ikona pliku docx

Biomedyczne Podstawy Rozwoju Człowieka - wykłady notatki

Notatki Uł


  390 osób zadowolonych z pobrania
ocena: 4.0, 390
Poniżej zobaczysz niesformatowany początek pliku. Cały plik zajmuje 54.89 kB.


Biomedyczne podstawy rozwoju i wychowania.

Wykład 1
Głównym celem przedmiotu jest uporządkowanie wiedzy dotyczącej teori i praw naukowych wyjaśniających mechanizmy rozwoju osobniczego (psychicznego, rozwojowego, społecznego). Człowieka ze wszystkimi jego uwarunkowaniami. Każdy etap rozwoju rządzi się swoimi prawami. Pedagogika nie ma określonego nurtu(uniwersalizm).

Rozwój- proces, który prowadzi  od przekształcenia się prostych struktur w formy złożone i bardziej skomplikowane. Z reguły rozwój przebiega w ściśle określonej kolejności zjawisk, co pozwala na wydzielenie stale występujących następujących po sobie etapów rozwoju, które nazywamy okresami.

Rozwój ontogenetyczny człowieka- pod pojęciem ontogenetycznego rozwoju będziemy rozumieli zespół procesów kierowanych, nieodwracalnych i powiązanych ze sobą, a kształtujących organizm osobnika od zapłodnienia do śmierci. Jest to zjawisko wielostronne, a w przypadku człowieka szczególnie skomplikowanie, bowiem obok czynników przyrodniczych pojawiają się specyficzne modyfikatory o społecznym charakterze.

Rozwój biologiczny rozwój biologiczny lub fizyczny określa nam całokształt procesów biologicznych, jakie zachodzą w rozwijającym się organizmie z wyłączeniem sfery osobowości psychicznej. Pojęcie rozwoju biologicznego czy też fizycznego ujmuje więc powiększanie się wymiarów i masy ciała, doskonalenie struktury i zmiany funkcji narządów.

Nauki badające rozwój osobniczych człowieka
-właściwości biologiczne
*anatomia (nauka o kształtach i budowie ciała ludzkiego)
*histologia (nauka badająca czynności, rozwój i budowę tkanek ?)
*fizjologia (nauka i czynnościach i funkcjach organizmów żywych, ich komórek, tkanek o prawach, które tymi funkcjami rządzą)
*biochemia (nauka badająca skład chemiczny organizmów żywych i zachodzące w nich procesy metaboliczne)
*antropologia (biologiczna nauka porównawcza o człowieku, jego pochodzeniu)
-właściwości psychiczne psychologia (nauka zajmująca się powstawaniem procesów psychicznych człowieka)
-właściwości sprawności fizycznej motoryczność (antropomotoryka)

ASPEKTY ROZWOJU
I. JAKOŚCIOWE ROZWOJU FIZYCZNEGO
1.Wzrastanie powiększenie się ciała
-rozrost zwiększenie się wymiarów i masy tkanek
-rozplem mnożenie się liczby komórek na drodze podziału komórkowego i powielania kwasów DNA
2.
Różnicowanie doskonalenie struktury budowy
-cytogeneza i histogeneza przebudowa struktury komórek i tkanek
-organogeneza grupowanie się tkanek w określene układy i narządy
-typogeneza dostrajanie się poszczególnych układów i narządów do pozostałych i formowanie się ogólnych kształtów i proporcji organizmu
3.
Dojrzewanie doskonalenie funkcji
-specjalizacja kształtowanie się funkcji i narządów i układów
-integracjia dostrojenie się funkcji w ramach całego organizmu
4.
Postęp doskonalenie funkcji organizmu.

II.ILOŚCIOWE ROZWOJU FIZYCZNEGO
1. Kinetyka rozwoju poziom na jakim przebiega rozwój danego osobnika np. niższy przeciętny
2.
Dynamika rozwoju wielkość przyrostów danej cechy w jednostce czasu inaczej tempo rozwoju
3.
Rozmach- wielkość zmian względem wyjściowej, urodzeniowej lub maksymalnej wielkości cechy
4.
Rytmiczność rozwoju- tempo rozwoju w poszczególnych okresach ontogenezy

ANABOLIZM przyswajanie pokarmów, ich przekształcanie na składniki własnych tkanek pokładanie substancji zapasowych
KATABOLIZM   zużywanie związków chemicznych organizmów   na potrzeby energetyczne ustroju

CZYNNIKI WPŁYWAJĄCE NA ROZWÓJ CZŁOWIEKA
1.czynniki endogenne genetycznie
(determinatory ) płeć, konstytucja budowy ciała, rasa, tempo rozwoju biologicznego.
Na początku XIXw. Biolodzy zauważyli wewnątrz jąder komórek roślin i zwierząt małe struktury.-chromosomy(chromo-barwa, soma-skóra), te struktury szczególnie dobrze barwiły się pewnymi substancjami stosowanymi podczas przygotowania komórek do badań mikroskopowych. W drugiej połowie XIXw. Biolodzy szczegółowo poznali kształt i zachowanie chromosomów.

Muszka owocowa ma 8 chromosomów, ludzie i nietoperze- 46, kukurydza- 20, a nosorożec -84.

Genotyp- komórki rozrodcze matki i ojca, poprzez zapłodnienie wnoszą do powstałej z nich zygoty zespół determinantów genetycznych, które są strukturalnymi przekaźnikami części właściwości genotypu.

Genotyp osobnika w wyniku podziału(mejozy) pochodzi w połowie z genomu ojca i w połowie z genomu matki-po 23 chromosomy.

22 pary(44chromosomy)- autosomalne, 1 para- to chromosomy płciowe

U kobiet XX,             U mężczyzn XY.

Mimo iż połowa zestawu genów przekazywanych potomstwu pochodzi od ojca i połowa od matki , to jednak w większości cech ilościowych występują silniejsze związki miedzy cechami dziecka i matki niż dziecka i ojca.

Stwierdzono to np. w odniesieniu do takich cech jak:
1. cechy kośćca(wysokość ciała kształt głowy)
2. kształt części miękkich(kształt nosa, uszu)
3. rozkład pigmenty(barwa włosów, oczu)
4. pamięć ruchowa
5. cechy fizjologiczne(ciśnienie tętnicze krwi)

2.czynniki endogenne para genetyczne (symulatory ) wpływ organizmu matki na rozwój płodu (tryb życia matki w okresie trwania ciąży, liczba przeżytych ciąż )
3.czynniki egzogenne (modyfikatory ) modyfikatory neutralne, modyfikatory kulturowe
Ogół czynników zewnętrznych wpływających modyfikująco na rozwój człowieka można podzielić według klasyfikacji Wolańskiego(1975, 1983), na następujące grupy:

a) czynniki biogeograficzne, czyli modyfikatory naturalne:
-Otaczający świat roślinny- flora i zwierzęcy fauna, wśród nich pasożyty, organizmy, bakterie, wirusy..
-właściwości mineralne, charakter otaczających wód i powietrza, m.in. skład gleb, czystość i chemiczne właściwości wód, skład powietrza, pyły i gazy przemysłowe,
-charakter klimatu, a więc nasłonecznienie, temperatura, wilgotność, ciśnienie atmosferyczne, ruchy powietrza i inne właściwości fizyczne, promieniowanie
-ukształtowanie terenu
b) czynniki społeczno ekonomiczne, czyli modyfikatory cywilizacyjne(kulturowe):
-wysokość dochodów rodziny
-poziom wykształcenia i kultury rodziców żyrujący na higienę, atmosferę życia rodzinnego, organizację czasu wolnego itp.
-wielkość i charakter środowiska społecznego, w którym wzrasta np. wieś, miasto
-tradycje i zwyczaje społeczne w tym pewne zakazy religijne.

c) tryb życia

-zależy od  niego długość naszego życia
 

To tylko początek pliku. Cały plik zajmuje 54.89 kB. Pobierz całą treść w pliku.

Podziel się

Komentarze (0)

Czy wiesz, że...

... dajemy Ci 100% gwarancję satysfakcji. Jeśli nie będziesz zadowolony z materiałów zwrócimy Ci pieniądze za SMS!