ikona pliku docx

Choroby ukł. nerwowego notatki

Choroby układu nerwowego


  85 osób zadowolonych z pobrania
ocena: 4.0, 85
Poniżej zobaczysz niesformatowany początek pliku. Cały plik zajmuje 136.89 kB.


Choroby demielinizacyjne:

To grupa schorzeń ośrodkowego układu nerwowego o wspólnym podłożu morfologicznym, w którym dominuje uszkodzenie i rozpad osłonek mielinowych.

Wśród chorób demielinizacyjnych wyodrębnia się:

 1.  Ostre zapalenie mózgu i rdzenia kręgowego o przebiegu jedno- lub wielofazowym
 2.  Zespoły jednoobjawowe: zapalenie nerwu wzrokowego, poprzeczne zapalenie rdzenia
 3.  Stwardnienie rozsiane oraz rzadziej występujące postacie rozlaną (Schildera), koncentryczną (Balo) i ostrą (Marburga)
 4.  Zapalenie nerwów wzrokowych i rdzenia kręgowego (zespół Devica)

STWARDNIENIE ROZSIANE

Choroba ośrodkowego układu nerwowego o wielofazowym, nawrotowym i/lub postępującym przebiegu oraz wieloogniskowych (rozsianych) objawach neurologicznych, wywołana specyficznym dla układu nerwowego zaburzeniem immunologicznym powodującym pierwotną wieloogniskową i postępującą demielinizacją

Epidemiologia:

-Jedna z najczęstszych przyczyn inwalidztwa neurologicznego u ludzi młodych (oprócz urazów mózgu i mózgowego prażenia dziecięcego)

-Najczęściej rozpoczyna się pomiędzy 20 a 40 rż.

-Kobiety chorują 2 razy częściej od mężczyzn

-Występuje głównie u rasy białej

Patogeneza:

W etiopatogenezie, złożonej i jak dotychczas, do końca niepoznanej bierze się pod uwagę następujące teorie, z których dwie pierwsze jak się wydaje odgrywają kluczową rolę. Są to:

 1.  teoria wirusowa,
 2.  teoria autoimmunologiczna.
 3.  element genetyczny.

Objawy  :Początkowe:

-Zaburzenia czucia w kończynach

-Pogorszenie ostrości wzroku

-Stopniowo narastające zaburzenia ruchu i podwójne widzenie

-Objaw Lhermitte`a (wrażenie przebiegania prądu wzdłuż kręgosłupa i kończyn dolnych)

-Wysiłek fizyczny i upał nasilają objawy

Objawy: Późniejsze:

-Zaburzenia czucia (90%)

-Wygórowanie odruchów głębokich (90%)

-Niedowład kończyn dolnych (90%)

-Zaburzenia czynności pęcherza moczowego (80%)

-Zaparcia (70%)

-Zaburzenia czynności płciowych (50% kobiet; 70% mężczyzn)

-Zaburzenia widzenia (65%)

-Zaburzenia funkcji mózdżku: zawroty głowy (5-50%), dyzartria (50%), niezborność chodu (50-80%), oczopląs (85%)

-Depresja (25-75%)

-Psychoza dwubiegunowa (13-40%)

-Zaburzenia funkcji poznawczych (70%)

-Zespół przewlekłego zmęczenia (75%)

W 1996 r.  w USA wyróżniono następujące postacie przebiegu SM:

1. Nawracająco - remitująca

Ten typ przebiegu dotyczy na początku choroby blisko 85-90% wszystkich pacjentów. Charakteryzuje się występowaniem tzw. rzutów czyli nagłych objawów uszkodzenia układu nerwowego, które mogą być objawami nowymi lub stanowić pogorszenie istniejących. Rzuty są poprzedzielane różnym okresem względnej stabilizacji trwającej od kilku miesięcy do kilku lat. Objawy pojawiające się w czasie rzutu mogą całkowicie się wycofać lub częściowo pozostać. W sytuacji kiedy wycofują się całkowicie można uznać chorobę za łagodnie postępującą.

2. Wtórnie postępująca

Postać wtórnie postępująca dotyczy ok. 80% chorych z postacią remitująco - nawracającą po wielu latach trwania choroby. Po wielu rzutach, kumulujące się ubytkowe objawy neurologiczne doprowadzają do postępującej niepełnosprawności. Postać ta jest najczęstsza w późnych fazach choroby po wielu latach jej trwania i prowadzi do największej niepełnosprawności.

3. Pierwotnie postępująca

Dotyczy ok. 10% pacjentów, u których po pierwszych objawach choroby nie obserwuje się remisji i chociażby częściowego cofnięcia objawów. Pogorszenie następuje stopniowo bez ewidentnych zaostrzeń. Postać ta częściej dotyczy osób z późnym początkiem choroby.

4. Postępująco - nawrotowa

Dotyczy tych pacjentów, którzy od samego początku prezentują postępujące pogorszenie z epizodami zaostrzeń. Jest to najrzadsza z form SM.

Rozpoznanie:

-Charakterystyczny przebieg kliniczny

-Wynik MRI (ogniska w istocie białej mózgu, okołokomorowo)

-Badanie płynu mózg.rdzeni. (obecność oligoklonalnych immunoglobulin, wysoki wskaźnik IgG)

-Badanie wzrokowych potencjałów wywołanych

Kryteria MRI potwierdzające rozpoznanie stwardnienia rozsianego wg Barkhofa i wsp. oraz Tintore i wsp.

Muszą być spełnione 3 z 4 następujących warunków:

 1.  ≥ 1 ognisko o sygnale wzmacniającym się po podaniu gadolinum lub ≥ 9 ognisk uszkodzenia w obrazach T2-zależnych
 2.  ≥ 1 ognisko uszkodzenia położone podnamiotowo
 3.  ≥ 1 ognisko uszkodzenia przylegające do kory mózgowej
 4.  ≥ 3 ogniska położone okołokomorowo

Kryteria diagnostyczne SM

Rzuty choroby

Liczba ognisk

Dodatkowe wymagania

2 lub więcej

2 lub więcej

-

2 lub więcej

1

Zmiany w MRI rozsiane w miejscu lub

2 ogniska w MRI i pozytywny PMR lub

Kolejny rzut o innym umiejscowieniu

1

2 lub więcej

Zmiany w MRI rozsiane w czasie lub

Drugi rzut choroby

1

To tylko początek pliku. Cały plik zajmuje 136.89 kB. Pobierz całą treść w pliku.

Podziel się

Komentarze (0)

Czy wiesz, że...

... dajemy Ci 100% gwarancję satysfakcji. Jeśli nie będziesz zadowolony z materiałów zwrócimy Ci pieniądze za SMS!