – skodyfikowana gałąź prawa regulująca stosunki cywilnoprawne między osobami fizycznymi i osobami prawnymi (art. 1 kc).Prawo cywilne dzieli się na następujące działy: A/ część ogóln...

plik doc

prawo cywilne

prawo cywilne
Prawo cywilne to zespół norm regulujących stosunki majątkowe i niektóre stosunki osobiste pomiędzy równorzędnymi podmiotami. Regulacja prawno – cywilna oparta jest na stosunkach prawnych o charakterze majątkowym. Prawna równorzędność stron to cecha charakterystyczna prawa cywilnego. Podstawowym źródłem prawa cywilnego jest Ustawa z dn. 23.IV.1964r. Kodeks Cywilny z późniejszymi zmianami. Kodeks cywilny składa się z 4 ksiąg:       Część ogólna. Znajdują się...

plik doc

Nabycie własności

Nabycie własności
Nabycie w trakcie zasiedzenia Samo posiadanie nie jest prawem, jest to władanie rzeczą. Posiadacz samoistny – posiada rzecz, włada tą rzeczą, nabędzie prawo własności po upływie czasu, domniemanie ciągłości posiadania. Dobra wiara Nie można przenieść więcej praw niż się samemu posiada. Przepis – nabycie rzeczy od nieuprawnionego – wyjątek osoba nieuprawniona zbywa rzecz, mimo, że nie jest jego właścicielem. Jeżeli osoba nie jest uprawniona do rozporządzania rzeczą r...