ikona pliku docx

Błąd medyczny notatki


ocena: 4.0, 8
Poniżej zobaczysz niesformatowany początek pliku. Cały plik zajmuje 19.77 kB.


Błąd medyczny , przyczyny, konsekwencje prawne

Przyjąć można, że błąd medyczny występuje wtedy, kiedy lekarz, pielęgniarka lub inny pracownik medyczny podczas wykonywania czynności zawodowych nie dołożył staranności lub przekroczył swoje kompetencje, czego konsekwencją jest utrata przez chorego zdrowia lub życia.

 

Zaobserwować można zjawisko zastępowania pojęcia błędu medycznego pojęciem zdarzenie niepożądane, które znaczeniowo jest szersze, obejmuje udział czynników zewnętrznych, tj. organizacja pracy czy wyposażenie stanowisk.

Zarówno błąd medyczny, jak i zdarzenie niepożądane nie są pojęciami kodeksowymi przepisy prawa ich nie definiują. 

 

Błąd wykonawczy

Błąd związany z działalnością pielęgniarki w znaczeniu prawa jest najczęściej kategorią błędu wykonawczego, polegającego na niepoprawnym wykonaniu zleceń diagnostycznych i terapeutycznych. Tego typu błędy obciążają zwykle pielęgniarkę, która jest zaangażowana w złożony proces diagnozowania i leczenia pacjenta. Liczne czynności pielęgniarskie mogą być przyczyną powstania ryzyka wykonawczego, ponieważ każda czynność medyczna jest obarczona ryzykiem błędu, a więc szkodą chorego. Im bardziej skomplikowany zabieg, tym ryzyko większe. 

 

Pielęgniarka w toku nauki i szkolenia zawodowego nabywa prawo do wykonywania czynności medycznych mniej lub bardziej skomplikowanych, samodzielnie lub na zlecenie lekarskie. Obowiązkiem jest poprawność w zakresie czynności wykonywanych samodzielnie i zleconych do wykonania przez innych, jak również do egzekwowania czytelnych i jasnych wpisów w karcie zleceń, prawidłowego i zrozumiałego ich formułowania. Jeśli tego nie zrobi i postąpi nieprawidłowo, weźmie za to odpowiedzialność. 

 

Zdarza się, że lekarz zleci pielęgniarce wykonanie czynności (zabiegu), które wykraczają poza zakres jej kompetencji. W takim przypadku w razie błędu lub nieprawidłowości odpowiedzialność poniesie i lekarz, i pielęgniarka. 

 

W pracy zawodowej pielęgniarki podstawą bezpieczeństwa wykonywanych działań prócz staranności, dokładności i sumienności jest znajomość zagadnień dotyczących wykonywanego zawodu: zakresu obowiązków, uprawnień i odpowiedzialności. Odmowa wykonania zlecenia źle lub niepoprawnie sformułowanego nie należy do łatwych. Pielęgniarka zajmując takie stanowisko, musi być przekonana o poprawności swojej decyzji, broniąc jej umiejętnie, nie może tworzyć sytuacji konfliktowych. 

 

Kategorie błędów pielęgniarskich

Przyczyny powstawania błędów medycznych związanych z wykonywanymi przez pielęgniarkę czynnościami zawodowymi dzielimy na

  1.  personalne leżące po stronie pielęgniarki,
  2.  organizacyjne leżące po stronie zakładu pracy. 

 

Przyczyny personalne

Powszechnym błędem pielęgniarek jest wykonywanie zleceń lekarskich nieudokumentowanych wpisem w kartę zleceń lekarskich. Obowiązek ten wynika m.in. z Rozporządzenia Ministra Zdrowia z 21 grudnia 2006 r. w sprawie rodzaju i zakresu dokumentacji medycznej w zakładach opieki zdrowotnej oraz sposobu jej przetwarzania (Dz.U. 2006 r., nr 9, poz. 45), gdzie określono zasady zlecania leków i zabiegów:

  1.  podstawą wykonania zlecenia lekarskiego jest wpis kartę zleceń lekarskich,
  2.  pielęgniarka wykonuje zabieg lekarski zgodnie ze zleceniem, które zawiera nazwę leku, dawkę, postać leku, częstotliwość podania, drogę podania, autoryzację lekarza potwierdzającego zlecenie na daną dobę.
  3.  Jeśli w zleceniu brak jest któregokolwiek z wpisów, pielęgniarka ma prawo odmówić wykonania zlecenia, informując o tym lekarza zlecającego. Wyjątek stanowią sytuacje nagłe, interwencje oraz reanimacje

 

Indywidualna karta zleceń lekarskich jest jedynym dokumentem, na którego podstawie pielęgniarka może wykonać zabieg medyczny (lekarski). Znaną praktyką jest przepisywanie zleceń wpisanych w dokumentację medyczną do różnego rodzaju zeszytów, notesów oraz na karteczki itp.

Wpisy te stanowią podstawę wykonywania różnorodnych czynności i zabiegów: od pobierania krwi do badań diagnostycznych, zlecania konsultacji, przetaczania krwi, wykonywania iniekcji dożylnych czy domięśniowych.

Tymczasem przepisywanie zleceń to prosta droga do pomyłek. Nieczytelne zlecenia lekarskie są zjawiskiem dość częstym, zabiegi zlecane przez telefon, zlecenia wydane ustnie, źle lub nieprawidłowo zapisane. 

 

Pielęgniarka zgodnie z obowiązującym stanem prawnym jest również uprawniona do wykonywania pewnych czynności medycznych samodzielnie, bez zlecenia lekarskiego, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z 7 lipca 2007 r. w sprawie rodzaju i zakresu świadczeń diagnostycznych. Niektóre z nich wymagają jednak od pielęgniarki przeszkolenia specjalistycznego.

To tylko początek pliku. Cały plik zajmuje 19.77 kB. Pobierz całą treść w pliku.

Podziel się

Komentarze (0)

Czy wiesz, że...

... dajemy Ci 100% gwarancję satysfakcji. Jeśli nie będziesz zadowolony z materiałów zwrócimy Ci pieniądze za SMS!