ikona pliku docx

biomedyczne podstawy rozwoju notatki


  133 osób zadowolonych z pobrania
ocena: 4.0, 133
Poniżej zobaczysz niesformatowany początek pliku. Cały plik zajmuje 22.30 kB.


BIOMEDYCZNE PODSTAWY ROZWOJU
I WYCHOWANIA

1. Człowiek i przyroda.
2. Człowiek jako istota biologiczna.
3. Pojęcie i czynniki rozwoju fizycznego.
4. Czynniki endogenne.
Czynniki genetyczne.
Czynniki niegenetyczne.
5. Czynniki egzogenne w życiu płodowym.
Choroby matki. 
Tryb życia matki w okresie ciąży.
Zatrucia związkami chemicznymi.
Szkodliwe rodzaje promieniowania.
Wady i choroby płodu.
6. Czynniki egzogenne w życiu pozapłodowym.
Środowisko biogeograficzne.
Środowisko społeczno - ekonomiczne.
7. Zjawisko akceleracji rozwoju.
8. Rozwój fizyczny dziecka.
9. Periodyzacja rozwoju.
10. Metody oceny i kontroli rozwoju fizycznego.
Metody antropometryczne.
Metody porównawcze.
Metody fizjologiczne.
Metody biochemiczne.
Ocena postawy ciała.
Metody oceny rozwoju psychomotorycznego.
11. Różnica między dzieckiem i człowiekiem dorosłym.
Układ narządów ruchu.
Układ kostny.
Układ mięśniowy.
12. Układ oddechowy.
Drogi oddechowe.
Płuca.
13. Układ krążenia.
Układ krwionośny.
Układ chłonny.
14. Układ trawienny.
Jama ustna.
Żołądek.
Jelito cienkie i jelito grube.
Wątroba.
Trzustka.
15. Układ moczowo - płciowy.
16. Układ nerwowy.
17. Narządy zmysłów.
18. Pierwsza pomoc w nagłych wypadkach.
19. Pasożyty układu pokarmowego.
20. Wszawica głowowa i łonowa.
21. 
Choroby wieku dzicięcego.
22. Witaminy.
23. Piękno i zróżnicowanie więzi międzyludzkich.
24.Typowe reakcje uczuciowe w okresie dojrzewania uwarunkowane istotą przyjaźni w relacjach obu płci - potrzeby i oczekiwania. 
25. Związki uczuciowe.
26. Seksualność wieku rozwojowego.
27. Być kobietą, być mężczyzną. 
28. Patologia związków partnerskich. 


LIRERATURA

1. Z. Bartkowiak. Biomedyczne podstawy rozwoju i wychowania.
2. M. Demel. Pedagogika zdrowia.
3. R. Dubos. Człowiek, 
środowisko, adaptacja.
4. A. Jaczewski. Higiena szkolna.
5. C. Korczak. Anatomia i fizjologia dziecka w wieku przedszkolnym.
6. K. Komosińska. Biomedyczne podstawy rozwoju i wychowania.
7. A. Jopkowicz, F. Sulga. Biomedyczne podstawy rozwoju człowieka.
8. M. Wolański. Rozwój biologiczny człowieka.
9. M. Tyszkowa. Aktywność i działalność dzieci i młodzieży
10. L. Starowicz. Leczenie nerwic seksualnych.
11. W. Masters. Niedobór seksualny.
12. L. Starowicz. Co się dzieje z moim ciałem.Biomedyczne podstawy rozwoju i wychowania - Czynniki genetyczne i środowiskowe wpływające na rozwój człowieka

„Zdrowie” w świetle definicji Światowej Organizacji Zdrowia rozumie się jako subiektywnie odczuwaną pełnię sprawności fizycznej, psychicznej i społecznej w wyniku odpowiedniego przystosowania się do warunków środowiska.
Jak długo nie stwierdza się istotnych zaburzeń w wyglądzie, budowie lub czynnościach badanego organizmu, tak długo taki osobnik może być uznany za człowieka zdrowego, mimo że może już toczyć się w jego organizmie nie wykazany badaniami proces chorobowy. Objawów choroby sam chory jeszcze nie zauważa, a nawet i lekarze często nie są w stanie ich stwierdzić. Zdrowie w ten sposób rozumiane jest warunkowane m. in. Prawidłowym składem biochemicznym, harmonią i równowagą zarówno w środowisku wewnętrznym organizmu, jak i otaczającym go przyrodniczym środowisku zewnętrznym, zwanym też naturalnym środowiskiem człowieka.
W środowisku wewnętrznym człowieka toczą się podstawowe dla zdrowia biochemiczne procesy wzrostu, namnażania oraz kształtowania czynności poszczególnych komórek, tkanek i narządów, jak również mechanizmów osobniczej obronności i immunologicznej reaktywności organizmu. Wspomniane środowisko wewnętrzne jest w swym składzie i przebiegu reakcji w zasadniczy sposób modelowane przez otaczające człowieka środowisko zewnętrzne.
Każdy z podstawowych komponentów otaczającego środowiska, a więc zarówno gleba, 
woda, powietrze, jak i rośliny, zwierzęta, czy też inni ludzie (indywidualnie lub w kompleksowym współdziałaniu) zapewniają bezpośrednio lub pośrednio (np. poprzez poszczególne ogniwa łańcucha pokarmowego) wspominają sprawność psychiczna, fizyczną i społeczną człowieka, a więc to, co nazywa się zdrowiem.
Podstawą zdrowia jest wspomniana wyżej harmonijna równowaga, korzystne zdrowotne oddziaływanie człowieka na otaczające go środowisko, oraz tegoż środowiska na organizm człowieka. Organizm ten w sferze biologicznej wykazuje ścisłą wielokierunkową zależność ekologiczną. Wszystkie komponenty tego środowiska, a więc rośliny, zwierzęta czy inne organizmy ludzkie, podobnie jak gleba, 
woda czy powietrze atmosferyczne, wywierają na człowieka nie tylko wymieniany wcześniej pośredni czy bezpośredni wpływ, ale także wzajemnie się modelują (m.in. pod względem składu chemicznego), działają korzystnie lub niekorzystnie na nasze zdrowie (przy uwzględnieniu różnorakich uwarunkowań genetycznych i możliwości adaptacyjnych). 
Wśród czynników ekologicznych warunkujących zdrowie uwzględnić należy także wpływ dokonywanej przez człowieka- świadomie lub nieświadomie, często technokratycznie i bezkrytycznie- degradacji i zanieczyszczenia otaczającego go środowiska, które powodują m. in. Niekorzystne zmiany jego składu chemicznego, oraz toksyczność różnorodnych komponentów i środowisk pracy, a ponad to zmiany kulturowe, zwyczajowe i żywieniowe, oraz styl życia, uzależnienia i zakażenia różnorakimi drobnoustrojami chorobotwórczymi.
Pośród ważniejszych czynników warunkujących zdrowie uwzględnić należy:
1. Genetyczne i adaptacyjne uwarunkowania zdrowia, rozumiane jako predyspozycja dziedziczno- rodzinna, czyli rodzinnie warunkowana odporność lub podatność osobnicza na określone stany chorobowe.
2. Środowiskowe uwarunkowania zdrowia związane m.in. z:
a) środowiskiem wewnętrznym
b) środowiskiem zewnętrznym (w tym również z czynnikami klimatyczno- pogodowymi)
c) środowiskiem zawodowym.
3. Uwarunkowania zdrowia związane z poziomem świadomości i oświaty zdrowotnej, stylem życia oraz leczniczo- profilaktyczną działalnością służby zdrowia, których wyrazem są:
a) zwyczaje i styl życia
b) nawyki i używki
c) uzależnienia
d) higiena życia codziennego
e) racjonalna profilaktyka ekologiczna
f) racjonalna profilaktyka żywieniowa
4. Inne czynniki warunkujące zdrowie.


Genetyczne i adaptacyjne uwarunkowania zdrowia.

Każdy organizm żywy, a w szczególności organizm człowieka, ma m.in. wrodzoną predyspozycję do obrony oraz podatność na zachorowania na określone choroby. Jest ona indywidualnie zróżnicowana, uwarunkowana odpowiednimi genami zawartymi w materiale chromosomalnym poszczególnych osób.
Ta predyspozycja może być przekazywana przez rodziców na potomstwo z pokolenia na pokolenie. Może też w toku życia osobniczego być modyfikowana, potęgowana, bądź inicjowana różnorakimi środowiskowymi czynnikami mutagennymi (mutacyjnymi).
U większości poczętych i rodzących się organizmów ludzkich te uwarunkowania, czyli kod genetyczny, są odpowiedzialne za prawidłowy rozwój nowego organizmu, oraz niezbędne mechanizmy obronne i adaptacyjne. 
W wielu jednak wypadkach środowiskowo indukowane mutacje mogą w codziennym rozwoju okazać się niekorzystne, wręcz szkodliwe. Należy zaznaczyć, że około 90% procentów środowiskowych czynników mutagenicznych, tj. powodujących mutacje, czuli przekształcenia w materiale chromosomalnym, jest równocześnie kancerogenami, co oznacza, że inicjują pośrednio lub bezpośrednio określony rozrost nowotworowy.
Przykładem mutagenów środowiskowych są np. rtęć i jej organiczne związki, niektóre pestycydy, detergenty, dym papierosowy, różnorakie metabolity grzybów niedoskonałych i pleśni, zwane także aflatoksynami, barwniki do włosów, liczne tzw. rozpuszczalniki organiczne i półprodukty przemysłu chemicznego, niektóre związki konserwujące czy impregnujące itd. 
Z drugiej strony należy tez podkreślić, że organizmy ludzkie i całe ich populacje są w pewnym stopniu zaadaptowane do większości spotykanych (i na nie od dawna działających) czynników środowiskowych. Poszczególnych ludzi charakteryzuje jednak zróżnicowana tolerancja i zróżnicowane możliwości adaptacji w stosunku do zmian zachodzących w zakresie czynników i bodźców środowiskowych. Zdolność przystosowawcza (adaptacyjna) to przede wszystkim umiejętność i możliwość prowadzenia odpowiedniego trybu życia, wykształcenie zdrowotne korzystnych nawyków, ograniczanie konsumpcji pokarmów, których nadmiar wywiera niekorzystny wpływ z punktu widzenia zdrowotnego, bytowanie w nowych warunkach środowiskowych, a w tym i klimatycznych, unikanie bądź maksymalne ograniczanie możliwości wpływu na organizm człowieka tych czynników środowiskowych, których rola nie została jeszcze jednoznacznie określona, wreszcie- umiejętność maksymalnego ograniczenia kontaktu z czynnikami (fizycznymi, chemicznymi, biologicznymi), których szkodliwy (a w tym mutacyjny) wpływ na organizm człowieka został już poznany i udowodniony. 

To tylko początek pliku. Cały plik zajmuje 22.30 kB. Pobierz całą treść w pliku.

Podziel się

Komentarze (0)

Czy wiesz, że...

... dajemy Ci 100% gwarancję satysfakcji. Jeśli nie będziesz zadowolony z materiałów zwrócimy Ci pieniądze za SMS!