ikona pliku pdf

ćw 9 - pkm laboratorium notatki

22.10 poniedziałek grupa C


  224 osób zadowolonych z pobrania
ocena: 4.0, 224
Poniżej zobaczysz niesformatowany początek pliku. Cały plik zajmuje 498.63 kB.


WICZENIE LABORATORYJNE NR 9

Opracowali: Wojciech Wieleba, Zbigniew Olejnik

Temat:

Badanie przekładni pasowej z pasem klinowym

Uwaga:

Przed przyst pieniem do wiczenia nale y zapozna si z poni sz instrukcj dotycz c

bezpiecze stwa podczas całego toku wiczenia. Falownik zasilany jest napi ciem 220 V a silnik 380 V, zatem ingerencja w układy wewn trzne zarówno falownika jak i silnika mo e stanowi zagro enie dla zdrowia. Podczas pracy stanowiska nie nale y dotyka pasowa, ze wzgl du na mo liwo jakichkolwiek elementów wiruj cych. Przekładnia wci gni cia lu no zwisaj cego ubrania czy te włosów,

jest równie zagro eniem dla zdrowia obsługuj cego stanowisko.

1. Wprowadzenie

Du y post p w budowie przekładni pasowych powoduje, e s one obecnie cz sto stosowane do przenoszenia rednich i małych mocy zarówno w nap dzie głównym maszyn jak i w nap dach zespołów pomocniczych. Przeniesienie ruchu i momentu obrotowego w tego typu przekładniach realizuje si przez sprz enie cierne pasa z kołem. Du a podatno samego pasa oraz specyfika sprz enia ciernego umo liwiaj łagodzenie gwałtownych zmian obci enia i zabezpieczaj zespoły układu nap dowego i roboczego przed przeci eniem i uszkodzeniem. Ruch przekazywany jest w sposób płynny i spokojny, przez co uzyskuje si wzgl dnie cich prac . Podatne sprz enie obu kół za po rednictwem pasa skutecznie chroni przed przenikaniem drga z układu nap dzaj cego na nap dzany i na odwrót. Dodatkowymi zaletami s : swoboda w rozstawie osi kół oraz prosta konstrukcja i łatwa eksploatacja. Ponadto mo liwe jest nap dzanie kilku urz dze za pomoc jednej przekładni. Niestety przekładnie pasowe maj równie wady, które ograniczaj ich zastosowanie. Do takich niekorzystnych cech nale y zaliczy niestało przeło enia, wyci ganie si konstrukcji, wra liwo pasa w trakcie eksploatacji (konieczno na warunki otoczenia (temperatura, obecno regulacji olejów i naci gu), mała zwarto

smarów) oraz nieco ni sza sprawno

mechaniczna ni

przekładni z batych i ła cuchowych.

Podstawowe wielko ci zwi zane z przekładni pasow przedstawiono na rysunku 1.


Podstawy Konstrukcji Maszyn wiczenie laboratoryjne „Badanie przekładni z pasem klinowym”

-2-

Rys. 1. Oznaczenia wielko ci charakterystycznych w przekładni pasowej. Fc , Fb - siły w ci gnie czynnym i biernym, Fw - siła wypadkowa działaj ca na o koła, ϕ - k t odchylenia siły wypadkowej od linii ł cz cej osie kół, e - odsuni cie sił wypadkowych oddziałuj cych na osie kół, - k t pomi dzy kierunkami działania sił w ci gnach, γ Dsk1, Dsk2 - rednice skuteczne kół nap dzaj cego i nap dzanego, Aw - odległo mi dzy osiami kół, - k t opasania na mniejszym kole. β

2. Podstawowe poj cia i wzory:

2.1. Siły w przekładni pasowej

Siły w przekładni pasowej (rys. 1) zwi zane s z siłami działaj cymi w ci gnie czynnym i biernym a) Siła wypadkowa Fw działaj ca na o koła Siła ta jest sum wektorów sił działaj cych w ci gnie czynnym Fc i biernym Fb. Jej warto okre la wzór:

Fw = Fc2 + Fb2 + 2 ⋅ Fc ⋅ Fb ⋅ cos(γ )

[N]

(1)

gdzie: γ - k t pomi dzy kierunkami działania sił w ci gnach (patrz rys.1) W badanej przekładni k t γ = 0° wobec tego siła wypadkowa w tym przypadku wynosi:

Fw = Fc + Fb

b) Siła u yteczna

(1a)

Siła ta wi e si z momentem przenoszonym przez przekładni pasow . Stanowi ona ró nic pomi dzy siłami w ci gnie czynnym Fc i biernym Fb. Mo na j obliczy korzystaj c ze wzorów :

Fu =

lub gdzie:

2⋅ M2 ⋅1000 Dsk 2

[N] [N]

(2) (3)

Fu = Fc − Fb

M2 moment obci aj cy koło nap dzane (bierne) [Nm], Dsk2 rednica skuteczna koła nap dzanego [mm].


Podstawy Konstrukcji Maszyn wiczenie laboratoryjne „Badanie przekładni z pasem klinowym”

-3-

2.2. Warunek sprz enia pasa z kołem

Przeniesienie nap du w przekładniach pasowych zachodzi w wyniku sprz enia ciernego pasa z kołem. Aby sprz enie takie wyst powało musi by spełniony warunek okre lony wzorem Eulera:

Fc ≤ e µ '⋅β Fb

gdzie:

(4)

µ' =

µ - pozorny współczynnik tarcia (dla przekładni z pasem klinowym), sin(α/2)

µ - współczynnik tarcia materiału pasa po kole pasowym (guma-stal: µ ≈ 0,250,35), α - k t rozwarcia rowka na kole pasowym (α = 3238º), β - k t opasania na mniejszym kole [rad] (w badanej przekładni β = π [rad])

2.3. Po lizg w przekładni pasowej

Po lizg w przekładni pasowej wynika przede wszystkim z wła ciwo ci spr ystych pasa. Napr enia w ci gnie czynnym s wi ksze od napr e w ci gnie biernym. Zmiana warto ci napr e odbywa si na łuku opasania, w obszarze styku pasa z kołem. Równocze nie z napr eniami zmieniaj si odkształcenia a to z kolei wi e si ze zmian wydłu enia pasa. Towarzyszy temu po lizg pasa na powierzchni jego styku z kołem. W konsekwencji tego zjawiska powstaje ró nica pomi dzy pr dko ci ci gna czynnego vc i pr dko ci ci gna biernego vb. Po lizg spr ysty okre la si wzorem:

ξ=

gdzie:

vc − vb D ⋅n ⋅ 100% = 1 − sk 2 2 ⋅ 100% vb Dsk1 ⋅ n1

(5)

Dsk1, Dsk2 - rednice skuteczne kół pasowych nap dzaj cego i nap dzanego [mm], n1, n2 - pr dko ci obrotowe kół pasowych nap dzaj cego i nap dzanego [obr/min].

Po lizg spr ysty wynosi zwykle od 1 do 2%. Powoduje on m.in. zmian przeło enia

kinematycznego ue przekładni.

ue =

Dsk 2 n1 = n2 Dsk1 (1 − ξ )

(6)

Zwi kszenie obci enia powoduje wzrost po lizgu spr ystego.Po przekroczeniu warto ci granicznej obci enia, wynikaj cej mi dzy innymi z warunku sprz enia pasa z kołem, nast puje po lizg trwały.

2.4. Sprawno

Sprawno

mechaniczna przekładni pasowej

przekładni pasowej jest zwi zana ze stratami, jakie zachodz w wyniku po lizgu pasa, przekładni

jego zginania na kołach, tarcia wewn trznego oraz oporów aerodynamicznych. Sprawno mo na wyznaczy do wiadczalnie korzystaj c ze wzoru:


Podstawy Konstrukcji Maszyn wiczenie laboratoryjne „Badanie przekładni z pasem klinowym”

-4-

η=

Sprawno

M 2 ⋅ n2 ⋅ 100% M 1 ⋅ n1

(7)

gdzie: M1, M2 - momenty na kole nap dzaj cym i nap dzanym [Nm]. mechaniczna przekładni zale y mi dzy innymi od po lizgu spr ystego (rys.2), obci enia przenoszonego przez przekładni (rys.3a) oraz pr dko ci pasa (rys.3b).

To tylko początek pliku. Cały plik zajmuje 498.63 kB. Pobierz całą treść w pliku.

Podziel się

Komentarze (0)

Czy wiesz, że...

... dajemy Ci 100% gwarancję satysfakcji. Jeśli nie będziesz zadowolony z materiałów zwrócimy Ci pieniądze za SMS!