ikona pliku rtf

Biomedyczne podstawy rozwoju wykład 1 notatki

Wykłady pierwszego semestru pedagogiki


  919 osób zadowolonych z pobrania
ocena: 4.0, 919
Poniżej zobaczysz niesformatowany początek pliku. Cały plik zajmuje 35,45 kB.


Biomedyczne podstawy rozwoju
      dr Arkadiusz Kaźmierczak
      Głównym celem przedmiotu jest uporządkowanie wiedzy dotyczącej teorii i praw naukowych wyjaśniających mechanizmy rozwoju osobniczego (fizycznego, psychicznego i społecznego) człowieka ze wszystkimi jego uwarunkowaniami.
      Liczba godzin: 15
      Formy zajęć: wykłady
      Środki dydaktyczne: rzutnik folii, projektor multimedialny
      Forma zaliczenia: Przedmiot biomedyczne podstawy rozwoju kończy się zaliczeniem wykładów po I semestrze.
      Wykaz wiadomości i uczestnika zajęć:
Zdobycie umiejętności na temat oceny potrzeb i problemów zdrowotnych człowieka w całym jego rozwoju osobniczym. Pogłębianie wiedzy o uwarunkowaniach zdrowia i choroby na wszystkich etapach rozwoju. Umiejętność oceny rozwoju somatycznego dzieci i młodzieży na etapach edukacji przedszkolnej i szkolnej.
Program zajęć
      Rozwój ontogenetyczny człowieka. Okresy rozwoju człowieka, uwarunkowania i cechy, czynniki genetyczne, paragenetyczne matki oraz czynniki środowiskowe wpływające na rozwój człowieka.
      Przejawy rozwoju fizycznego, psychicznego oraz motorycznego w edukacji przedszkolnej i szkolnej dziecka
      Podstawowe aspekty rozwoju biologicznego człowieka. Normy rozwojowe. Metody pomiaru rozwoju osobniczego. Trendy sekularne. Zjawisko akceleracji rozwoju.
      Wady wrodzone, zespoły genetyczne i chromosomalne.
      Deficyty środowiskowe jako czynniki upośledzające rozwój i zdolność uczenia się.
      Najczęstsze choroby w wieku przedszkolnym i szkolnym.
      Wady postawy ciała dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym
      Profilaktyka zaburzeń rozwoju. Istota zdrowia i choroby. Problemy zdrowotne ludzi w różnym wieku. Higiena środowiska szkolnego Profilaktyczna opieka zdrowotna nad uczniami.
      Problematyka zdrowotna okresu dorastania, dojrzałości i starzenia się.
      Cywilizacyjne i społeczne zagrożenia zdrowia.
      Ochrona zdrowia dziecka.      
Literatura przedmiotu
      Bartkowiak Z., 1986. Biomedyczne podsta
To tylko początek pliku. Cały plik zajmuje 35,45 kB. Pobierz całą treść w pliku.

Podziel się

Komentarze (0)

Czy wiesz, że...

... dajemy Ci 100% gwarancję satysfakcji. Jeśli nie będziesz zadowolony z materiałów zwrócimy Ci pieniądze za SMS!