ikona pliku pdf

blok ogólnozawodowy notatki


ocena: 4.0, 2
Poniżej zobaczysz niesformatowany początek pliku. Cały plik zajmuje 284,40 kB.


NOWY Blok ogólnozawodowy BO.Zadanie 1 J2017,W2018, Grupa osób wspólnie realizująca proces leczenia stanowi zespół terapeutyczny, którego cechami jest wspólnota celu działania i odpowiedzialności za jego realizację oraz: A . sprawny obieg informacji, indywidualne ustalenie zakresu działań, B . sprawny obieg informacji, wspólne ustalenie zakresu działań (w tym indywidualnych obowiązków i uprawnień), C . ustalenie zakresu obowiązków przez lidera, sprawny obieg informacji, D . wspólne ustalenie zakresu działań (w tym indywidualnych obowiązków i uprawnień), wyłącznie elektroniczny obieg informacji. BO.Zadanie 2! W2018, W analizie SWOT silnymi stronami jednostki są przede wszystkim jej unikalne: A . możliwości pozwalające osiągnąć najwyższą ocenę klientów i utrzymać ją w czasie, B . zasoby, umiejętności mające wpływ na marketing usług i odróżniające ją w pozytywny sposób od innych firm, C . zasoby, umiejętności lub inne aspekty odróżniające ją w pozytywny sposób od innych firm, D . możliwość identyfikacji zagrożeń wg prawdopodobieństwa zajścia. *I. Penc-Pietrzak, Analiza strategiczna w zarządzaniu firmą. Koncepcja i stosowanie, 2003, s. 138-144. BO.Zadanie 3 J2017,W2018, Jaka instytucja ustala ranking publikacji naukowych w Polsce? A. Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, B . każda uczelnia posiadająca prawo do nadawania stopni naukowych doktora i doktora habilitowanego, C . każda rada wydziału posiadająca prawo do nadawania stopni naukowych doktora i doktora habilitowanego, D. Ministerstwo Edukacji Narodowej. BO.Zadanie 4! W2018, Asertywność: A . zajmuje się relacjami dystansu i przestrzeni pomiędzy osobami, B . zajmuje się gestami i pozycją ciała oraz ruchami oczu w czasie komunikacji, C. pozwala na ustalenie celów do których powinniśmy dążyć, D . to zachowanie pozwalające przekazać nasze pragnienia, wartości i uczucia bez naruszania praw innych. BO.Zadanie 5!
J2017,W2018, J2018(124),​W2019(Epi) Prawo dostępu do dokumentacji medycznej posiada/ją: A. pacjent i jego rodzina, B . pacjent, jego przedstawiciel ustawowy bądź osoba przez niego upoważniona, C . pacjent i jego najbliższa rodzina (małżonek, rodzice i dzieci), D. tylko osoba upoważniona przez pacjenta. *Ustawa o prawach pacjenta art.26​. BO.Zadanie 6 J2017,W2018, Pielęgniarka i położna wykonują zlecenia lekarskie: A. tylko pisemne, B. wszystkie, które zgodne są z jej sumieniem, C. tylko zapisane w dokumentacji medycznej, D . zapisane w dokumentacji medycznej, chyba że pacjent znajduje się w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego - wówczas dopuszczalne jest wykonanie zlecenia ustnego. BO.Zadanie 7! W2018, Usługa jako produkt przechodzi przez cztery fazy cyklu życia. Modyfikacja jednej z faz – zwana Recykl może występować w fazie: A. wprowadzenia, B. wzrostu, C. dojrzałości, D. spadku. BO.Zadanie 8 J2017,W2018, J2018(125), Pielęgniarka nie udzieliła pomocy osobie, która nagle zasłabła na ulicy, lecz szybko oddaliła się z miejsca zdarzenia. Zachowanie takie naraża ją na poniesienie odpowiedzialności: A. pracowniczej i karnej, B. karnej i zawodowej, C. pracowniczej, D. pracowniczej, karnej i zawodowej. *Ustawa z dnia 1 lipca 2011 r. o samorządzie pielęgniarek i położnych​. BO.Zadanie 9 W2018, J2018(129), Komunikowanie pośrednie to komunikowanie: A . za pomocą środków masowego przekazu od nadawcy do odbiorcy, B. za pomocą telefonu bądź smartfonu, C. za pomocą e-maila bądź listu, D. nadawcy przez inną osobę.
*​Wilczek-Rużyczka E.: Komunikowanie się z chorym psychicznie. Wyd. Czelej, Lublin 2007 s. 9 BO.Zadanie 10! W2018, Jedyną polską bazą indeksującą piśmiennictwo naukowe z obszaru medycyny i nauk o zdrowiu jest: A. Polska Bibliografia Lekarska, B. Polska Biblioteka Lekarska, C. Biblioteka Lekarska, D. Główna Bibliografia Lekarska. *Ze strony internetowej Głównej Biblioteki Lekarskiej “Baza danych ​Polska Bibliografia Lekarska tworzona jest w Dziale Bibliografii Medycznych Głównej Biblioteki Lekarskiej​” ​ BO.Zadanie 11! J2017,W2018, Pacjent ma 17 lat i konieczne jest uzyskanie zgody na wykonanie zabiegu. Zgodę tę wyraża: A. przedstawiciel ustawowy pacjenta, B . przedstawiciel ustawowy pacjenta oraz sam małoletni pacjent, C. małoletni pacjent, ponieważ ukończył 16 lat, D . przedstawiciel ustawowy pacjenta lub jego opiekun faktyczny. BO.Zadanie 12 J2017,W2018, Benchmarking jest to metoda użyteczna w doskonaleniu jakości i polega na: A . wybiórczym procesie porównywania wniosków przedsiębiorstwa np. szpitala, systemów zarządzania, procesów, produktów (usług medycznych), B . nieprzerwanym procesie porównywania wyników przedsiębiorstwa np. szpitala, systemów zarządzania, procesów, produktów (usług medycznych), C . nieprzerwanym procesie porównywania wydatków przedsiębiorstwa np. szpitala, systemów zarządzania, procesów, produktów (usług medycznych), dyrektywny, D . wybiórczym procesie porównywania wydatków przedsiębiorstwa np. szpitala, systemów zarządzania, procesów, produktów (usług medycznych). BO.Zadanie 13! J2017,W2018, J2018(121), Od 1 stycznia 2016 roku, samodzielnie ordynować leki zawierające określone substancje czynne mogą pielęgniarki i położne, które ukończyły: A . studia I stopnia pod warunkiem ukończenia kursu specjalistycznego w tym zakresie, B . studia I stopnia lub posiadające tytuł specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa, C . studia II stopnia lub posiadające tytuł specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa, pod
warunkiem ukończenia kursu specjalistycznego w tym zakresie, D . studia II stopnia pod warunkiem ukończenia kursu dokształcającego w tym zakresie. *​Ustawa o zawodach pielęgniarki i położnej z dnia 15 lipca 2011r​.: BO.Zadanie 14! J2017,W2018, J2018(133), Podstawowe wskaźniki modelu PATH obejmują m. in. wskaźniki efektywności (skuteczności i wydajności), do których zalicza się: A . średni czas pobytu (ostry zawał, udar, pozaszpitalne zapalenie płuc, złamanie kości udowej), B. ciągłość opieki medycznej, C. zakłucia personelu medycznego, D . odsetek przyjęć po zabiegach w trybie jednodniowym m. in. zaćmy czy artroskopii. *​Kautsch M., Zarządzanie w opiece zdrowotnej. Nowe wezwania. wyd. Wolters Kluwer Warszawa 2010, s. 38. BO.Zadanie 15! J2017,W2018, Czy przynależność pielęgniarki/położnej do samorządu zawodowego jest obowiązkowa? A. nie, jest dobrowolna, B . tak, jednak za zgodą Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych można wykonywać zawód pielęgniarki bez przynależności do samorządu zawodowego, C . tak, przynależność pielęgniarek i położnych do samorządu jest obowiązkowa, D . tak, przynależność pielęgniarek i położnych do samorządu jest obowiązkowa dla pielęgniarek i położnych, które posiadają wykształcenie przynajmniej na poziomie licencjata lub uzyskały tytuł specjalisty. BO.Zadanie 16a W2018, Fundamentalne założenie w zarządzaniu ludźmi mówi, że najważniejszym zasobem organizacji jest/są: A. infrastruktura, B. ludzie​, C. ludzie i infrastruktura, D. przedsiębiorstwo. BO.Zadanie 16b J2017, ​ Fundamentalne założenia w zarządzaniu ludźmi mówi, że: A. infrastruktura jest najważniejszym zasobem organizacji, B. ludzie są najważniejszym zasobem organizacji, C . ludzie i infrastruktura są najważniejszym zasobem organizacji,
D . organizacja jest najważniejszym zasobem przedsiębiorstwa. BO.Zadanie 17! W2018, J2018(130),​W2019(Epi) WHO opracowało plakat „5 momentów higieny rąk”, który zawiera informacje na temat kiedy i dlaczego należy je wykonać. Informacje kiedy wykonać 5 momentów higieny rąk dotyczą sytuacji: A . przed kontaktem z pacjentem, przed kontaktem z otoczeniem pacjenta, po kontakcie z pacjentem, po kontakcie z otoczeniem pacjenta, przed czystą, aseptyczną procedurą, B . przed kontaktem z pacjentem, po kontakcie z pacjentem, przed czystą, aseptyczną procedurą, po wykonaniu czystej aseptycznej procedury, po kontakcie/narażeniu na płyny ustrojowe, C . przed kontaktem z pacjentem, po kontakcie z pacjentem, p o kontakcie z otoczeniem pacjenta, przed czystą, aseptyczną procedurą, po kontakcie/narażeniu na płyny ustrojowe, D . przed kontaktem z pacjentem, po kontakcie z pacjentem, p o kontakcie z otoczeniem pacjenta, po wykonaniu aseptycznej procedury, po kontakcie/narażeniu na płyny ustrojowe. *​Wytyczne WHO dotyczące higieny rąk w opiece zdrowotnej - podsumowanie” Pierwsza Światowa Inicjatywa na rzecz Bezpieczeństwa Pacjenta „Higiena rąk to bezpieczna Opieka” WHO 2009, s. 28 BO.Zadanie 18 W2018, W strategiach przeciwdziałania nierównościom w zdrowiu przyjmowane są cele dotyczące: A . poprawy przewidywanej długości trwania życia mieszkańców kraju, B . poprawy stanu zdrowia grup społecznych żyjących w ubóstwie, C . zmniejszania nierówności w zdrowiu w całym społeczeństwie, D. wszystkie odpowiedzi są prawidłowe​. BO.Zadanie 19 J2017,W2018, J2018(132),​W2019(Epi) Zakażenie szpitalne, to zakażenie, które wystąpiło w związku z udzielaniem świadczeń zdrowotnych, w przypadku gdy choroba: A . pozostawała w momencie udzielania świadczeń zdrowotnych w okresie wylęgania, albo wystąpiła po udzieleniu świadczeń zdrowotnych, w okresie nie dłuższym niż najdłuższy okres jej wylęgania, B . nie pozostawała w momencie udzielania świadczeń zdrowotnych w okresie wylęgania, albo wystąpiła po udzieleniu świadczeń zdrowotnych, w okresie dłuższym niż najdłuższy okres jej wylęgania, C . nie pozostawała w momencie udzielania świadczeń zdrowotnych w okresie wylęgania, albo wystąpiła po udzieleniu świadczeń zdrowotnych, w okresie nie
dłuższym niż najdłuższy okres jej wylęgania, D . pozostawała w momencie udzielania świadczeń zdrowotnych w okresie wylęgania, albo wystąpiła po udzieleniu świadczeń zdr
To tylko początek pliku. Cały plik zajmuje 284,40 kB. Pobierz całą treść w pliku.

Podziel się

Komentarze (0)

Czy wiesz, że...

... dajemy Ci 100% gwarancję satysfakcji. Jeśli nie będziesz zadowolony z materiałów zwrócimy Ci pieniądze za SMS!