ikona pliku docx

Charakterystyka norm prawnych notatki

Rodzaje norm prawnych i przykłady.


ocena: 4.0, 2
Poniżej zobaczysz niesformatowany początek pliku. Cały plik zajmuje 36.05 kB.


Instytut Polityki społecZnej

Uniwersytetu Warszawskiego

Praca zaliczeniowa z przedmiotu Podstawy prawa                    

CHARAKTERYSTYKA NORM PRAWNYCH

                                                                                                              Jolanta Kowalczyk

                                                                                                              Nr Indeksu 204746

                                                                                        I rok Nauk o rodzinie

                                  


Charakterystyka norm prawnych

Geneza norm prawnych

        Z literatury przedmiotu wynika, że aby dokonać charakterystyki będącej celem mojej pracy, na wstępie niezbędnym jest dokonanie rozróżnienia pojęć i terminów, z których normy prawne wzięły swój początek. Mianowicie rozróżnienie między przepisem prawnym, a normą postępowania i w konsekwencji między przepisem prawnym, a normą prawną.                                                                 Zygmunt Ziembiński dokonał takiego rozróżnienia w 1960 roku.                     Z prezentowanego przez niego opisu rozumiem, że norma postępowania jest wyrażeniem, które wystarczająco jednoznacznie nakazuje lub zakazuje wybór drogi postępowania pewnym podmiotom w danych okolicznościach. Każda z norm postępowania może być tylko pomyślana, lub ponadto wykonywana i każda zawiera elementy syntaktyczne: określenie adresata, określenie okoliczności, zwrot wyrażający nakaz (zakaz) zachowania.

Natomiast pojęcie przepisu prawnego zrozumiałam dzięki autorowi, jako jednostkę redakcyjną tekstu prawnego, która jest zdaniem w sensie gramatycznym. Zdanie to jest zwykle wyróżnione poprzez grafikę oraz oznaczone, jako artykuł lub ustęp.

W związku z powyższym mogłam dokonać próby zrozumienia, czym jest prawo, zgodnie z powszechnym w naszej kulturze sposobem jego rozumienia  jako  systemu norm postępowania. Normy te ustalają powołane do tego celu organy Państwa. Bezpośrednim wytworem działalności owych organów państwowych są teksty prawodawcze złożone z przepisów prawnych. A więc normami prawnymi są te normy postępowania, które zostały zapisane w przepisach prawa, lub które można z tych przepisów wywnioskować.( Z. Ziembiński, „Przepis prawny a norma prawna”, str. 105).

Sposoby definiowania normy prawnej

                 Na początku mojej pracy próbowałam przedstawić sposób „dochodzenia” do zrozumienia przeze mnie pojęcia normy prawnej na podstawie przytoczonej wcześniej literatury, a w tym  podrozdziale przytoczę definicje prezentowane przez innych autorów. Według jednego z nich „norma prawna jest popartą przymusem państwowym ogólną regułą postępowania skierowaną do abstrakcyjnego adresata, określającą jego postępowanie w przewidzianej tą normą sytuacji. Każda norma prawna określa, jak mają się zachować ci, do których jest skierowana, jeżeli znajdą się w sytuacji określonej w danej normie. Norma prawna może być regułą bazą nakazującą, bądź zakazującą, bądź tez upoważniającą do określonego postępowania. Jest ona regułą o charakterze ogólnym i skierowana jest nie do konkretnej osoby, lecz zawsze do pewnego kręgu adresatów.”( J. Lewandowski, „Elementy prawa”, str. 19).

             A oto definicja poruszająca inne aspekty normy prawnej mówiąca, że norma prawna - jest najmniejszym, stanowiącym sensowna całość elementem prawa. Przyjmuje się, że jest ona reguła zachowania noszącą dwie zasadnicze cechy, dzięki którym normę prawną odróżniamy od postanowień, które są aktami stanowienia prawa np. orzeczeń sądowych. I są to dwie reguły: reguła generalna i reguła abstrakcyjna.” ( A. Konopka, A. Nowak, A. Kołodziej, „Normy prawne. Zasady prawne. Przepisy prawa.” ,str .2 , http://www.polityka-polska.pl).

Klasyfikacje norm prawnych

Normy dzielą się ze względu na poszczególne aspekty, których dotyczą w następujący sposób:

  1.  „Norma generalna - jest regułą skierowaną do pewnej kategorii adresatów.” ( tamże).

W tej regule o selekcji adresatów decydować może:

  1.  Rodzaj danej grupy ludzi .

Przykład:. uczniowie, nauczyciele, studenci, wykładowcy.

  1.  Ogół ludzi znajdujących się wspólnie w danym miejscu, podporządkowanych wspólnym zasadom.

Przykład: posłowie, senatorowie.

  1.  „Norma abstrakcyjna - dotyczy stałego lub wielokrotnego zachowania adresata danej normy, czyli zachowania, które może zostać powtórzone i obejmować dużą liczbę powtórzeń tych samych zachowaniach, czyli być ogólne.”   ( tamże, str. 5).

Przykład: Postępowanie według zasad BHP.

  1.  Norma konkretna dotyczy jednorazowego zachowania jednostki lub zbiorowości.

To tylko początek pliku. Cały plik zajmuje 36.05 kB. Pobierz całą treść w pliku.


Podziel się

Komentarze (0)

Czy wiesz, że...

... dajemy Ci 100% gwarancję satysfakcji. Jeśli nie będziesz zadowolony z materiałów zwrócimy Ci pieniądze za SMS!